Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: oprava fasády (František Havlín 03.09.2020 14:41) – Stavební úřad
  Dobrý den, máme v Družstvu 64, Praha 4, 5. května 4 dohady, co potřebujeme mít za povolení k opravě fasády na obou stranách domu, tedy do ulice i do dvora. Prosím o stručné sdělení, jaký je administrativní postup. Děkuji. Fr. Havlín
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 13.09.2020 22:36)
   Vážený pane,
   dle §103 odst.1 písm.d zákona č.183/2006Sb, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákona) stavební povolení ani ohlášení nevyžadují: odst.1 písm. c
   udržovací práce , jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby , životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě která je kulturní památkou.
   odst.1 písm. d
   stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.
   V případě, že splňujete výše uvedené není třeba mít k započetí prací potvrzení stavebního úřadu, v opačném případě u bytového domu je třeba požádat o ohlášení udržovacích prací či o stavební povolení na stavební úpravy stavby. Opravou fasády není zateplení, to je stavební úpravou a lze důvodně předpokládat že má vliv na požární bezpečnost a je třeba požádat o stavební povolení. Ostatní ustanovení stavebního zákona a jiných právních předpisů zůstávají v platnosti i pro udržovací práce a stavební úpravy dle § 103 stavebního zákona (např. v památkové zóně (část Nuslí) je třeba souhlas odboru památkové péče, pro lešení na chodníku je třeba mít povolen zábor veřejného chodníku, respektive prostranství atd.).
   V případě, že potřebujete pomoci v posouzení zda dojde k negativnímu ovlivnění vzhledu stavby či jiné doporučuji návštěvu místě příslušného referenta našeho úřadu v úředních hodinách, nejlépe po domluvě.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: žádost o vysvětlení (P.Leszay 18.08.2020 14:37) – Stavební úřad
  Žádost o vysvětlení, proč OST MHLMP žádá znovu tyto podklady, když už je má tj.

  2) 3x katastrální situační výkres dle bodu C.4 přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, ve znění do 31.12.2017.
  Proč to OS MÚ MČ Prahy 4 požaduje, tj. územní řízení bylo zahájeno, územní rozhodnutí bylo vydáno tj. ani k zahájení a ani k vydání rozhodnutí v roce 2019 to nebylo třeba a teď je to potřeba, z jakého důvodu ?
  Již v rozhodnutí z roku 2019 se píše, že SÚ shledal, že žádost poskytuje dostatek informací k rozhodnutí.

  3) Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem dle ust. § 86 odst. 2 písm. c) stavebního zákona:
  1. Technologie Hlavního města Prahy, a.s.,
  2. PRE distribuce, a.s. v sekci Kmenová data sítě
  3. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,
  4. CETIN a.s.
  5. Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

  Proč to OS MÚ MČ Prahy 4 požaduje, když územní rozhodnutí bylo v roce 2019 vydáno tj. k vydání rozhodnutí byli tyto stanoviska dodány, tak z jakého důvodu je požadujete ?

  4) Dále uvádíte, že po předložení požadovaných dokladů stavební úřad záměr posoudí, tj. již v roce 2019 byl posouzen a bylo vydáno územní rozhodnutí, tak na základě jakého zákonného titulu by jste si případně vyžádali doplnění ?


  5) Stavební úřad dále upozorňuje, že předložená vyjádření vlastníků (správců) spojových zařízení (podzemních i nadzemní vedení) a vyjádření vlastníků sítí technického vybavení území, která mají omezenou platnost, musí být v době vydání rozhodnutí platná. Pokud vyjádření pozbyde platnosti, je třeba předložit nové vyjádření či jeho aktualizaci.
  A. na základě jakého zákona, nebo vyhlášky, toto OS MÚ MČ Prahy 4 prohlašuje, tedy
  upozorňuje ?

  B. k datu zahájení řízení a k datu vydání rozhodnutí byla všechna vyjádření platná, tj. jak máme vědět, kdy SÚ vydá rozhodnutí, tj. nemůžeme předjímat Vaše rozhodnutí.
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner (rrogner) 18.08.2020 20:25)
   Vážený pane,

   WEB MČ Praha 4 neslouží k řešení konkrétních problémů v řízení vedených podle stavebního zákona. Ve Vašem případě je třeba se obrátit na příslušného referenta stavebního úřadu, který bude mít Vaší věc na starosti, popřípadě v současné době na MHMP odbor stavebního řádu.

