Program a výsledky hlasování 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 7. června 2012

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 7. 6. 2012 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4

1. Slib nového člena zastupitelstva MČ Praha 4

2. Návrh k volbě návrhového a volebního výboru

3. Návrh ke znovuzvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4

4. Volba člena Výboru pro dopravu v klidu

5. Informace
a) Informace ke koupališti Lhotka
b) Informace k Obytnému souboru Braník
c) Informace k taneční škole Duncan center

6. Prodej bytových jednotek 
a) k prodeji volné bytové jednotky č. 1418/3 na adrese Nuselská 1418/51, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejících pozemcích

b) k prodeji volné bytové jednotky č. 1255/14 na adrese Nad Jezerkou 1255/1, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku

c) k prodeji bytové jednotky č. 527/4 na adrese Krumlovská 527/4, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

d) k prodeji volné bytové jednotky č. 711/9 na adrese Michelská 711/57, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

e) k prodeji bytové jednotky č. 242/14 v domě č. p. 241 na pozemku parc.č. 27,  Podolská or.č. 23  a v domě č.p. 242 na pozemku parc.č. 28, Podolská or.č. 25, vše katastrální území Podolí – zařazeno  ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím nájemcům

f) k prodeji bytových jednotek č. 26/21 a č. 26/22 v domě č. p. 26, ul. Vodárenská or. č. 5, na pozemku parc. č. 24/2, katastrální území Podolí – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich nájemcům

g) k pokračování prodeje v rámci privatizace po uplynutí roční lhůty na podpis kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 711/3 v domě č.p. 711, ul. Michelská 57, na pozemku parc.č. 1628, katastrální území Michle, zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu

h) k prodeji bytové jednotky č. 423/24 v domě č. p. 423, Týmlova 2, Pod Stárkou 25 na pozemku parc. č. 2884, katastrální území Michle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu nájemci

i) k zániku předkupního práva k bytové jednotce č. 798/20 v domě č. p. 798, na pozemku parc. č. 1128, vše v katastrálním území Nusle, ul. 5. května 62, Praha 4

j) k pokračování prodeje v rámci privatizace po uplynutí roční lhůty na podpis kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 1486/10 v domě č. p. 1486, ul. Horní 7, na pozemku parc.č. 2346, katastrální území Nusle, zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu

k) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 23Z-15/2010 ze dne 4.6.2010 –k prodeji bytových jednotek v domě č.p. 733, Soudní or.č. 3 na pozemku parc.č. 2158, katastrální území Nusle – zařazených ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich nájemcům, změna se týká bytové jednotky č. 733/2

l) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 4Z-17/2011 ze dne 7. 4. 2011 – k prodeji bytové jednotky č. 359/2 v domě č. p. 359, Týmlova or. č. 16 na pozemku parc. č. 2903, katastrální území Michle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu nájemci

m) na prodej bytové jednotky č. 481/1 v domě č. p. 481, Sezimova or. č. 15, na pozemku parc. č. 203, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu nájemci

n) k prodeji bytové jednotky 213/24 v domě č. p. 213, Svatoslavova č. o. 28, k. ú. Nusle – zařazen ve 4c) vlně privatizace bytového fondu - jejich nájemcům

o) k prodeji bytové jednotky 727/2 v domě č. p. 727, náměstí Hrdinů č. o. 9, k. ú. Nusle – zařazen ve 4c) vlně privatizace bytového fondu – jejímu nájemci

p) na prodej bytové jednotky č. 762/15 v domě č. p. 762, Dvorecké náměstí or. č. 6 na pozemku parc. č. 1267/1, katastrální území Podolí – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu nájemci

q) na prodej bytových jednotek v domě č.p. 1360, Čestmírova or.č. 29 na pozemku parc.č. 342, katastrální území Nusle – zařazených ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich nájemcům

r) k zániku předkupního práva k bytové jednotce č. 1432/5 v domě č. p. 1432, na pozemku parc. č. 437/1, vše v katastrálním území Nusle, ul. V Horkách 22, Praha 4

s) k prodeji volné bytové jednotky č. 853/14 na adrese 5. května 853/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném  pozemku

t) k zániku předkupního práva k bytové jednotce č. 1278/17 ve vlastnictví paní H. V., v domě č. p. 1278 na pozemku parc. č. 1717, ulice Na Dolinách or. č. 47, vše k. ú. Nusle

u) k prodeji volné bytové jednotky č. 761/2 na adrese Podolská 761/112,  Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálních  podílů na zastavěných a souvisejících  pozemcích

v) k prodeji volné bytové jednotky č.1359/33 na adrese Čestmírova 1359/27, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

w) ke zrušení prodeje bytové jednotky č. 921/14 na adrese Mikuláše z Husi 921/11, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

x) k prodeji volné bytové jednotky č. 733/15 na adrese Soudní 733/3, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku

y) k prodeji volné bytové jednotky č. 48/7 na adrese Podolská 48/156,  Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálních  podílů na zastavěném a souvisejícím  pozemku

z) k pokračování prodeje v rámci privatizace po uplynutí šestiměsíční lhůty k přijetí nabídky na prodej bytové jednotky č. 598/12 v domě č. p. 598, Zelinářská č. o. 16 – zařazeném ve 4c) vlně privatizace bytového fondu

aa) k prodeji bytových jednotek 605/1, 605/3, 605/4, 605/9 a 605/11 v domě č.p. 605, Vlastislavova  č. o. 20  k. ú. Nusle, jejich oprávněným nájemcům

