Program a výsledky hlasování 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 14. prosince 2011

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 14. 12. 2011 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4

1. Volba návrhového a volebního výboru

2. Petice Spořilov – Jižní spojka

3. Petice proti plánované výstavbě tzv. Obytného souboru Braník

4. Návrh k změně Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 4 schváleného usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 1Z-02/2010 ze dne 16. 11. 2010 ve znění jeho změny schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 3Z-2/2011 ze dne 18. 2. 2011 a ke schválení úplného znění tohoto jednacího řádu
materiál byl stažen

5. Návrh ke stanovení termínů zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 v roce 2012

6. Prodej bytových jednotek 
a) k prodeji bytových jednotek 213/2, 213/3 a 213/5 v domě č. p. 213, Svatoslavova č. o. 28, k. ú. Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu - jejich oprávněným nájemcům

b) ke zrušení části usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 24Z-20/2010 ze dne 2. 9. 2010 k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 845, Na Pankráci or. č. 18 na pozemku parc. č. 1583/1, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

c) k prodeji bytových jednotek 1359/1 a 1359/29 v domě č. p. 1359, Čestmírova č. o. 27, k. ú. Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

d) k zániku předkupního práva k bytové jednotce č. 513/5 v domě č. p. 513, na pozemku parc. č. 988/1, vše v katastrálním území Michle, ul. Nuselská 76, Praha 4

e) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 23Z-15/2010 ze dne 4. 6. 2010 k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 733, Soudní or. č. 3 na pozemku parc. č. 2158, katastrální území Nusle – zařazených ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům, změna se týká bytové jednotky č. 733/12

f) k prodeji volné bytové jednotky č. 845/8 na adrese Na Pankráci 845/18, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím  pozemku

g) ke změně usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. usn. 5Z-3/2011 ze dne 23. 6. 2011 týkající se prodeje bytových jednotek v domě č. p. 190, Bělehradská č. or. 8,  k. ú. Nusle – zařazených  ve  4c) vlně privatizace bytového fondu - jejich oprávněným nájemcům
oprava: Olgerd Pukl hlasoval PRO návrh

h) k zániku předkupního práva k bytové jednotce č. 230/8 v domě č. p. 230, ul. Závišova 12 na pozemku parc. č. 10/11, k. ú. Nusle

i) k prodeji bytové jednotky č. 1143/45 v domě č. p. 1143, 5. května or. č. 61 na pozemku parc. č. 1110, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

j) k prodeji bytové jednotky č. 527/23 v domě č. p. 527, Krumlovská or. č. 4 na pozemku parc. č. 206/2, katastrální území Michle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím oprávněným nájemcům

7. Majetkové dispozice
a) ke svěření pozemku parc. č. 2869/423 v katastrálním území Krč do správy městské části Praha 4

b) ke svěření pozemků parc. č. 2910/99, 2910/329, 2910/330, 2910/343, 2910/358 a pozemku parc. č. 2910/193 a budovy bez čp/če jiná st. na pozemku parc. č. 2910/193 a id. 10/12 pozemku parc. č. 2910/328 vše v k. ú. Nusle do správy městské části Praha 4

c) ke svěření pozemků parc. č. 1011/8 a parc. č. 1011/10  v katastrálním území Michle do správy městské části Praha 4

d) k prodeji pozemku parc. č. 1353/2, k. ú. Podolí, kupující – S. M.

e) ke svěření pozemků parc. č. 409/2 a parc. č. 413/1 v k.ú. Podolí, do správy městské části Praha 4

f) k prodeji pozemku parc. č. 1353/3, k. ú. Podolí, kupující – J. P. a M. P.

