Program a výsledky hlasování 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 24. 6. 2015

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 24. 6. 2015 od 13.00 hodin v sále 301

1. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

2. Návrh ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 4 a zřízených příspěvkových organizací za rok 2014 – závěrečný účet.
oprava hlasování: Mgr. Petr Štěpánek, CSc. hlasoval PRO návrh

3. Prodej bytových jednotek
a) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 21 Z-20/2014 ze dne 27.8. 2014,
b) ke změně části usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 21Z-20/2014 ze dne 27.8.2014 - prodej bytové jednotky 1066/6 v domě č. p. 1066, Gončarenkova č.o. 22,  katastrální území Braník,
c) k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 1330, 5.května č.o. 8,  k. ú. Nusle jejímu nájemci,
d) k prodeji volné bytové jednotky č. 21/4 na adrese Michelská 21/61, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku.

4. Majetkové dispozice
a) k odnětí pozemků parc. č. 1727, 2008/7, 2019/7 a 2056, vše v k. ú. Braník ze správy městské části Praha 4,
b) k prodeji pozemku parc. č. 1031/2, zastavěného stavbou bez čp/če, garáží, v ulici Vápencová, katastrální území Podolí, Praha 4,
c) k prodeji pozemku parc. č. 2267 v k.ú. Nusle,
d) k prodeji pozemku parc. č. 1982 v katastrálním území Michle,
e) k prodeji id. 34432/6392595 pozemku parc. č. 1255/13 v k. ú. Krč,
f) k prodeji id. 810/14011 pozemku parc. č. 2910/13 v katastrálním území Nusle,
g) k prodeji id. 163718/172289 pozemku parc. č. 1988 v katastrálním území Nusle,
h) k prodeji spoluvlastnického podílu id. 1/5 pozemku parc. č. 1263/7 zastavěného stavbou řadových garáží v ulici Antala Staška, katastrální území Krč, Praha 4,
i) k nabídce Ing. J. P., bytem U Michelského mlýna XXX, Praha 4 na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2893/14, katastrální území Michle, Praha 4,
j) k nabídce Ing. H. M., bytem Škroupova XXX, Střední Předměstí, Trutnov na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2893/11, katastrální území Michle, Praha 4,
k) k prodeji nebytové jednotky č. 408/101 v domě Kapitulská 408/10, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 9840/38260 na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 1070, vše katastrální území Michle, Praha 4.

5. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 826/3 v k. ú. Krč se společností ELCONEX s. r. o.
materiál nebyl schválen

6. Návrh k žádosti společnosti Centrum RehaMed s.r.o., IČ: 256 95 576 o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení – nebytové prostory v objektu č.p. 1402, Nad Malým mýtem 2, katastrální území Braník, Praha 4.

7. Návrh k ke sloučení Mateřské školy, Praha 4, Jihozápadní 4, a Mateřské školy, Praha 4, Trenčínská 2770, s účinností od 1.7.2015.

8.
a) Informace zpráva o činnosti Rady MČ Praha 4 v období od 7. 1. 2015 do 8. 6. 2015.
b) Informace o prověření souladu jednacích řádů výborů Zastupitelstva městské části Praha 4 a komisí Rady městské části Praha 4 s právním řádem ČR provedeném na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 7Z-34/2015 ze dne 13. 5. 2015.

9. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:
a) finanční výbor,
b) kontrolní výbor,
c) výbor pro bezpečnost.

10. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

Aktualizováno: 25.06.2015
Vytisknout