Územní rozvoj

12
 • Praha 4 zatím nepodpořila studii revitalizace Ledáren v Braníku


  Rada městské části Praha 4 nesouhlasí s navrhovanými změnami územního plánu, ani s prodejem pozemků, které se nacházejí mezi Branickými ledárnami a ulicí Modřanskou. Chce naopak zachovat jedinečný ráz této lokality. Předložená studie, která má sloužit jako podklad pro revitalizaci areálu Ledáren a jeho okolí, v některých svých částech totiž nerespektuje památkovou podstatu Ledáren. Více v článku ...
 • Praha 4 nesouhlasí s některými změnami u stanice metra Roztyly


  Vedení městské části Praha 4 nesouhlasí s některými změnami v okolí stanice metra C Roztyly, jak je navrhuje pražský magistrát. Důvodem je zachování kvality života pro obyvatele dotčených lokalit. Více v článku ...
 • Praha 4 nesouhlasí s výstavbou rodinného domu v ulici Roztylské sady


  Rada městské části Praha 4 zásadně nesouhlasí s návrhem na pořízení změny Územního plánu hlavního města Prahy, jehož cílem je změna plochy označené jako městská a krajinná zeleň na plochu čistě obytnou. Tato změna se týká dvou pozemků v katastrálním území Záběhlice a má umožnit výstavbu rodinného domu v ulici Roztylské sady.
 • Vypořádání otázek a připomínek obyvatel k územní studii Michle


  V článku najdete vypořádání otázek a připomínek obyvatel k územní studii Michle v podobě několika dokumentů. Jde především o záznam otázek a podnětů na veřejném představení rozpracované územní studie Michle dne 28. 5. 2019 a reakce na ně. Více na odkazu...
 • Pracovní návrh územní studie Michle


  Územní studie Michle vzniká na podnět MČ Praha 4 a je zpracovávána atelierem Archum architekti. Do pracovního návrhu je stále možné zasáhnout Vašimi připomínkami. Podrobnosti v článku...
 • Řekněte nám svůj názor na Metropolitní plán


  Metropolitní plán je novým územním plánem hlavního města Prahy, jehož pořízení bylo zahájeno na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 7. 6. 2012. Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů, který bude určovat budoucí podobu hlavního města Prahy.
 • Jak číst Metropolitní plán?


  Základní jednotkou Metropolitního plánu je lokalita. Každá lokalita je očíslována, pojmenována a vymezena tak, aby se s ní mohl každý obyvatel identifikovat.
 • Plánujeme s vámi - přehled výsledků projektů se zapojením veřejnosti


  V průběhu stávajícího volebního období jsme zorganizovali řadu průzkumů. Zjišťovali jsme vaše potřeby, přání i obavy související s velkými dopravními projekty nebo s plánovanou revitalizací veřejných prostranství.
 • Nové povinnosti pro stavebníky rodinných domů


  Informace Hygienické stanice hl. m. Prahy k novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), která vstoupila v platnost dne 1. 12. 2015, přinesla pro stavebníky bytových a zejména rodinných domů nové povinnosti.
 • Praha 4 nesouhlasí s růstem objektů do výšky


  Praha 4 zasílá nesouhlas s navrhovanými úpravami Územního plánu hlavního města Prahy, které by v městské části přinesly výstavbu nových výškových budov pro administrativu i bydlení. Došlo by tak k zatížení území nadměrnou automobilovou dopravou a tím i ke zhoršení kvality ovzduší a života obyvatel městské části.
 • Praha 4 vyhodnotila podněty z plánovacího stanu na Budějovickém náměstí


  Městská část Praha 4 uspořádala koncem června letošního roku první plánovací stan na Budějovické. Každý návštěvník zde mohl vyjádřit svůj názor nebo navrhnout podnět ke zlepšení Budějovického náměstí. „Zcela dominantní hrozbou byla pro respondenty jakákoliv další výstavba na náměstí a v jeho okolí, která toto území dále zahustí a prohloubí problémy s parkováním, hlukem a emisemi,“ uvedla radní pro územní rozvoj Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ).
 • Praha 4 nechce navrhované změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy


  Rada městské části Praha 4 na svém dnešním zasedání vyslovila nesouhlas s návrhem změny Z 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Tato změna výhradně textové části územního plánu představuje komplexní novelizaci regulativů prostorového a funkčního uspořádání území hl. m. Prahy s konkrétními dopady na budoucí rozvoj městské části Praha 4.
 • Praha 4 nesouhlasí s návrhem novely Pražských stavebních předpisů


