Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu tazatelem není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře.

Vaše dotazy jsou zpravidla zveřejněny (včetně jména a předmětu dotazu) po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy (řešitelem, řešiteli).

Přijaty k dalšímu zpracování jsou jen jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Další podmínkou pro zpracování je uvedení celého jména (jméno a příjmení), předmětu a reálného e-mailového kontaktu.

UPOZORNĚNÍ: Pokud pošlete správně vyplněné údaje, tak vám z e-mailové adresy otazkyP4@publix.cz během pár minut dorazí potvrzení. Zde pro jistotu zkontrolujte i vaši nevyžádanou poštu. Pokud potvrzení nedorazí, tak jste uvedli neexistující e-mailovou adresu a váš dotaz nemůže být dále zpracován. 

Některé dotazy jsou řešitelem (řešiteli) zodpovídány přímo, a to na e-mailovou adresu uvedenou tazatelem při vložení dotazu. Následně se zde tedy otázka a odpověď nemusí zobrazit. Je plně na řešiteli(lích), jakou formu odpovědi (nebo jejich kombinaci) zvolí. Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu .

Vyplněním povinných polí formuláře (jméno, předmět, e-mail, otázka) a jeho odesláním vyslovuje tazatel souhlas s jejich zpracováním a archivací ze strany MČ Praha 4 a s jejich využitím k další komunikaci mezi tazatelem a řešitelem (řešiteli).

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Bezpečnost Sídliště Krč (Pavel Martoch 13.10.2020 14:13) – Bezpečnost a kriminalita
  Dobrý den, v poslední době se raketovým tempem a počtem množí vykrádání společných prostor, bytů, provozoven i automobilů na Sídlišti Krč. Důrazně proto prosím o zajištění nepřetržitého provozu služebny MP v Modrém Pavilonu a výrazném posílení hlídkové činnosti. díky
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 14.10.2020 21:57)
   Dobrý den!
   Vážený pane Martochu, na základě Vámi zaslaného podnětu/dotazu, viz níže, Vám sděluji nesledující:
   V současné době jsou na okrskové služebně Městské policie OŘ MP Praha 4, která se nachází na ulici Štúrova 1282, Praha 4, zařazeni dva strážníci okrskáři. Ti vykonávají pochůzkovou (hlídkovou) službu převážně v denních hodinách od 07:00 hod do 19:00 hod (resp. toto je jejich pracovní doba), a to ve dny, kdy mají plánované směny.
   S ohledem na počet těchto strážníků zařazených na předmětnou okrskovou služebnu není možné zajistit nepřetržitý režim služby na této služebně, avšak to neznamená, že v době jejich nepřítomnosti není hlídková služba v uvedené lokalitě zajištěna – samozřejmě je, a to především autohlídkou našeho ředitelství, která je přímo vyčleněna pro lokalitu Krče a Kunratic. Níže Vám zasílám i kontakty na zmíněné okrskáře - pokud budete mít zájem, můžete se s nimi osobně sejít a předat jim podněty a připomínky.
   V případě, kdy má občan byť jen podezření na páchání protiprávního jednání má možnost využít bezplatné linky 156, nebo volat přímo na OPES MP Praha 4 – 222 025 307. Hlídka je na místě skutečně za pár minut.
   Kontakty na příslušné strážníky okrskáře: str. Petr Kacbuda 770 159 044, str. Georgiadis Michalis 770 159 005
   Děkuji za zaslaný podnět!
   S přátelským pozdravem
   Mgr. Jan Krčal
   zástupce ředitele
   Obvodní ředitelství MP Praha 4
   Táborská 372/36
   140 45 Praha 4
   tel: + 420 222 025 303
   fax: + 420 241 431 704
   e-mail: krcal@mppraha.cz
   http://www.praha4.cz/Mestska-policie
 • Otázka: Městské byty (Lenka Zemanová 06.10.2020 15:27) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, zda je možné si zažádat o městský byt na Praze 4, i když nemám v Praze trvalé bydliště. Pokud ano, můžete mi prosím sdělit, jak postupovat?

