Územní rozvoj

12
 • Veřejné představení projektu revitalizace Kunratického potoka se odkládá


  Z důvodu současné epidemiologické situace a rušení akcí s účastí nad 100 osob se odkládá veřejné představení projektu revitalizace Kunratického potoka v Braníku, plánované na 19. března 2020 od 18:00 a 18:45 hod. Nový termín bude včas oznámen.
 • Praha 4 nesouhlasí s projektem Administrativního centra Budějovická


  Městská část Praha 4 nesouhlasí s navrženou podobou developerského projektu Administrativní centrum Budějovická. Nová výšková budova má vyrůst na malém plácku na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova. Své zásadní výhrady vůči tomuto plánovanému kontroverznímu objektu proto opětovně uplatní i v probíhajícím územním řízení na umístění stavby. Více na odkazu ...
 • Vedení Prahy 4 souhlasí s autory petice proti výstavbě obytného domu


  Praha 4 se postavila za obyvatele Braníka a Hodkoviček, kteří v petici odmítli navrhovanou podobu výstavby bytového domu v ulici Polední. Proti navrhovanému projektu byla Rada městské části již v březnu 2018. Vzhledem k tomu, že investor projekt dosud nepřepracoval, navrhují radní, aby stavební odbor zamítl žádost na vydání povolení pro tuto stavbu. Více v článku ...
 • Praze 4 se nelíbí plánovaná výstavba Ekorezidence v Braníku


  Praha 4 nesouhlasí se záměrem výstavby souboru pěti bytových domů s bezmála třemi sty bytovými jednotkami v branickém ohybu Jižní spojky. Stavba "Ekorezidence Braník" má sloužit k bydlení a příjezd k ní má zajistit pouze dosavadní komunikace Bezová. Vedení městské části Praha 4 se kromě nedostačujícího dopravního řešení nelíbí ani umístění stavby a její urbanistický a architektonický ráz.
 • V parku Jezerka probíhá rozsáhlá rekonstrukce


  Městská část Praha 4 zajistila rekonstrukci altánu, dvou schodišť a přilehlých opěrných kamenných zídek v parku Jezerka. Místní obyvatelé a návštěvníci parku proto musí v průběhu oprav, které v těchto dnech probíhají, dbát zvýšené opatrnosti a pohybovat se pouze po vyznačených cestách. Více v článku ...
 • Nové Dvory by se mohly dočkat tramvaje


  Praha 4 se může dočkat prodloužení tramvajové trati z Modřan až na Nové Dvory. Tuto variantu preferuje studie k řešení okolí budoucí stanice metra D Libuš. Územní studie zpracovaná po hlavní město společností UNIT architekti zahrnuje celkem 47 hektarů pozemků podél ulice Novodvorská a je nyní ve fázi veřejného připomínkování. K nahlédnutí je na adrese www.praha.eu a v tištěné podobě na odboru rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP).
 • Zahrada ZŠ Jeremenkova změní svou podobu na „přátelskou“


  Dlouho očekávaná úprava areálu bývalé školní zahrady Základní školy Jeremenkova byla zahájena. Na pozemku, kde se nachází již několik let nefunkční zahradnictví, vyroste „přátelská zahrada“, výukový a odpočinkový areál nejen pro žáky přilehlé školy, ale i k odpočinku místních obyvatel.
 • Praha 4 zatím nepodpořila studii revitalizace Ledáren v Braníku


  Rada městské části Praha 4 nesouhlasí s navrhovanými změnami územního plánu, ani s prodejem pozemků, které se nacházejí mezi Branickými ledárnami a ulicí Modřanskou. Chce naopak zachovat jedinečný ráz této lokality. Předložená studie, která má sloužit jako podklad pro revitalizaci areálu Ledáren a jeho okolí, v některých svých částech totiž nerespektuje památkovou podstatu Ledáren. Více v článku ...
 • Praha 4 nesouhlasí s některými změnami u stanice metra Roztyly


  Vedení městské části Praha 4 nesouhlasí s některými změnami v okolí stanice metra C Roztyly, jak je navrhuje pražský magistrát. Důvodem je zachování kvality života pro obyvatele dotčených lokalit. Více v článku ...
 • Praha 4 nesouhlasí s výstavbou rodinného domu v ulici Roztylské sady