   S pozdravem

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Výměna vrat (Eva Fišerová 15.07.2020 19:24) – Stavební úřad
  Dobrý den, jako nájemci chceme vyměnit vrata v garáži. Majitel objektu souhlasí, ale trvá na potvrzení od úřadu že je vše v pořádku. Do nosné konstrukce nezasahujeme, do rámu také ne. Vzhled bude co nejvíce podobný současnému skladu vedle (design, barva), tak aby zapadal do prostředí. Kam a s čím mám dojít pro potvrzení popř. ohlášení? Finance jsou za námi a dodavatel je již vybrám. Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner (rrogner) 22.07.2020 20:59)
   Vážená paní,

   dle §103 odst.1 písm.d zákona č.183/2006Sb, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákona) stavební povolení ani ohlášení nevyžadují:

   stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby,
   nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení
   vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit
   požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je
   kulturní památkou.

   V případě, že splňujete výše uvedené není třeba mít k započetí prací potvrzení stavebního úřadu, z hlediska statiky a požární bezpečností Vám doporučuji se obrátit na odborně způsobilou osobu, jako např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, který Vám věc odborně posoudí. Ostatní ustanovení stavebního zákona a jiných právních předpisů zůstávají v platnosti i pro stavební úpravy dle § 103 stavebního zákona (např. v památkové zóně (část Nuslí) je třeba souhlas  odboru památkové péče atd.)

   Pokud Vám toto sdělení nepostačí je třeba podat písemně na podatelnu úřadu či zaslat prostřednictvím doručovatele poštovních služeb Vaši žádost s dokumentací stavby zpracovanou odborně způsobilou osobou s příslušným oprávněním v originále z které bude patrné že stavební úprava podmínky § 103 splňuje.  S ohledem na počty žádostí podaných před Vámi není možné odpovědět obratem.

   S pozdravem

   Ing. Eva Kotasová

   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Informace k objektu (Petra Rajtrová 20.07.2020 9:20) – Stavební úřad
  Dobrý den, ráda bych se informovala na objekt v ulici Lažanského (parc.č. 704/2, 704/3, 704/4 v k.ú. Chodov), který je v tuto chvíli v prodeji. Jako možného kupce mě zajímá, zda jsou na objektu možné úpravy (vystavět patro, částečné oplocení....) a případná omezení k těmto pozemkům vzhledem k přilehlému veřejnému parku.
  Děkuji předem za Vaši odpověď
  Petra Rajtrová
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner (rrogner) 22.07.2020 20:53)
   Vážená paní,

   v katastrálním území Chodov nejsme příslušným stavebním úřadem, tím je odbor výstavby Městské části Praha 11, jehož vedoucí Váš dotaz zasílám na vědomí.