  Předem děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 11.10.2020 22:25)
   Dobrý den,
   městská část Praha 4 má v platnosti Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m.Prahy svěřených městské části Praha 4”, který stanovuje možnosti pronájmu.
   Dle shora uvedeného „Závazného postupu“, jsou uvolněné byty pronajímány formou zveřejněného záměru, a to většinou bez podmínky trvalého bydliště na území MČ Praha 4. Informace o způsobu pronájmu je možné získat na internetu, adresa: www.praha4.cz (tedy postupně: úřední deska, elektronická úřední deska, oblast – úřední deska – vyvěšení, kategorie - pronájem bytů, kde jsou uvedeny veškeré informace, týkající se velikosti bytu, minimální výše nájemného, výše finanční jistoty, termín prohlídky bytu, způsob přihlášení, formulář přihlášky …). O pronájmu rozhoduje Rada městské části Praha 4, podle způsobu vyhlášení záměru, zveřejněného na úřední desce, a to s přihlédnutím k výši nabídky nájemného za 1m2/měsíc. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s automatickým prodloužením na stejnou dobu, pokud jedna ze smluvních stran nejpozději 2 měsíce před ukončením doby nájmu nesdělí písemně druhé smluvní straně, že s automatickým prodloužením
   S pozdravem
   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
 • Otázka: použité tuky (V. Škochová 01.10.2020 23:13) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Kde a kdy mohu odevzdat použitý kuchyňský olej a jiné tuky? Nemají se vylévat do výlevek a kanalizace.
 • Otázka: Hříště ZŠ Plamínkové (Jana Nováková 11.09.2020 21:42) – Kultura, sport a volný čas
  Hřiště u ZŠ Plamínkové není využíváno v souladu s provozním řádem. Dochází k soustavnému překračování doby, kdy je hřiště provozováno fotbalisty. Nyní je pátek 11.9.2020, čas 21,30 a dle řádu má provoz skončit ve 21 hodin. Fotbalisté stále hrají bez ohledu na čas, hluk kopání do míče, pískání a hlasitý vulgární řev hráčů není výjimkou. Doba uvedená v provozním řádu je překračovaná i o víkendech, kdy není výjimkou nadměrný hluk od 9 ráno i do 20 hodin večer. Při volání na telefon správce uvedený na vašem webu bylo zjištěno, že toto číslo neexistuje. Je zde uvedeno záměrně, aby si nikdo nemohl stěžovat? Budeme tedy volat městskou policii, aby hráče vyprovodila? Připadá vám provozní doba v pracovní dny do 21 hodin a o víkendu v podstatě neomezeně normální? Jsou tito hráči, co ani nedodržují provozní řád hřiště něco víc, než obyvatelé okolních domů, kteří to proti své vůli musí snášet?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 30.09.2020 16:54)
   Vážená paní Nováková,
   v odpovědi na Váš podnět, týkající se porušování provozního řádu hřiště u Základní školy Plamínkové, uvádíme následující.
   Celá záležitost byla řešena s ředitelem dotčené ZŠ Mgr. Ivanem Tučkem.
   Sportovní areál školy poskytuje sportovní vyžití mládeži i dospělým ve stejném režimu již od roku 2011. Hřiště je spravováno kustodem, který dbá na dodržování provozního řádu. Na hřištích, o jejichž využití je velký zájem veřejnosti a probíhají na nich i oficiální sportovní soutěže, panuje běžný sportovní ruch stejně, jako v jiných sportovních zařízeních tohoto typu a v žádném případě jejich provoz nezasahuje do času tzv. nočního klidu. Jelikož je provoz většinu roku závislý na umělém osvětlení, končí sportovní dění zhasnutím světel ve 21.00 hodin (dále jsou v provozu jen sociální zařízení).

   Případ, který popisujete ve stížnosti, byl dle vyjádření pana ředitele ojedinělý a situace byla způsobena závadou osvětlení, kvůli které došlo k přerušení provozu. Po opravě bylo podnájemci kustodem umožněno dohrání oficiálního zápasu soutěže v malé kopané. Jednalo se o mimořádnou situaci způsobenou nepředvídatelnou událostí.