  Rada městské části Praha 4 zásadně nesouhlasí s návrhem na pořízení změny Územního plánu hlavního města Prahy, jehož cílem je změna plochy označené jako městská a krajinná zeleň na plochu čistě obytnou. Tato změna se týká dvou pozemků v katastrálním území Záběhlice a má umožnit výstavbu rodinného domu v ulici Roztylské sady.
 • Vypořádání otázek a připomínek obyvatel k územní studii Michle


  V článku najdete vypořádání otázek a připomínek obyvatel k územní studii Michle v podobě několika dokumentů. Jde především o záznam otázek a podnětů na veřejném představení rozpracované územní studie Michle dne 28. 5. 2019 a reakce na ně. Více na odkazu...
 • Pracovní návrh územní studie Michle


  Územní studie Michle vzniká na podnět MČ Praha 4 a je zpracovávána atelierem Archum architekti. Do pracovního návrhu je stále možné zasáhnout Vašimi připomínkami. Podrobnosti v článku...
 • Řekněte nám svůj názor na Metropolitní plán


  Metropolitní plán je novým územním plánem hlavního města Prahy, jehož pořízení bylo zahájeno na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 7. 6. 2012. Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů, který bude určovat budoucí podobu hlavního města Prahy.
 • Jak číst Metropolitní plán?


  Základní jednotkou Metropolitního plánu je lokalita. Každá lokalita je očíslována, pojmenována a vymezena tak, aby se s ní mohl každý obyvatel identifikovat.
 • Plánujeme s vámi - přehled výsledků projektů se zapojením veřejnosti


  V průběhu stávajícího volebního období jsme zorganizovali řadu průzkumů. Zjišťovali jsme vaše potřeby, přání i obavy související s velkými dopravními projekty nebo s plánovanou revitalizací veřejných prostranství.
 • Nové povinnosti pro stavebníky rodinných domů


  Informace Hygienické stanice hl. m. Prahy k novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), která vstoupila v platnost dne 1. 12. 2015, přinesla pro stavebníky bytových a zejména rodinných domů nové povinnosti.
 • Praha 4 nesouhlasí s růstem objektů do výšky


  Praha 4 zasílá nesouhlas s navrhovanými úpravami Územního plánu hlavního města Prahy, které by v městské části přinesly výstavbu nových výškových budov pro administrativu i bydlení. Došlo by tak k zatížení území nadměrnou automobilovou dopravou a tím i ke zhoršení kvality ovzduší a života obyvatel městské části.
 • Praha 4 vyhodnotila podněty z plánovacího stanu na Budějovickém náměstí


  Městská část Praha 4 uspořádala koncem června letošního roku první plánovací stan na Budějovické. Každý návštěvník zde mohl vyjádřit svůj názor nebo navrhnout podnět ke zlepšení Budějovického náměstí. „Zcela dominantní hrozbou byla pro respondenty jakákoliv další výstavba na náměstí a v jeho okolí, která toto území dále zahustí a prohloubí problémy s parkováním, hlukem a emisemi,“ uvedla radní pro územní rozvoj Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ).
 • Praha 4 nechce navrhované změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy


  Rada městské části Praha 4 na svém dnešním zasedání vyslovila nesouhlas s návrhem změny Z 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Tato změna výhradně textové části územního plánu představuje komplexní novelizaci regulativů prostorového a funkčního uspořádání území hl. m. Prahy s konkrétními dopady na budoucí rozvoj městské části Praha 4.
 • Praha 4 nesouhlasí s návrhem novely Pražských stavebních předpisů


  Rada městské části Praha 4 na svém dnešním zasedání vyslovila nesouhlas s návrhem nařízení č. 11/2014 Sb. hlavního města Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (tzv. „Pražské stavební předpisy“). Praha 4 se také připojuje ke společnému stanovisku velkých městských částí v Praze (MČ Praha 1 až 22). „Jako jeden z důležitých požadavků je úprava terminologie tak, aby Pražské stavební předpisy byly kompatibilní s platným územním plánem a stavebním zákonem,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/SZ).
 • Praha 4 podporuje petice občanů proti developerským projektům


  Praha 4 podpořila dvě petice občanů, které nesouhlasí se dvěma developerskými záměry na území městské části. Jde o výstavbu Administrativního centra Budějovická na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova a zástavbu pozemků bývalého zahradnictví parku Kavčí hory.
12