Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Dotaz na bourací aktivity (Martin Činátl 16.11.2020 13:29) – Stavební úřad
  Co vše je zapotřebí od vašeho úřadu, potažmo od kterých dalších institucí, pokud se někdo rozhodne zbourat (nebo jinak zlikvidovat stavbu), která je na katastrálním území Prahy 4 a je to tzv. podzemní stavba zasahující mimo půdorys nadzemní stavby (např. sklep, kanalizační/telekomunikační/napájecí/teplovodní kolektor)?
  Je zapotřebí nějakého zvláštního povolení, na základě nějaké konkrétní žádosti, jako je tomu v případě stavby/rozsáhlejší rekonstrukce?
  Postačí ohlášení takové aktivity na váš úřad?
  Kdo se následně o plánované aktivitě má dozvědět a jakou cestou, pokud se dílo nachází na pozemku, jehož není provádějící subjekt vlastníkem?
  Má vlastník pozemku nějakou šanci s takovou aktivitou nesouhlasit a zabránit jí?

  Předem děkuji.
  M.Č.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 19.11.2020 17:59)
   Dobrý den,
   každý záměr odstranit stavbu má svá specifika, která se odvíjí od konkrétní stavby, jejího umístění a návaznosti na okolní zástavbu. Bez konkrétní stavby a místa nelze určit konkrétní rozsah požadovaných dokladů a stanovisek dotčených orgánů. Požadavky na povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení stanovuje ust. § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). V ust. § 128 odst. 1 stavebního zákona jsou uvedeny stavby, které vyžadují ohlášení odstranění a stavební úřad na základě podaného ohlášení buď vydá souhlas s odstraněním stavby (§ 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona), nebo vede řízení dle ust. § 128 odst. 4 stavebního zákona. Ve věci vlastnictví § 128 stavebního zákona pouze stanovuje, že o odstranění stavby může požádat pouze její vlastník. Vlastník pozemku by byl v případě řízení o povolení odstranění stavby účastníkem řízení, ve kterém může uplatňovat námitky.
   Pokud by se jednalo o odstranění podzemní části stavějící stavby, tak by se jednalo o změnu dokončené stavby, která by vyžadovala ohlášení stavby (§ 104 až 107 stavebního zákona) nebo stavební povolení (§108 až 115 stavebního zákona).
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Rekonstrukce plynového rozvodu v domě (Filip Winter 06.11.2020 11:31) – Stavební úřad
  Dobrý den, v našem bytovém domě v Sinkulově 1121/42 musíme provést rekonstrukci starých plynových rozvodů od hlavního uzávěru ke stávajícím plynoměrům (nikoliv dále do bytů). Nový rozvod bude vedený jinde než starý a samozřejmě podléhá schválení a revizi plynárny. Potřebujeme také stavební povolení či ohlášení ? Citace zákona, kterou na podobné dotazy reagujete, bohužel odpověď nedává, prosím o konkrétnější stanovisko. Děkuji, Filip Winter
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 13.11.2020 13:53)
   Vážený pane,
   dle §103 odst.1 písm.d zákona č.183/2006Sb, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákona) stavební povolení ani ohlášení nevyžadují:
   odst.1 písm.d
   stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

