Schválený program a výsledky hlasování 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 6. 2. 2019


Program 2. zasedání
Zastupitelstva městské části Praha 4
6. 2. 2019 od 13:00 hod. v sále 301

Zahájení a schváleni programu

1. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

2. Návrh ke znovuzvolení přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 4. (probíhala tajná volba)

3. Návrh k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2019.

4. Informace k Finančnímu plánu ekonomické činnosti na rok 2019 schváleného Radou městské části Praha 4 dne 21.1.2019, č. usnesení 2R-52/2019.

5. Návrh k prodloužení platnosti „Strategie bezpečnosti a prevence kriminality, primární prevence rizikového chování dětí a mládeže a protidrogové politiky na území městské části Praha 4 na období 2015 – 2018“ do 31. prosince roku 2019 a doplnění priorit v protidrogové oblasti pro rok 2019.

6. Majetkové dispozice
a) k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 10/3 a na pozemku parc. č. 10/8, vše katastrální území Nusle, Praha 4
b) k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc.č. 10/5, katastrální území Nusle, Praha 4
c) k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc.č. 10/6, katastrální území Nusle, Praha 4
d)
k nabídce na úplatné nabytí budovy bez čp/če, stavby občanského vybavení, na pozemku parc. č. 9/2, katastrální území Nusle, Praha 4
e) k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 3102/2, katastrální území Michle, Praha 4
f) k prodeji pozemku parc. č. 650/4 v k.ú. Nusle
g)
k prodeji pozemku parc. č. 2123/1 v k.ú. Nusle
h)
ke svěření id. ½ pozemků parc. č. 2387/1 a parc. č. 2388 a pozemku parc. č. 3163/3, vše v k. ú. Nusle do správy městské části Praha 4
i) ke změně části usnesení č. 30Z-6/2018 ze dne 12. 9. 2018 a k prodeji pozemku parc. č. 915/5 v katastrálním území Nusle
j)
k prodeji pozemku parc. č. 821/1 v k.ú. Nusle
k)
k prodeji pozemku parc. č. 274 v katastrálním území Podolí
l)
k prodeji pozemku parc. č. 1241/3 v katastrálním území Krč
m)
k odnětí pozemku parc. č. 1769/1, se stavbou č.p. 44, Branická 44, pozemku parc. č. 1765/18 a pozemku parc. č. 1770/2, vše katastrální území Braník, Praha 4 ze správy městské části Praha 4

7. Návrh ke svěření pozemků parc.č. 174/1 a parc.č. 3187/1 v katastrálním území Nusle do správy městské části Praha 4.

8. Splátkové dohody
a) k žádosti o uzavření splátkové dohody paní I. K. D..
b) k žádosti o uzavření splátkové dohody paní S. M..

9. Návrh k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky za společností GASSEL s.r.o.

10. Návrh starosta Petr Štěpánek odpovědným politikem MA 21.

11. Návrh ke schválení dodatku č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Praha 4, Školní 700, který obsahuje úplné znění zřizovací listiny.

12. Informace o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 22. 8. 2018 do 21. 12. 2018

13. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

Zveřejněno: 12.02.2019 – Vít Drbal
Vytisknout