  Rada městské části Praha 4 na svém dnešním zasedání vyslovila nesouhlas s návrhem nařízení č. 11/2014 Sb. hlavního města Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (tzv. „Pražské stavební předpisy“). Praha 4 se také připojuje ke společnému stanovisku velkých městských částí v Praze (MČ Praha 1 až 22). „Jako jeden z důležitých požadavků je úprava terminologie tak, aby Pražské stavební předpisy byly kompatibilní s platným územním plánem a stavebním zákonem,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ).
 • Praha 4 podporuje petice občanů proti developerským projektům


  Praha 4 podpořila dvě petice občanů, které nesouhlasí se dvěma developerskými záměry na území městské části. Jde o výstavbu Administrativního centra Budějovická na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova a zástavbu pozemků bývalého zahradnictví parku Kavčí hory.
 • Praha 4 je proti dalšímu rozšíření BB Centra


  Praha 4 nesouhlasí se záměrem společnosti Passerinvest Group vybudovat v kancelářské čtvrti poblíž stanice metra Budějovická další dva objemné objekty: hotel a administrativní budovu. Měly by nahradit dvě panelové budovy někdejší ubytovny na nároží křižovatky ulic Vyskočilova a Želetavská. Rada městské části Praha 4 přijala k tomuto záměru nesouhlasné stanovisko.
 • STOP NADDIMENZOVANÉMU PROJEKTU NA BUDĚJOVICKÉ


  Praha 4 nesouhlasí s výstavbou Administrativního centra Budějovická na křižovatce ulic Budějovická a Vyskočilova, která by pro obyvatele Prahy 4 znamenala další zhoršení životního prostředí. Rada městské části Praha 4 proto odmítla žádost společnosti OPAL REAL na vybudování horkovodní přípojky pro tuto stavbu. "Vyzýváme přitom občany, aby se připojili k petici proti výstavbě tohoto administrativního kolosu. Máme již asi tři sta podpisů a potřebujeme jich tisíc, aby petici muselo projednat zastupitelstvo hlavního města Prahy a veřejný prostor se vrátil zpět lidem.“ uvedla radní pro územní rozvoj a výstavbu Alžběta Rejchrtová (TROJKOALICE).
 • Praha 4 nesouhlasí s umístěním stavby Administrativní centrum Budějovická


  Rada městské části Praha 4 na svém zasedání vyslovila nesouhlasné stanovisko k územnímu rozhodnutí o umístění stavby „Administrativní centrum Budějovická“ na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova. Budova by měla obsahovat 5 podzemních a 18 nadzemních podlaží. „Jedná se o stavební záměr, který má být umisťován do nadlimitně zatíženého území, proto jsem rád, že odmítavé stanovisko podpořili všichni kolegové z rady,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice).
 • Praha 4 chce zajistit ochranu parků v Metropolitním plánu


  Praha 4 chce zachovat a ochránit všechny významné zelné plochy na svém území. Požaduje proto, aby hlavní město Praha zajistilo v Metropolitním plánu důslednou ochranu a nezastavitelnost všech parků, tedy včetně těch, které jsou součástí zastavitelných lokalit, tj. lokalitních a místních parků.
 • Praha 4 nesouhlasí s předimenzovanou stavbou v Braníku


  Praha 4 podporuje obyvatele Braníku v jejich úsilí zabránit realizaci osmipatrového developerského projektu s názvem Obytný soubor Braník. Starosta Pavel Caldr vyhlásil v loňském roce boj předimenzovaným stavbám a je připraven v mezích svých kompetencí chránit obyvatele v této lokalitě před negativními vlivy výstavby.
 • Praha 4 nechystá výstavbu na pozemcích pro sport a zeleň


  Praha 4 nepřipravuje výstavbu na nezastavěných pozemcích v lokalitě Nové Dvory a odmítá nepravdivé informace, které tvrdí opak. Jde o pozemky v sousedství sídliště Krč podél ulice Libušská o rozloze zhruba 10 hektarů vymezené ulicemi V Štíhlách a Jalodvorská.
 • Praha 4 nesouhlasí s předimenzovanou stavbou


  Starosta Pavel Caldr před časem vyhlásil boj předimenzovaným stavbám v Praze 4, podporuje proto také petici občanského sdružení Přátelské Lysiny, které nesouhlasí s výstavbou bytového projektu „Viladům Hodkovičky“ v ulici na Lysinách. S námitkami občanů se ztotožnila rovněž Rada městské části Praha 4.
12