Program a výsledky hlasování 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 16. 9. 2015

PROGRAMU a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 

dne 16. 9. 2015 od 15.00 hodin v sále 301

1. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

2. Návrh ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 za I. pololetí r. 2015.
oprava hlasování: Marie Zacharová ZDRŽELA SE hlasování

3. Prodej bytových jednotek
a) na zrušení části usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 21Z-9/2014 ze dne 27.8.2014,
b) k prodeji bytové jednotky 1359/9 v domě č. p. 1359, Čestmírova č.o. 27,  k. ú. Nusle – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu,
c) k prodeji bytové jednotky č. 1357/36 v domě č.p. 1357, Mečislavova 16, k.ú. Nusle  – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu,
d) k prodeji volné bytové jednotky č. 513/11 na adrese Nuselská 513/76, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku
e) k prodeji volné bytové jednotky č. 1066/2 na adrese Gončarenkova 1066/22, Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejících pozemcích,
f) k prodeji bytové jednotky 1359/40 v domě č. p. 1359, Čestmírova č.o. 27,  k. ú. Nusle – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu
g) k prodeji bytové jednotky 1045/5 v domě č. p. 1045, 5. května č.o. 28,  katastrální území Nusle – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu
h) k prodeji volné bytové jednotky č. 219/6 na adrese Údolní 219/47, Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku
oprava hlasování: Mgr. Ing. Patrik Šebesta DiS. hlasoval PROTI návrhu
i) k prodeji bytové jednotky 1360/31 v domě č. p. 1360, Čestmírova č.o. 29,  katastrální území Nusle – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu
j) k prodeji bytové jednotky 241/12 v domě č. p. 241, Podolská č.o. 23,  k. ú. Podolí – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu
k) k prodeji volné bytové jednotky č. 318/11 na adrese Nuselská 318/6, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejících pozemcích
l) k prodeji bytové jednotky 760/10 v domě č. p. 760, Podolská č.o. 110,  katastrální území Podolí – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu

4. Majetkové dispozice
a) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 2306 a parc. č. 2307, oba v katastrálním území Michle
b) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 976 a 977/4 v katastrálním území Lhotka
c) k prodeji pozemku parc. č. 1193/5 v katastrálním území Krč
oprava hlasování: Mgr. Ing. Patrik Šebesta DiS. hlasoval PRO návrh
oprava hlasování: Marie Zacharová hlasovala PRO návrh

d) k prodeji pozemku parc. č. 513/1 v katastrálním území Podolí
e) k prodeji částí pozemků parc. č. 2819/1 a 2820/1, označených jako pozemek parc. č. 2820/3 v katastrálním území Záběhlice
f) k prodeji části pozemku parc. č. 2846 a části pozemku parc. č. 2848/3, označených dle GP 2859-218/2014 jako pozemek parc. č. 2846/2 v katastrálním území Braník
g) k prodeji nebytové jednotky č. 1330/101 v domě 5. května 1330/8, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 3050/146070 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 2072 a na souvisejícím pozemku parc.č . 2073, vše katastrální území Nusle, Praha 4
h) k prodeji nebytové jednotky č. 1330/102 v domě 5. května 1330/8, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 7320/146070 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 2072 a na souvisejícím pozemku parc.č . 2073, vše katastrální území Nusle, Praha 4
i) k prodeji nebytové jednotky č. 867/400 v domě Pod Svahem 867/6, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 531/3015 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 1542/1 a na souvisejícím pozemku parc. č. 1543, vše katastrální území Braník, Praha 4
j) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 773/29 a 773/98, oba v katastrálním území Lhotka
k) ke svěření pozemku parc. č. 2398/2 v katastrálním území Michle a pozemků parc. č. 5697/1, parc. č. 5702/1, parc. č. 5703/1 a části pozemku parc. č. 5703/2, všechny v katastrálním území Záběhlice, do správy městské části Praha 4
l) k prodeji pozemku parc. č. 2255/2 v katastrálním území Braník
m) k prodeji pozemku parc. č. 3372/3 v katastrálním území Michle

5. Svěření pozemků
k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke svěření pozemků parc.č. 190 a parc.č. 191 v katastrálním území Hodkovičky do správy městské části Praha 4


6. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s I. D.

7. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s paní G. M.

8. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s paní S. M.

9. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s panem L. H.

10. Návrh k žádosti o odložení splatnosti plateb ze splátkové dohody uzavřené s paní Š. T.

11. Návrh k žádosti společnosti PRVNÍ VLTAVSKÁ, s.r.o., se sídlem Bubenečská 368/21, Praha 6, IČ: 27657205 o prominutí dlužných částek za užívání nebytové jednotky č. 1486/805 v domě č. p. 1486, ul. Horní 7, katastrální území Nusle, Praha 4.

12. Návrh k žádosti společnosti Dvort – Medical, s r.o., IČ 27591964, o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb za pronájem nebytového prostoru č. 401 v nemovitosti č. p. 214, ul. Nuselská 42, Praha 4, katastrální území Nusle.

13. Návrh k žádosti společnosti Pivovar Hubertus, a.s. IČ 27438104, o prominutí smluvní pokuty, poplatků a úroků z prodlení, za pozdní úhradu nájemného a služeb, za pronájem nebytového prostoru č. 401 v bytovém domě č. p. 702, ul. Na Veselí 48, Praha 4, katastrální území Nusle.
oprava hlasování: Ing. Petr Horálek ZDRŽEL SE hlasování

14. Návrh k poskytnutí daru ve výši 200 000,- Kč příspěvkové organizaci Thomayerova nemocnice, se sídlem Praha 4 - Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59, IČ: 00064190.

15. Návrh ke schválení soudního smíru se společností GASSEL, s.r.o., se sídlem Praha 5, nám. 14 října 1307/2, IČ: 247 76 629.

16. Návrh k dodatku č. 1 k Jednacímu řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 a k jeho úplnému znění.

17. Návrh k záměru prodeje akcií společnosti 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901 a zařízení tepelného hospodářství.

18. Zřízení výboru a informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:
a) návrh na zřízení Výboru pro energetické úspory Zastupitelstva MČ Praha 4
b) návrh k volbě předsedy a členů Výboru pro energetické úspory Zastupitelstva MČ Praha 4
volba probíhala tajným hlasováním
c) finanční výbor 
d) kontrolní výbor
e) výbor pro bezpečnost

19. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

Aktualizováno: 17.09.2015
Vytisknout