   V případě, že splňujete výše uvedené není třeba mít k započetí prací potvrzení stavebního úřadu, v opačném případě u bytového domu je třeba požádat o stavební povolení na stavební úpravy stavby. Ostatní ustanovení stavebního zákona a jiných právních předpisů zůstávají v platnosti i pro stavební úpravy dle § 103 stavebního zákona. V konkrétním případě Vám doporučuji, se obrátit na odborně způsobilou osobu, jakou je autorizovaný inženýr pro pozemní stavby , který Vám věc odborně posoudí.
   S pozdravem
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Datum výstavby (Jiří Březina 06.11.2020 8:22) – Stavební úřad
  Dobrý den
  dá se prosím někde dohled datum výstavby domu? Jedná se nám o adresu Bohuslava ze Švamberka 1230/6. Děkuji
  Jiří Březina
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 13.11.2020 13:49)
   Vážený pane,
   vlastník stavby nebo jím zplnomocněný zástupce může nahlížet do archivních spisů stavby uložených ve správním archivu v suterénu našeho úřadu, kde jsou u většiny staveb uloženy informace o povolení stavby a povolení jejího užívání, pokud se dochovaly.
   Informace by bylo též možné nalézt v dokumentech příslušného katastrálního úřadu.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: likvidace polikliniky Na Zeleném pruhu (ing Jaroslav Procházka 05.11.2020 12:34) – Stavební úřad
  Podle úřední desky MČ Praha 4 má být zlikvidována poliklinika Na Zelením pruhu z důvodu developerského záměru vybudovat na jejím místě obytné domy. Chci se zeptat, zda opravdu uvažujete o likvidaci zdravotního zařízení kvůli developerskému záměru a to dokonce v době pandemické krize, kdy se na jiných místech budují provizorní zdravotnická zařízení. Je tento záměr schválen magistrátem hlavního města? Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 06.11.2020 9:37)
   Vážený pane,
   výsledek řízení sděluje stavební úřad v rozhodnutí účastníkům řízení, nikoliv předem na mail osobě, u které nelze ani identifikovat zda je účastníkem řízení je. Důvod rozhodnutí je vždy uveden v odůvodnění. Pokud účastníkem řízení jste a chcete aby Vaše podání bylo oficiálním podáním na stavební úřad je třeba Váš mail do 5 dnů potvrdit písemně do podatelny úřadu, mailem se zaručeným elektronickým podpisem , do datové schránky (z vlastní datové schránky) nebo prostřednictvím doručovatele poštovních služeb. Osoba podatele musí být identifikována jménem a příjmením, datem narození a adresou trvalého bydliště.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Přestavba bytové jednotky (Tomáš Strnad 30.10.2020 11:51) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  máme v našem domě dvě bytové jednotky, které patří Bytovému družstvu. Po smrti jediného člena tohoto družstva, zde začala přestavba bytové jednotky, aniž nám někdo doložil její právoplatné nabytí. Nikdo nám také neukázal, zda Vás o rekonstrukci informoval. Jedná se o Bytové družstvo Vinice 1539 IČO 61464953 na adrese Děkanská vinice II. 1539/14 Praha 4 Nusle 14000
  Jak máme dále postupovat v tomto případě? Děkuji předem za odpověď.
  S pozdravem Tomáš Strnad předseda SVJ
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 02.11.2020 14:37)
   Vážený pane,
   stavební úřad i v případě nepovolené stavby vždy jedná s vlastníkem stavby, tedy s Vaším družstvem nebo jím zplnomocněným zástupcem. Rozhodnutí nebo jiné opatření našeho úřadu bez Vašeho souhlasu(družstva) nelze vydat. Jsou ale i stavební úpravy dle § 103 stavebního zákona, které rozhodnutí ani jiné opatření stavebního úřadu nevyžadují. V dané věci je tedy třeba se patrně obrátit na Policii ČR.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: oprava fasády (František Havlín 03.09.2020 14:41) – Stavební úřad
  Dobrý den, máme v Družstvu 64, Praha 4, 5. května 4 dohady, co potřebujeme mít za povolení k opravě fasády na obou stranách domu, tedy do ulice i do dvora. Prosím o stručné sdělení, jaký je administrativní postup. Děkuji. Fr. Havlín
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 13.09.2020 22:36)
   Vážený pane,
   dle §103 odst.1 písm.d zákona č.183/2006Sb, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákona) stavební povolení ani ohlášení nevyžadují: odst.1 písm. c
   udržovací práce , jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby , životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě která je kulturní památkou.
   odst.1 písm. d
   stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.
   V případě, že splňujete výše uvedené není třeba mít k započetí prací potvrzení stavebního úřadu, v opačném případě u bytového domu je třeba požádat o ohlášení udržovacích prací či o stavební povolení na stavební úpravy stavby. Opravou fasády není zateplení, to je stavební úpravou a lze důvodně předpokládat že má vliv na požární bezpečnost a je třeba požádat o stavební povolení. Ostatní ustanovení stavebního zákona a jiných právních předpisů zůstávají v platnosti i pro udržovací práce a stavební úpravy dle § 103 stavebního zákona (např. v památkové zóně (část Nuslí) je třeba souhlas odboru památkové péče, pro lešení na chodníku je třeba mít povolen zábor veřejného chodníku, respektive prostranství atd.).
   V případě, že potřebujete pomoci v posouzení zda dojde k negativnímu ovlivnění vzhledu stavby či jiné doporučuji návštěvu místě příslušného referenta našeho úřadu v úředních hodinách, nejlépe po domluvě.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: žádost o vysvětlení (P.Leszay 18.08.2020 14:37) – Stavební úřad
  Žádost o vysvětlení, proč OST MHLMP žádá znovu tyto podklady, když už je má tj.

  2) 3x katastrální situační výkres dle bodu C.4 přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, ve znění do 31.12.2017.
  Proč to OS MÚ MČ Prahy 4 požaduje, tj. územní řízení bylo zahájeno, územní rozhodnutí bylo vydáno tj. ani k zahájení a ani k vydání rozhodnutí v roce 2019 to nebylo třeba a teď je to potřeba, z jakého důvodu ?
  Již v rozhodnutí z roku 2019 se píše, že SÚ shledal, že žádost poskytuje dostatek informací k rozhodnutí.

  3) Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem dle ust. § 86 odst. 2 písm. c) stavebního zákona:
  1. Technologie Hlavního města Prahy, a.s.,
  2. PRE distribuce, a.s. v sekci Kmenová data sítě
  3. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,
  4. CETIN a.s.
  5. Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

  Proč to OS MÚ MČ Prahy 4 požaduje, když územní rozhodnutí bylo v roce 2019 vydáno tj. k vydání rozhodnutí byli tyto stanoviska dodány, tak z jakého důvodu je požadujete ?