g) k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o svěření spoluvlastnického podílu id. 26/96 pozemku parc. č. 115/1 k. ú. Podolí ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4

h) k odnětí pozemku parc. č. 1748/20 v k. ú. Michle ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 4

i) k projednání nabídky na využití předkupního práva  spoluvlastníků Ing. J. S. a Ing. M. S. k nemovitostem, a to k budově čp. 1210 v ulici Viktorinova, na pozemku parc. č. 1041 a pozemku parc. č. 1041 vše v k. ú. Nusle

j) k zániku předkupního práva k domu č. p. 420 na pozemku parc. č. 1355 a k domu č. p. 421 na pozemku parc. č. 1357 a k pozemkům parc. č. 1355, parc. č. 1356, parc. č. 1357 a parc. č. 1358, vše v katastrálním území Michle, ul. Ohradní or. č. 20 a 22, Praha 4 – 4b) vlna privatizace bytového fondu

k) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 22Z-27/2010 ze dne 15. 4. 2010 na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví Hany Borůvkové k nemovitostem, a to domu č. p. 549 na pozemku parc. č. 2184, pozemkům parc. č. 2184, 2185/1, 2185/2 v k. ú. Braník

l) ke svěření pozemku parc. č. 2692/75 v k. ú. Braník do správy městské části Praha 4

m) k prodeji pozemku parc. č. 2869/82 v k. ú. Krč

n) k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o svěření pozemku parc. č. 310/147 k. ú. Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4

o) k prodeji pozemku parc. č. 261 v k. ú. Podolí vlastníkům jednotek v domě č. p. 82, ul. Sinkulova or. č. 24, Praha 4

p) ve věci stanoviska městské části Praha 4 k návrhu Hlavního města Prahy na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, a to pozemku parc.č. 2387/1, pozemku parc.č. 2388, vše v k.ú. Nusle

q) ke svěření pozemku parc. č. 5721/99 v k. ú. Záběhlice do správy městské části Praha 4

r) k prodeji části pozemku parc. č. 1462/1, označené dle GP č. 2266-17/2011 jako pozemek parc. č. 1462/3 v k. ú. Krč

s) k bezúplatnému nabytí pozemků parc. č. 700/18, 700/19, 700/22 a 700/23 v k. ú. Michle

t) ke svěření stavby č. p. 1248 na pozemcích parc. č. 310/91, 310/92, 310/93 a pozemků parc. č. 310/91, 310/92, 310/93 a 310/113, vše v k. ú. Michle, do správy městské části Praha 4

8. Návrh ke zprávě o výsledku hospodaření městské části Praha 4 za I. - III. čtvrtletí r. 2011

9. Návrh k Zásadám pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části Praha 4 na rok 2012

10. Návrh ke stanovení výše náhrady ušlého výdělku pro rok 2012 neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4

11. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 14. 9. 2011 do 14. 11. 2011

12. Návrh ke Koncepci dopravy v klidu na území Praha 4 v letech 2011 - 2014 (v úplném znění)

13. Návrh ke změně stanov družstva Parkovací dům Jílovská, družstvo, IČ: 24804100
oprava: Jan Schneider hlasoval PRO návrh

14. Návrh k rozhodnutí o zařazení nemovitého majetku ve vlastnictví HMP, svěřená správa MČ Praha
materiál byl stažen

15. Návrh k odpovědi na žádost nájemců bytů v domě Severní I. 2914/2, Praha 4 - Záběhlice

16. Návrh k odpovědi na žádost nájemců bytů v domě Krchlebská 1888/2, Praha 4 - Krč

17. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody Š. I.

18. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody H. P.

19. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody M. J.

20. Návrh ke schválení financování projektu s pracovním názvem „Zametací stroje z programu XXVI. výzva Ministerstva životního prostředí – osa 2“

21. Návrh ke schválení financování neinvestičního projektu s pracovním názvem „progresi.+II. 2011 MČ Praha4“ z komunitního programu PROGRESS-Sociální experimentování

22. Informaci k vyhlášení grantů městské části Praha 4 pro oblast: sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže; kultury a umění; sociální, zdravotní a životního prostředí pro r. 2012 Zastupitelstvu MČ Praha 4

23. Návrh ke sloučení Mateřské školy, Praha 4, Táborská 19 s Mateřskou školou, Praha 4, Boleslavova 1a s účinností od 1. 1. 2012

24. Informace
1. Informace o jednání s občanskými sdruženími ohledně protihlukových opatření

2. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4
a) finanční výbor
b) kontrolní výbor
c) výbor pro dopravu v klidu

3. Dopisy adresované Zastupitelstvu městské části Praha 4

25. Dotazy a náměty členů Zastupitelstva MČ Praha 4

Vytisknout