Program a výsledky hlasování 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 8. března 2012

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 8. 3. 2012 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4

1. Slib nového člena Zastupitelstva MČ Praha 4

2. Návrh k volbě návrhového a volebního výboru

3. „Petice proti návratu kamionů na Jižní spojku a Barrandovský most“

4. Návrh ke znovuzvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4

5. Prodej bytových jednotek 
a) k prodeji volné bytové jednotky č. 213/19 na adrese Svatoslavova 213/28, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

b) k prodeji volné bytové jednotky č. 1278/31 na adrese Na Dolinách 1278/47, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím  pozemku

c) k prodeji volné bytové jednotky č. 1143/43 na adrese 5. května 1143/61, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

d) k prodeji volné bytové jednotky č. 761/4 na adrese Podolská 761/112, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálních podílů na zastavěných a souvisejících  pozemcích

e) k zániku předkupního práva k bytové jednotce č. 26/19 v domě č. p. 26, na pozemku parc. č. 24/2 v katastrálním území Podolí, ul. Vodárenská 5, Praha 4

f) k prodeji volné bytové jednotky č. 921/14 na adrese Mikuláše z Husi 921/11, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném  pozemku

g) k pokračování prodeje v rámci privatizace po uplynutí šestiměsíční lhůty k přijetí nabídky na prodej bytové jednotky č. 423/12 v domě č. p. 423, Pod Stárkou 25, Týmlova 2, zařazeném ve 4c) vlně privatizace bytového fondu

h) k zániku předkupního práva k bytové jednotce č. 236/2 v domě č. p. 236, ul. Pod Vinohradem 4 na zastav. pozemku parc. č. 1443 a souvis. pozemku parc. č. 1442, k. ú. Braník

i) k prodeji volné bytové jednotky č. 1359/7 na adrese Čestmírova 1359/27, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném  pozemku

j) k prodeji bytové jednotky č. 1143/25 v domě č. p. 1143, 5. května or. č. 61 na pozemku parc. č. 1110, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím oprávněným nájemcům

k) k zániku předkupního práva k bytové jednotce č. 1241/2 v domě č. p. 1241, na pozemku parc. č. 943, vše v katastrálním území Nusle, ul. 5. května 42, Praha 4

l) k prodeji bytových jednotek 1359/4, 1359/9 a 1359/18 v domě č. p. 1359, Čestmírova č. o. 27, k. ú. Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

m) k zániku předkupního práva k bytové jednotce č. 1042/8 v domech č. p. 1042 na pozemku parc. č. 2004 a v č. p. 1043 na pozemku parc. č. 2003 vše k. ú. Nusle (domy tvoří jeden celek), obec Praha, ul. 5. května 34 a 32, Praha 4

n) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 2Z-6/2011 ze dne 20. 1. 2011 a k uzavření nové kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 513/23, v domě č. p. 513, Nuselská or. č. 76, v katastrálním území Michle – zařazeném ve 4c) vlně privatizace bytového fondu

o) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 2Z-18/2011 ze dne 20. 1. 2011 a k uzavření nové kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 798/41, v domě č. p. 798, 5. května or. č. 62, v katastrálním území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu

p) k prodeji bytové jednotky č. 1128/1 na adrese Na Klaudiánce 1128/21, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálních podílů na zastavěných a souvisejících  pozemcích

6. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody P.

7. Návrh k poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení azylantů v roce 2012

8. Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva č. 24Z-39/2010

9. Návrh ke změně zakladatelské listiny obchodní společnosti 4-Majetková, a. s., se sídlem Praha 4 – Nusle, Táborská 350, PSČ 140 45, IČ: 28477456

10. Návrh k Jednacímu řádu Zastupitelstva městské části Praha 4

11. Návrh k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2012
oprava hlasování: Karel Ptáčník hlasoval PRO návrh

12. Návrh k Zásadám hmotné zainteresovanosti příspěvkových organizací městské části Praha 4 na rok 2012 a Zásadám hospodaření pro hlavní a doplňkovou činnost příspěvkových organizací městské části Praha 4 na rok 2012

13. Návrh k poskytnutí dotace k ceně rehabilitačních služeb seniorům, občanům s  trvalým pobytem na území městské části Praha 4 v roce 2012

14. Návrh k zaujetí stanoviska zřizovatele školy k udělení čestného názvu Mateřské škole, Praha 4, Jitřní 2

15. Majetkové dispozice 
a) ke svěření pozemku parc. č. 700/32  v k. ú. Michle do správy městské části Praha 4
materiál byl stažen

b) k prodeji pozemku parc. č. 2848/826 v k. ú.Záběhlice

c) k prodeji pozemků parc. č. 919/2 a parc. č. 919/3 vše v k. ú. Podolí

d) k prodeji pozemku parc. č. 2848/239 v k. ú. Záběhlice

e) k prodeji části pozemku parc. č. 85/1 označené dle GP č. 1389-61/2010 jako pozemek parc. č. 85/4 v k. ú. Podolí

f) k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o svěření pozemku parc. č. 176/1 v katastrálním území Michle (výměra 3838 m2) ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 4

g) k rozhodnutí o zařazení nemovitého majetku ve vlastnictví HMP, svěřená správa MČ Praha 4

16. Návrh na udělení grantů městské části Praha 4 pro oblast: sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže; kultury a umění; sociální, zdravotní a životního prostředí pro rok 2012

17.  Informace
1. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4
a) finanční výbor 
b) kontrolní výbor
c) výbor pro dopravu v klidu

2. Informace o situaci konzervatoře Duncan center 
3. Informace o Branickém dvoře 
4. Informace o humanizaci magistrály 

18. Dotazy a náměty členů Zastupitelstva MČ Praha 4

Vytisknout