Program a výsledky hlasování 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 13. 5. 2015

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 13. 5. 2015 od 13:00 hod. v sále 301

1. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

2. Návrh ke znovuzvolení přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 4.
(volba probíhala tajným hlasováním)

3. 
a) Návrh k „Petice proti výstavbě Administrativního centra Budějovická a za odkup pozemků MČ Praha 4 a hl. m. Praha“.

b) Návrh k petici „Ochrana zeleně v parku na Kavčích horách, k výkupu pozemků a ke změně územního plánu na pozemcích bývalého zahradnictví na Kavčích horách“.

4. Prodej bytových jednotek

a) k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 481, Sezimova č.o. 15,  k. ú. Nusle jejímu nájemci.
b) k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 1407, V Horkách č.o. 19, katastrální území Nusle jejímu nájemci.

5. Majetkové dispozice
a) k prodeji nebytové jednotky č. 1432/803 v domě V Horkách 1432/22, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 250/12655 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 437/1 a na souvisejících pozemcích parc.
č. 437/3 a 437/4, vše katastrální území Nusle, Praha 4,

oprava hlasování: Katel Ptáčník hlasoval PRO návrh
b) k prodeji části pozemku parc. č. 1746/1 a části pozemku parc. č. 1750/1, označených dle GP 2833-90/2014 jako pozemek parc. č. 1746/4 v k. ú. Braník,
oprava hlasování: Akad. arch. Jaromíra Eismannová hlasovala PROTI návrhu
c) k prodeji části pozemku parc. č. 1231 označené dle GP č. 2619-206/2014 jako pozemek parc. č. 1231/2, v katastrálním území Krč,
d) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 234/3 a parc. č. 236/2, oba v katastrálním území Michle,
e) k prodeji pozemku parc. č. 1178/1 v katastrálním území Krč,
f) k prodeji části pozemku parc. č. 1588/2 označené dle GP č. 2569-27/2014 jako pozemek parc. č. 1588/117, vše v katastrálním území Krč,
g) k prodeji id 58629827/59150963 pozemku parc. č. 1254/23 v k. ú. Krč,
h) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 1182 a 1183 v k. ú. Krč,
i) k prodeji pozemku parc. č. 1180 v katastrálním území Krč,
oprava hlasování: Drahoslava Krejčová hlasovala PRO návrh
j) k prodeji id. 55/2162 pozemku parc. č. 1052/63 v katastrálním území Krč,
k) Návrh k úplatnému nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 1921/13, katastrální území Braník, Praha 4,
l) k prodeji pozemku parc. č. 1007 v katastrálním území Nusle,
m) k prodeji pozemku parc. č. 5723 v katastrální území Záběhlice,
n) k prodeji pozemku parc. č. 1239/1 v katastrálním území Krč.

6. Svěření pozemků
a) ke svěření pozemků parc.č. 953/1, 953/3, 956, 957/1, 957/3, 957/4 a 957/5 vše v katastrálním území Hodkovičky ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4,
b) ke svěření pozemku parc.č.  2631/4 a části pozemku parc.č. 3386/7 oba v katastrálním území Michle ve vlastnictví
hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4,

c) ke svěření pozemku parc.č. 700/1 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4.

7. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s M. J.

8. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s J. O.


9. Návrh k žádosti společnosti Virgo s.r.o., IČ 61857947, o prominutí smluvních pokut a úroků z prodlení za pozdní platby nájemného a služeb za nebytový prostor v domě čp. 785, Na Klaudiánce 30, Praha 4, katastrální území Podolí.

10. Návrh k žádosti o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení společnosti Ekotechnik Czech, s.r.o., IČ: 242 12 547 - bývalému nájemci nebytových prostorů v nebytovém objektu č.p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4.

11. Návrh ke schválení odůvodnění významné veřejné zakázky „Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb“ v souladu s ustanovením § 156 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

12. Návrh k udělení grantů městské části Praha 4 pro oblasti: sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže a sportovních aktivit seniorů; kultury a umění; sociální; podporu rodinné politiky městské části Praha 4; pro oblast prevence bezpečnosti a sociálně patologických jevů; pro oblast podpory integrace národnostních menšin; zdravotní; životního prostředí pro rok 2015.

13.
a) Návrh ke jmenování Mgr. Petra Štěpánka, CSc. odpovědným politikem místní Agendy 21.
b) Návrh k uvolnění Zdeňka Pokorného neuvolněného člena Rady MČ Praha 4.
c) Návrh ke změně počtu členů Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 4 a Návrh k volbě členů do Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 4
(volba probíhala tajným hlasováním).

14. Informace ke schválení Finančního plánu ekonomické činnosti městské části Praha 4 na rok 2015.

15. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:

a) finanční výbor,
b) kontrolní výbor - Návrh k Jednacímu řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha 4 a k Jednacímu řádu komisí Rady MČ Praha 4.
oprava hlasování: Mgr. Patrik Šebesta DiS. hlasoval PRO návrh
c) výbor pro bezpečnost - Návrh k odvolání Michala Hu tajemníka Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě Bc. Evy Junkové tajemnicí Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva MČ Praha 4.

16. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

Aktualizováno: 18.05.2015
Vytisknout