Vydání cestovního dokladu

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydání cestovního pasu

4. Základní informace k životní situaci

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

 • občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let,
 • občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.

Dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze prodloužit.

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se ve zkrácené lhůtě vydává:

 • občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let,
 • občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.

Dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze prodloužit.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občané České republiky, jejich zástupci nebo Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, za splnění všech podmínek a za účasti občana, jemuž je pas vydáván.

 • Občan starší 15 let
  Do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí připojit k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost.
 • Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let
  Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.
Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
 • Zákonný zástupce za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena.
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Převzetí cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu občanem,

 • vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává nebo zákonného zástupce anebo osoby, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstouna
 • cestovní pas je možné z důvodu hodného zvláštního zřetele vydat zmocněnci po předložení plné moci s úředně ověřeným podpisem (např. při převzetí pasu občany žijícími v zahraničí)
 • při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji,

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává:

 • v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, u matričního úřadu,
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji vydaného ve zkrácené lhůtě:

 • v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, žádost nelze podat u matričního úřadu,
 • v zahraničí žádost nelze podat.

Převzetí cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • cestovní pas lze převzít u úřadu, u něhož byla podána žádost o vydání cestovního pasu nebo u úřadu, který žadatel uvedl v žádosti.

Převzetí cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji vydaného ve zkrácené lhůtě:

 • cestovní pas lze převzít u úřadu, u něhož byla podána žádost o jeho vydání.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor správních agend Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b nebo Jílovská 1148/14Oddělení cestovních dokladů

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

A) pro občana staršího 18 let:
- platný občanský průkaz
- cestovní pas, pokud byl vydán, (když bylo vydáno více pasů, je vhodné všechny předložit ke kontrole jejich platnosti; neplatné pasy je povinnost vrátit)
B) pro nezletilého občana staršího 15 let:
- platný občanský průkaz 
- cestovní pas, pokud byl vydán, (když bylo vydáno více pasů, je vhodné všechny předložit ke kontrole jejich platnosti; neplatné pasy je povinnost vrátit)
- rodný list (pokud není zapsán v občanském průkazu zákonného zástupce) 
- platný občanský průkaz zákonného zástupce, pokud se ten dostaví osobně, v opačném případě písemný souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem 
C) pro nezletilého občana do 15 let: žádá zákonný zástupce (rodič) osobně
- k podání žádosti je nutná osobní účast dítěte
- rodný list dítěte 
- platný občanský průkaz dítěte, byl-li již vydán
- cestovní pas, pokud byl vydán (když bylo vydáno více pasů, je vhodné všechny předložit ke kontrole jejich platnosti; neplatné pasy je povinnost vrátit) 
- platný občanský průkaz zákonného zástupce
- při žádosti o 1. pas může úřad v případě pochybností o státním občanství žadatele vyžadovat doložení „Osvědčení o státním občanství ČR“ (vydává matrika státního občanství podle místa trvalého pobytu dítěte)

K žádosti o vydání cestovního pasu obou typů se dále předloží:

 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí,
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu s nabytím právní moci, tyto osoby připojí k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem,
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu s nabytím právní moci,

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz,
 • nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí k němu osobně dostavit.

Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel.

Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie a od 25. 6. 2009 otisky prstů občanů starších 12 let.

Po pořízení fotografie se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu (podpisem se rozumí vlastní rukou písemné vyjádření jména i příjmení, popřípadě pouze příjmení). Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popřípadě jeho zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů. Před písemným potvrzením správnosti údajů je třeba pečlivě zkontrolovat údaje na žádosti, po odeslání do výroby již není možné žádost vzít zpět

Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

Občan, který žádá o vydání cestovního dokladu, popřípadě jiná osoba, která je podle tohoto zákona oprávněna k podání žádosti o vydání cestovního dokladu za tohoto občana, je oprávněn požádat o zpětvzetí žádosti o vydání cestovního dokladu, a to v době od podání žádosti o vydání cestovního dokladu do doby odeslání technologicky zpracovaných dat ze žádosti ministerstvu pro zajištění výroby cestovního dokladu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit


CENA
vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat
600 Kč
občanům mladším 15 let
100 Kč
vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat ve zkrácené lhůtě
4 000 Kč
občanům mladším 15 let 2 000 Kč
převzetí cestovního pasu u úřadu, který občan uvedl v žádosti 100 Kč


13. Jaké jsou lhůty pro
vyřízení
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů.

Úřad městské části Praha 4, odbor správních agend, vydává cestovní pasy většinou v kratší než 30ti denní lhůtě, podle data podání žádosti lze zjistit, zda je cestovní pas již připraven k převzetí.