   Aby škola předešla takovým nedorozuměním, rozhodl pan ředitel formálně prodloužit dobu provozu areálu od 21.9.2020 do 21.30 hodin, kdy je doba od 21.00 do 21.30 určena pouze pro opuštění sociálního zařízení šaten a areálu podnájemci a pro případ nějaké podobné nepředvídatelné události. Sportovní provoz tak bude i nadále končit ve 21.00 hodin.
   Kustod hřiště dostal od ředitele ZŠ pokyn upozorňovat s větší intenzitou podnájemce na nevhodnost vulgárních či příliš hlasitých projevů a v případě, že nedojde k nápravě iniciovat ukončení podnájemní smlouvy.

   Pokud by i po těchto opatřeních nenastal obrat k lepšímu, obraťte se, prosím, přímo na Městskou část Praha 4, odbor školství, email: alice.stancova@praha4.cz.
   S pozdravem
   Mgr. Bc. Jana Ságlová
   vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky
 • Otázka: Park na rohu ulic Na Pankráci & Sinkulova (Alexandra 22.09.2020 18:57) – Bezpečnost a kriminalita
  Dobrý den, v posledním roce se v parku na rohu ulic Na Pankráci & Sinkulova každé odpoledne a večer scházejí skupinky osob, které zde ruší klid celodenním popíjením alkoholu, obtěžováním kolemjdoucích a znečišťováním parku. Bohužel vstup do parku je v poslední době pouze na vlastní nebezpečí. Bylo by možné pomoci tuto situaci vyřešit? Předem děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 25.09.2020 8:23)
   Vážená paní,
   děkuji Vám za upozornění, na oblast se zaměříme. Prosím Vás, pokud budete opět svědkem Vámi popisované situace, prosím volejte linku MP 156.
   S poděkováním a pozdravem
   předsedkyně Výboru pro bezpečnost ZMČ Praha 4
 • Otázka: Online rezervace (Harant 23.09.2020 7:56) – Občanské průkazy, cestovní pasy a evidence obyvatel
  Dobrý den, chystá Praha 4 online rezervace přes stránky Prahy 4 k vydání, výměně OP.... tak jako to má třeba Praha 10 nebo magistrát pro ŘP? Pokud ano kdy by mohlo být spuštěno, současná doba omezování většího počtu lidí na jednom místě tomu přímo nahrává. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 23.09.2020 12:07)
   Dobrý den,
   rezervační systém na vyřizování záležitostí Odboru správních agend je skutečně chystán, aktuálně je ve fázi konečného testování. Pokud vše půjde podle plánu, měl by být spuštěn v průběhu října.
   S pozdravem a přáním příjemného dne
   Ing. Martin Anděra
   vedoucí odboru správních agend
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: parkování pro řemeslníka (Jaroslav Rychlý 20.09.2020 9:29) – Doprava a parkování
  Dobrý den,v době od 21.září 2020 cca 1 měsíc budu provádět rekonstrukci v domě v ulici U nových domůII.527/1.Jak mám řešit parkování v této oblasti?Děkuji za vysvětlení.Rychlý J.
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 21.09.2020 15:54)
   Dobrý den,
   řemeslník či firma, která vykonává práci v místě, kde se nachází parkovací zóny, má nárok na abonentní parkovací oprávnění na základě dokladu o zakázce v oblasti (objednávka, zálohová faktura, smlouva o dílo apod.). Tento doklad zástupce firmy či jiný zmocněnec předloží spolu s vlastním občanským průkazem, velkým technickým průkazem dotčeného vozidla či osvědčením o registraci vozidla vydaným počínaje rokem 2006. Zástupce firmy mimo jednatele či jiný zmocněnec doloží též plnou moc od jednatele firmy. Parkovací oprávnění bude vystaveno na dobu, po kterou bude řemeslník v dané oblasti působit (dle předloženého dokladu o zakázce).
   V případě kratší návštěvy na několik dnů doporučujeme pořízení krátkodobého parkovacího oprávnění prostřednictvím parkovacího automatu nebo Virtuálních parkovacích hodin (mpla.cz).
   Oprávnění lze vyřídit na pracovišti Jílovská 1148/14, Praha 4 – Braník, přičemž záleží na počtu vozidel, které bude firma chtít do systému registrovat. Ceník je stanoven usnesením Rady hl. m. Prahy a odvíjí se od doby platnosti parkovacího oprávnění. Pro první vozidlo podnikatele stojí roční oprávnění 7 000,-Kč, pololetní 3 500,-Kč, čtvrtletní 1 750,-Kč, měsíční 900,-Kč, týdenní 250,-Kč.