   S pozdravem

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: rekonstrukce domu (Řehořová Dana 06.07.2020 12:52) – Stavební úřad
  Dobrý den, mám dotaz jak se mohou sousedé bránit když majitel řadového domku na Starém Spořilově při zateplování domu znečišťuje řezáním a broušením polystyrenu celé okolí. Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.07.2020 7:49)
   Dobrý den,
   každý občan může v souladu s ust. § 42 správního řádu podat podnět k zahájení řízení z moci úřední. Vaše otázka již jako podnět byla podle obsahu posouzena a podnět byl předán k prošetření odboru životního prostředí a dopravy.
   Přeji hezký den
   Ing. Miloslava Koptíková
   vedoucí odd. stavebního řádu II.
 • Otázka: Vužití ploché střechy (Michal Kotyk 06.07.2020 19:16) – Stavební úřad
  Dobrý den přeji.
  Nevím, zda jsem na správné adrese, tedy zda můj dotaz spadá do Vaší kompetence. Doufám, ale, že mi poradíte.
  Mám následující problém. Můj soused proměnil plochou střechu přístavby ve skladiště. Tak jak to dokumentuje přiložené foto. Střecha je ve stejné úrovni s mou, zhruba ve výšce 6 metrů nad ulicí. Nehledě na estetiku před mým oknem se obávám, že nezajištěné volně předměty mohou při případné větru ohrožovat okolí, právě proto, že jsou umístěny vysoko nad okolím. Podotýkám, že se nejedná o přechodné umístění materiálu pro případnou rekonstrukci, spíše o sběr. Zda to odporuje stavebním předpisům nemohu posoudit.
  Přeji pěkný den a doufám na brzkou odpověď.
  Michal Kotyk
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.07.2020 7:44)
   Dobrý den,
   děkujeme za Váš podnět. Ten byl předán oddělení státního dozoru, odboru stavebního, který v souladu s ust. § 42 správního řádu prověří, zda je důvod zahájit řízení z moci úřední.
   S pozdravem
   Ing. Miloslava Koptíková
   vedoucí odd. stavebního řádu II.
 • Otázka: Územní rozvoj P4 (Josef Čech 31.05.2020 19:45) – Stavební úřad
  Dobrý den, v územní plánu rozvoje P4 (viz přiložený obrázek) by mě zajímaly detaily k záměru, který je na mapě označen bodem č. 14. Kde mohu získat detailnější informace k tomuto bodu? Děkuji!
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 02.06.2020 12:03)
   Vážený pane Čechu,
   bod 14 ve Vámi zaslaném schématu označuje stavební záměr polyfunkčního domu, který byl v roce 2017 předložen k projednání Komisi územního rozvoje a výstavby RMČ P4. Dle objemové studie měl polyfunkční dům 4 podzemní podlaží částečně vystupující nad svažitý terén a 1 nadzemní podlaží. V podzemní části byl navrhován parking s kapacitou 88 míst, nadzemní část měla sloužit plochám pro obchod, sport, administrativu nebo služby. K projednání záměru však nikdy nedošlo, záměr není aktuální a v současné době v tomto místě není žádný jiný stavební záměr projednáván.
   S pozdravem
   Bc. Martin Syrový
   vedoucí odd. pozemků, územního rozvoje a památkové péče
   tajemník Komise pro územní rozvoj Rady MČ P4
 • Otázka: domek na ohlášku (silvie fricová 27.05.2020 11:58) – Stavební úřad
  Dobrý den,chtěla bych požádat o radu.Koupila jsem s mužem dům.Na pozemku stojí již dvacet let zahradní domes spojený s kůlnou na nářadí,který byl postaven pouze na ohlášku.Povoleno však bylo cca.16m2,ale ve skutečnosti má asi 26m2.Nikdo nic neřešil do dne,kdy jsem si vzala na část domu hypotéku.Ted po mě chce banka,aby bylo vše narovnané.Děkuji moc s pozdravem Fricová
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 28.05.2020 13:29)
   Vážená paní,
   v případě, že je Vaše stavba kolny nad 25 m2 zastavěné plochy je kromě uvedení stavby do povoleného stavu možným řešením Vaší situace požádat o dodatečné povolení stavby, výsledek řízení nelze předjímat.
   V konkrétním případě Vám doporučuji se obrátit na místně příslušného referenta našeho úřadu. Nevím jak dalece si jste jista, že poslední povolený stav je 16 m2, pokud nevíte, doporučuji návštěvu našeho správního archivu, jsou i případy, kdy vlastník pouze ověřenou dokumentaci novému vlastníkovi nepředal a stavba povolena je.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: dotaz na platné kolaudační rozhodnutí (Jan Tauer 18.05.2020 9:19) – Stavební úřad
  Dobrý den. Mám velku prosbu. Potřeboval bych zjistit, na co je zkolaudován nebytový prostor v objektu Nuselská ulice 73/23,p.č.278, LV 500. V minulosti byl prostor využíván například jako vinotéka, farmářská prodejna Česká stodola. Majitel to momentálně nabízí k pronájmu, ale žádné kolaudační rozhodnutí nemá k dispozici. Za informaci předem děkuji.
  Děkuji a zdravím. Jan Tauer.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 24.05.2020 12:24)
   Vážený pane,
   informace ze spisů stavebního úřadu jsou neveřejné, majitel Vám ale může dát plnou moc na základě které můžete do spisů nahlédnout. Plná moc pro jeden úkon (nahlížení do spisu stavebního úřadu domu č.p….v k.ú. na ÚMČ Praha 4 , týkající se nebytového prostoru …) nemusí mít ověřené podpisy. Archivní spisy jsou uloženy ve správním archivu v suterénu našeho úřadu, změny staveb povolené u nichž dosud nebylo povoleno užívání mají u sebe referenti našeho odboru.
   Aktuální provoz úřadu najdete nejlépe na našem webu v oblasti Kontakty .
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Stavební povolení (Hrdličková 10.03.2020 14:06) – Stavební úřad
  Dobrý den, v našem bytovém domě v Tavolníkové ulici 1841,2, a 3 probíhají stavební práce (bourání nosné zdi a posunování příčky v balkonech v přízemí - 3 balkony) bez stavebního povolení a bez souhlasu nájemníků. Kdo bude platit pokuty za nepovolené stavby? Bytové družstvo, nájemníci, stavební firma nebo předsedkyně BD Košťáková, která stavbu nařídila?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 18.05.2020 11:29)
   Vážená paní,
   pokutu platí ten, kdo spáchal přestupek. V dotazované věci nemáme všechna zjištění, nelze se tedy k věci vyjádřit.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního

   Info od webmastera:
   E-mailovou adresu, kterou tazatel zadal, se nepovedlo najít. Přímá odpověď tedy nemohla být tazateli odeslána.


Vytisknout