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji vydaný ve zkrácené lhůtě se vydává ve lhůtě 6 pracovních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Občan, který žádá o vydání cestovního dokladu musí prokázat pravdivost údajů uváděných v žádosti předložením potřebných dokladů (doklady jsou předkládány v originále, ověřeném opisu nebo ověřené kopii). Orgán příslušný pro vydání cestovního dokladu zastaví řízení o vydání cestovního dokladu, pokud občan ve lhůtě stanovené rozhodnutím tohoto orgánu o přerušení řízení neprokáže pravdivost údajů uvedených v žádosti nebo nepředloží podklady pro jejich zjištění.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vydání cestovního dokladu není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou; není totiž možné současně předložit doklady potřebné pro vydání cestovního dokladu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech (zákon o cestovních dokladech)
  ve znění zákona č. 217/2002 Sb.
  ve znění zákona č. 539/2004 Sb.
  ve znění zákona č. 559/2004 Sb.
  ve znění zákona č. 136/2006 Sb.
  ve znění zákona č. 106/2007 Sb., účinného od 1. března 2008
  ve znění zákona č. 140/2008 Sb. 
  ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
  ve znění zákona č. 281/2009 Sb.
  ve znění zákona č. 384/2009 Sb.
  ve znění zákona č. 197/2010 Sb.
  ve znění zákona č. 424/2010 Sb.
  ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
  ve znění zákona č. 159/2013 Sb.
 • Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech
  ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.
  ve znění vyhlášky č. 417/2006 Sb.
  ve znění vyhlášky č. 65/2008 Sb.
  ve znění vyhlášky č. 85/2011 Sb.
 • Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
  ve znění vyhlášky č. 75/2009 Sb.
  ve znění vyhlášky č. 83/2011 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení, vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí odepření vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Těmito úřady jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni magistrát. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad, v hlavním městě Praze magistrát.

Správní řízení ve věcech cestovních dokladů ukončené pravomocným rozhodnutím se na žádost účastníka řízení obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník řízení nemohl v původním řízení uplatnit. Nové řízení provede správní orgán, který byl příslušný k původnímu řízení v prvním stupni. Odvolací správní orgán je příslušný tehdy, jestliže řízení bylo obnoveno z důvodů, které se týkaly výlučně odvolacího řízení.

V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumají pravomocné rozhodnutí ve věcech cestovních dokladů v případě, kdy lze pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Účastník řízení může dát podnět k provedení přezkumného řízení. Přezkumné řízení zahájí z moci úřední správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, pokud dojde k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Jestliže dal podnět k přezkumnému řízení účastník, může přezkumné řízení provést i správní orgán, který přezkoumávané rozhodnutí vydal, pokud plně vyhoví účastníku řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech. Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím, odevzdat neplatný cestovní doklad. Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně naleznete ZDE.

22. Další informace

----- 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání občanského průkazu

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení cestovních dokladů

26. Kontaktní osoba

Oddělení cestovních dokladů

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 2. 2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Od 1. září 2006 se ruší vydávání cestovního průkazu obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Cestovní průkazy od tohoto data vydávají jen zastupitelské úřady v zahraničí, zejména v případě ztráty nebo odcizení cestovního pasu. Od 1. září se ruší námořnická knížka jako jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy, včetně její registrace.

Od 1. 7. 2011 se neprovádějí zápisy dětí do cestovních pasů rodičů

Od 26. 6. 2012 musí mít děti pro cesty do zahraničí pouze vlastní cestovní pas, tzn. že tímto datem končí platnost všech provedených zápisů dětí do cestovních pasů rodičů.

Skončení platnosti cestovního dokladu

Platnost cestovního dokladu skončí:

 • uplynutím doby v něm vyznačené,
 • ohlášením jeho ztráty, odcizení, poškození nebo zničení
 • uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže:

 • je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,
 • jeho držitel podstatně změnil podobu.

Před cestou do zahraničí

Před cestou do zahraničí byste si měli zkontrolovat, zda máte platný cestovní doklad. Držitel cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je podle zákona o cestovních dokladech oprávněn požádat u kteréhokoliv orgánu oprávněného k vydání tohoto pasu o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti údajů v něm zpracovaných biometrických údajů a osobních údajů. Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě. Cestujete-li do členských států Evropské unie, postačuje ke vstupu a pobytu na území těchto států platný cestovní doklad.

Při cestě do ostatních států je třeba zjistit, zda se kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu, zejména:

 • zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv; bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza,
 • zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území.

Bližsí informace lze získat na Ministerstvu zahraničních věcí nebo na zastupitelských úřadech.

Údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů

Ministerstvo vnitra a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

Občanovi staršímu 15 let poskytne Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů k jeho osobě, a to na základě písemné žádosti. Není-li žádost podána osobně na úřadě, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Zjistí-li subjekt údajů, že údaje jsou vedeny v rozporu se zákonem nebo jsou nepřesné, může požádat o vysvětlení, popř. o provedení opravy.

Aktualizováno: 30.06.2016
Vytisknout