  4) Dále uvádíte, že po předložení požadovaných dokladů stavební úřad záměr posoudí, tj. již v roce 2019 byl posouzen a bylo vydáno územní rozhodnutí, tak na základě jakého zákonného titulu by jste si případně vyžádali doplnění ?


  5) Stavební úřad dále upozorňuje, že předložená vyjádření vlastníků (správců) spojových zařízení (podzemních i nadzemní vedení) a vyjádření vlastníků sítí technického vybavení území, která mají omezenou platnost, musí být v době vydání rozhodnutí platná. Pokud vyjádření pozbyde platnosti, je třeba předložit nové vyjádření či jeho aktualizaci.
  A. na základě jakého zákona, nebo vyhlášky, toto OS MÚ MČ Prahy 4 prohlašuje, tedy
  upozorňuje ?

  B. k datu zahájení řízení a k datu vydání rozhodnutí byla všechna vyjádření platná, tj. jak máme vědět, kdy SÚ vydá rozhodnutí, tj. nemůžeme předjímat Vaše rozhodnutí.
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner (rrogner) 18.08.2020 20:25)
   Vážený pane,

   WEB MČ Praha 4 neslouží k řešení konkrétních problémů v řízení vedených podle stavebního zákona. Ve Vašem případě je třeba se obrátit na příslušného referenta stavebního úřadu, který bude mít Vaší věc na starosti, popřípadě v současné době na MHMP odbor stavebního řádu.

   S pozdravem

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Výměna vrat (Eva Fišerová 15.07.2020 19:24) – Stavební úřad
  Dobrý den, jako nájemci chceme vyměnit vrata v garáži. Majitel objektu souhlasí, ale trvá na potvrzení od úřadu že je vše v pořádku. Do nosné konstrukce nezasahujeme, do rámu také ne. Vzhled bude co nejvíce podobný současnému skladu vedle (design, barva), tak aby zapadal do prostředí. Kam a s čím mám dojít pro potvrzení popř. ohlášení? Finance jsou za námi a dodavatel je již vybrám. Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner (rrogner) 22.07.2020 20:59)
   Vážená paní,

   dle §103 odst.1 písm.d zákona č.183/2006Sb, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákona) stavební povolení ani ohlášení nevyžadují:

   stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby,
   nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení
   vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit
   požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je
   kulturní památkou.

   V případě, že splňujete výše uvedené není třeba mít k započetí prací potvrzení stavebního úřadu, z hlediska statiky a požární bezpečností Vám doporučuji se obrátit na odborně způsobilou osobu, jako např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, který Vám věc odborně posoudí. Ostatní ustanovení stavebního zákona a jiných právních předpisů zůstávají v platnosti i pro stavební úpravy dle § 103 stavebního zákona (např. v památkové zóně (část Nuslí) je třeba souhlas  odboru památkové péče atd.)

   Pokud Vám toto sdělení nepostačí je třeba podat písemně na podatelnu úřadu či zaslat prostřednictvím doručovatele poštovních služeb Vaši žádost s dokumentací stavby zpracovanou odborně způsobilou osobou s příslušným oprávněním v originále z které bude patrné že stavební úprava podmínky § 103 splňuje.  S ohledem na počty žádostí podaných před Vámi není možné odpovědět obratem.

   S pozdravem

   Ing. Eva Kotasová

   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Informace k objektu (Petra Rajtrová 20.07.2020 9:20) – Stavební úřad
  Dobrý den, ráda bych se informovala na objekt v ulici Lažanského (parc.č. 704/2, 704/3, 704/4 v k.ú. Chodov), který je v tuto chvíli v prodeji. Jako možného kupce mě zajímá, zda jsou na objektu možné úpravy (vystavět patro, částečné oplocení....) a případná omezení k těmto pozemkům vzhledem k přilehlému veřejnému parku.
  Děkuji předem za Vaši odpověď
  Petra Rajtrová
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner (rrogner) 22.07.2020 20:53)
   Vážená paní,

   v katastrálním území Chodov nejsme příslušným stavebním úřadem, tím je odbor výstavby Městské části Praha 11, jehož vedoucí Váš dotaz zasílám na vědomí.

   S pozdravem

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: rekonstrukce domu (Řehořová Dana 06.07.2020 12:52) – Stavební úřad
  Dobrý den, mám dotaz jak se mohou sousedé bránit když majitel řadového domku na Starém Spořilově při zateplování domu znečišťuje řezáním a broušením polystyrenu celé okolí. Děkuji
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 08.07.2020 7:49)
   Dobrý den,
   každý občan může v souladu s ust. § 42 správního řádu podat podnět k zahájení řízení z moci úřední. Vaše otázka již jako podnět byla podle obsahu posouzena a podnět byl předán k prošetření odboru životního prostředí a dopravy.
   Přeji hezký den
   Ing. Miloslava Koptíková
   vedoucí odd. stavebního řádu II.


Vytisknout