7. Návrh k poskytnutí finančního daru ve výši 120 000,- Kč pro Farní charitu Praha 4-Chodov, se sídlem Praha 4, U modré školy 1/2337, PSČ 149 00, IČ: 60435194, účelově určeného k zajištění komplexní domácí péče a k uzavření darovací smlouvy

8. Návrh k poskytnutí účelové dotace ve výši 200 000,- Kč občanskému sdružení Hospic Štrasburk, se sídlem Praha 8, Bohnická 12/57, PSČ 180 00, IČ: 61383457, určené k zajištění provozu hospicového zařízení v ul. Malovická č. p. 3304/2, Praha 4 a k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi MČ Praha 4 a výše zmíněným občanským sdružením Hospic Štrasburk

9. Návrh k poskytnutí účelové dotace ve výši 300 000 Kč příspěvkové organizaci Thomayerova nemocnice, se sídlem Praha 4 - Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 00

10. Majetkové dispozice 
a) k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o svěření pozemku parc. č. 1741/4 (výměra 890 m2) a spoluvlastnického podílu id 2/3 pozemku parc. č. 1740/1 (výměra 1279 m2), vše v k. ú. Braník ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4

b) ke svěření pozemku parc. č. 140/85 v k. ú. Lhotka do správy městské části Praha 4

c) k realizaci předkupního práva ve prospěch hlavního města Prahy, svěřeno městské části Praha 4, k ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši ½ vzhledem k celku, a to budovy čp. 408 na pozemku parc. č. 302, pozemku parc. č. 302 a pozemku parc. č. 303, Na Zámecká 4, Praha 4 - Nusle

d) k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o svěření pozemku parc. č. 2016/1 o výměře 315 m2 v katastrálním území Podolí ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 4

e) k prodeji pozemku parc. č. 1254/6 v katastrálním území Krč

f) ke svěření pozemků parc. č. 3047/53 a 3047/55, vše v k. ú. Záběhlice do správy městské části Praha 4

g) ke svěření pozemku parc. č. 1748/17 v k. ú. Michle do správy městské části Praha 4

h) k prodeji pozemku parc. č. 992, k. ú. Braník

i) k dohodě o zániku zástavního práva a k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti – Dům 583, s.r.o., se sídlem Praha 4 – Michle, Počátecká 583/7

j) k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o svěření pozemků parc. č. 1557, katastrální území Nusle a parc. č. 2022, katastrální území Podolí, oba ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 4

k) ke zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitosti č. p. 1218, Na Bitevní pláni 17, Praha 4 – Nusle a nemovitosti č. p. 1197, Na Jezerce 3, Praha 4 – Nusle, ve spoluvlastnictví městské části Praha 4 a sourozenců H.

l) k nabídce vypořádání pozemků parc. č. 757, 758, 648 a 661, vše k. ú. Braník

m) k prodeji pozemku parc. č. 850/1, k. ú. Hodkovičky

n)  k prodeji pozemku parc. č. 2848/826 v k.ú.Záběhlice
oprava hlasování: Martin Píša SE ZDRŽEL hlasování

o) k úplatnému nabytí pozemků parc. č. 438/4, 438/5, 438/6, 452/4 a 453/1, k. ú. Hodkovičky, od Ing. P. B., E. H., H. L. a M. L.

p) k rozhodnutí o zařazení nemovitého majetku nebytových jednotek a drobných staveb ve vlastnictví HMP, svěřená správa MČ Praha 4, do nepotřebného a potřebného nemovitého majetku

11. Návrh k neposkytnutí dotace ve výši 85 000 Kč z rozpočtu MČ Praha 4 Občanskému sdružení Vyšehrad Praha

12. Návrh ke zrušení usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 24Z-5/2010 ze dne 2. 9. 2010 - záměr založit společnost s ručením omezeným Branický dvůr s.r.o. a k nepeněžitému vkladu do základního kapitálu této společnosti

13. Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva č. 24Z-39/2010
oprava hlasování: Karel Ptáčník hlasoval PRO návrh

14. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody

15. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4  k návrhu limitů ve výstavbě pro vybrané stabilizované rezidenční lokality na území městské části Praha 4

16. Návrh ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 4 za rok 2011 – závěrečný účet

17. Návrh ke zprávě o výsledku hospodaření městské části Praha 4 za I. čtvrtletí r. 2012
oprava hlasování: Jiří Bodenlos hlasoval PRO návrh

18. Informace ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 23. 11. 2011 do 2. 5. 2012

19. Informace
Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4
a) finanční výbor 
b) kontrolní výbor
c) výbor pro dopravu v klidu

20. Dotazy a náměty členů Zastupitelstva MČ Praha 4

Vytisknout