   S pozdravem
   Mgr. Martin Habětínek
   vedoucí oddělení ZPS
 • Otázka: kontejner na bioodpad (ING. Michaela Koplová 16.09.2020 19:31) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, prý na jaře a na podzim bývá přistaven kontejner na prořezané větve stromů a zahradní odpad. Prosím o seznam termínů pro stanoviště v ulici Vnitřní
  Děkuji. M. Koplová
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 21.09.2020 0:49)
   Vážená paní Koplová,
   nejbližší kontejner na bioodpad ve Vámi uvedené lokalitě bude přistaven v ulici Pekárenská x Prostřední v sobotu 10. 10. 2020 od 9 do 12 hod.. Kompletní harmonogramy přistavování kontejnerů na bioodpad jsou zveřejňovány pravidelně na webových stránkách MČ Praha 4:
   https://www.praha4.cz/file/rFl41/Harmonogram-pristavovani-kontejneru-na-bioodpad-podzim-2020.pdf .
   S pozdravem
   Ing. Lenka Hánlová
   vedoucí odd. životního prostředí a odpad. hospodářství
   Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 4
 • Otázka: výměna plynového kotle (Šárka Šejcová 11.09.2020 14:53) – Obecné
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda-li existuje v rámci Prahy 4 nějaký dotační program na výměnu starých plynových kotlů za nový moderní kondenzační?
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 14.09.2020 13:34)
   Vážená paní Šejcová,
   přímo MČ Praha 4 žádný takový dotační program nenabízí. Dotační programy jsou řízeny centrálně a jednotlivé městské části je nespravují. Prostředky na výměnu starých kotlů lze získat z programů Státního fondu ŽP a Hlavního města Prahy. Konkrétní informace naleznete zde:
   Hezký den
   Ing. Lenka Hánlová
   vedoucí odd. životního prostředí a odpad. hospodářství
   Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 4
 • Otázka: oprava fasády (František Havlín 03.09.2020 14:41) – Stavební úřad
  Dobrý den, máme v Družstvu 64, Praha 4, 5. května 4 dohady, co potřebujeme mít za povolení k opravě fasády na obou stranách domu, tedy do ulice i do dvora. Prosím o stručné sdělení, jaký je administrativní postup. Děkuji. Fr. Havlín
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 13.09.2020 22:36)
   Vážený pane,
   dle §103 odst.1 písm.d zákona č.183/2006Sb, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákona) stavební povolení ani ohlášení nevyžadují: odst.1 písm. c
   udržovací práce , jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby , životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě která je kulturní památkou.
   odst.1 písm. d
   stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.
   V případě, že splňujete výše uvedené není třeba mít k započetí prací potvrzení stavebního úřadu, v opačném případě u bytového domu je třeba požádat o ohlášení udržovacích prací či o stavební povolení na stavební úpravy stavby. Opravou fasády není zateplení, to je stavební úpravou a lze důvodně předpokládat že má vliv na požární bezpečnost a je třeba požádat o stavební povolení. Ostatní ustanovení stavebního zákona a jiných právních předpisů zůstávají v platnosti i pro udržovací práce a stavební úpravy dle § 103 stavebního zákona (např. v památkové zóně (část Nuslí) je třeba souhlas odboru památkové péče, pro lešení na chodníku je třeba mít povolen zábor veřejného chodníku, respektive prostranství atd.).
   V případě, že potřebujete pomoci v posouzení zda dojde k negativnímu ovlivnění vzhledu stavby či jiné doporučuji návštěvu místě příslušného referenta našeho úřadu v úředních hodinách, nejlépe po domluvě.
   S pozdravem
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4


Vytisknout