Program a výsledky hlasování 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 22. září 2011

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 22. 9. 2011 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4

1. Volba návrhové a volební komise

2. Slib nového člena Zastupitelstva MČ Praha 4

3. Informace o rezignaci předsedy výboru Zastupitelstva MČ Praha 4 pro dopravu v klidu a volba nového předsedy a člena výboru

4. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k revokaci usnesení č. 5Z-30/2011 ze dne 23. 6. 2011 a k návrhu regulačních podmínek pro výstavbu na Kavčích horách

5. Informace o usnesení Rady MČ Praha 4 "Obytný soubor Braník"

6. Návrh ke zprávě o výsledku hospodaření městské části Praha 4 za I. pololetí r. 2011

7. Návrh ke změně termínu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 v prosinci 2011

8. Prodej bytových jednotek
a) k prodeji volné bytové jednotky č. 733/3 na adrese Soudní 733/3, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku

b) k prodeji volné bytové jednotky č. 762/7 na adrese Dvorecké náměstí 762/6, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku

c) k prodeji volné bytové jednotky č. 1143/30 na adrese 5. května 1143/61, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném  pozemku

d) k prodeji bytové jednotky č. 761/10 v domě č. p. 761, Žateckých č. or. 8, k. ú. Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu – oprávněnému nájemci

e) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 17Z-11/2009 ze dne 24. 6. 2009 k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 711, Michelská or. č. 57 na pozemku parc. č. 1628, katastrální území Michle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům, změna se týká bytové jednotky č. 711/19

f) k prodeji bytových jednotek, nebytového prostoru a ateliéru v domě č. p. 598, Zelinářská č. o. 16, k. ú. Braník – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

g) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 1359, Čestmírova č. o. 27, k. ú. Nusle – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu - jejich oprávněným nájemcům

h) k zániku předkupního práva k bytové jednotce č. 21/6 v domě č. p. 21, na pozemku parc. č. 1633 v katastrálním území Michle, ul. Michelská 61, Praha 4

i) k zániku předkupního práva k bytové jednotce č. 241/5 v domech č. p. 241, na pozemku parc. č. 27 a č. p. 242, na pozemku parc. č. 28, vše v katastrálním území Podolí, ul. Podolská 23 a Podolská 25, Praha 4

j) k prodeji volné bytové jednotky č. 733/7 na adrese Soudní 733/3, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku

k) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 213, Svatoslavova č. o. 28, k. ú. Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu - jejich oprávněným nájemcům

l) k prodeji volné bytové jednotky č. 762/8 na adrese Dvorecké náměstí 762/6, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálního podílu na zastavěném  a souvisejícím pozemku

m) k prodeji bytové jednotky č. 481/7 v domě Sezimova or. č. 15, na pozemku parc. č. 203, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

n) k pokračování prodeje v rámci privatizace po uplynutí šestiměsíční lhůty k přijetí nabídky na prodej bytové jednotky č. 711/8 v domě č. p. 711, Michelská or. č. 57 – zařazeném ve 4c) vlně privatizace bytového fondu

o) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 481, Sezimova or. č. 15, na pozemku parc. č. 203, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

9. Majetkové dispozice
a) k prodeji budovy (rekreačního zařízení) č. e. 31 na pozemku parc. č. st. 96 a pozemků st. parc. č. 96, parc. č. 72/1 a parc. č. 72/3 v k. ú. Boží Dar

b) k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o svěření pozemků parc. č. 2888/1 a 2888/7 v k. ú. Krč, o výměře 51 200 m2, ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4 

c) k prodeji pozemku parc. č. 2869/87 v katastrálním území Krč

d) k prodeji pozemků parc. č. 3316 a 3317 v k. ú. Záběhlice

e) k rozhodnutí o zařazení nemovitého majetku ve vlastnictví HMP, svěřená správa MČ Praha 4

f) k rozhodnutí o sjednocení vlastnictví pozemků základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 a veřejných parků

g) ke svěření pozemků parc. č. 1052/143, 2869/178, 2869/230, 3218/3 a částí pozemku parc. č. 3218/1, vše v k. ú. Krč do správy městské části Praha 4

h) ke svěření tří částí pozemku parc. č. 3275/6, část pozemku parc. č. 3300/7, část pozemku parc. 176/1, část pozemku parc. č. 3300/9, část pozemku parc. č. 3274 a pozemku parc. č. 310/146, vše v k. ú. Michle, a pozemek parc. č. 963/5 v k. ú. Lhotka do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 4

i) ke svěření pozemků parc. č. 2910/127, 2910/128, 2910/307 a částí  pozemků parc. č. 2910/129 a 3103/1, vše v k. ú. Nusle a pozemku parc. č. 1770/88 v k. ú. Podolí do správy městské části Praha 4

j) ke svěření pozemku parc. č. 402/3 a části pozemku parc. č. 852/1 oba v k. ú. Hodkovičky, pozemku parc. č. 1969/4 a částí pozemků
parc. č. 2692/76, 3124/39 a 3124/49 vše v k. ú. Braník do správy městské části Praha 4

k) k úpravě věcného břemene k objektu v ul. Pacovská č. p. 869 na pozemku parc. č. 1254/20 v k. ú. Krč

10. Návrh k poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení azylanta pí Bohnat v roce 2011

11. Návrh k dopisu pana Mgr. M. R., byt č. x, Nuselská xx, Praha 4 – Nusle, ze dne 27. 7. 2011

12. Návrh k dopisu pana V. N., Táborská xx, Praha 4 – Nusle, ze dne 2. 8. 2011

13. Návrh k žádosti  o uzavření splátkové dohody

14. Návrh k vydání dodatku č. 3 ke zřizovací listině Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace, kterým se zužuje předmět činnosti organizace a který obsahuje její úplné znění

15. Návrh k poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy na poskytování vybraných sociálních služeb pro občany celého správního obvodu městské části Praha 4 pro rok 2011 ve výši 868 100,- Kč

16. Návrh ke Koncepci sociální oblasti městské části Praha 4 pro období 2011 – 2014

17. Návrh ke Koncepci rozvoje školství na území městské části Praha 4 v letech 2011 - 2014 (v úplném znění)

18. Informace přehled informací z oblasti rodinné politiky městské části Praha 4

19. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 31. 5. 2011 do 31. 8. 2011

20. Informace k realizaci projektů GRAFFITI v rámci grantového řízení pro rok 2010 a 2011

21. Informace k vyúčtování grantů městské části Prahy 4 pro oblast životního prostředí pro rok 2010 – I. a II. kolo

22. Informace k připravovanému projektu „Izolační zeleň / SFŽP“

23. Informace o návrhu protihlukových opatřeních
Informace o návrhu protihlukových opatřeních 

24. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4
a) finanční výbor
b) kontrolní výbor
c) výbor pro dopravu v klidu

25. Různé
a) Dopisy adresované Zastupitelstvu městské části Praha 4

26. Dotazy a náměty

Vytisknout