Program a výsledky hlasování 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 28. 3. 2015

PROGRAMU
 
5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4
 
dne 28. 3. 2015 od 14.00 hodin na Nuselské radnici

1.
a) Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výborů.
b) Návrh na odvolání členů Rady MČ Praha 4 - volba probíhala tajným hlasováním.
c) Návrh k volbě zástupců starosty, uvolněných a neuvolněných členů Rady MČ Praha 4 - volba probíhala tajným hlasováním
d) Návrh odvolání členů Finančního výboru a odvolání členů Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 4 - volba probíhala tajným hlasováním.
e) Návrh ke zrušení Výboru pro výchovu a vzdělávání a odvolání členů Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva MČ Praha 4 (volba probíhala tajným hlasováním).
f) Návrh na zrušení uvolnění předsedů výborů.
g) Návrh k volbě předsedů výborů (volba probíhala tajným hlasováním), uvolnění předsedů výborů a volbě členů výborů (volba probíhala tajným hlasováním).

2. Návrh k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2015.

3. Návrh k „Petice proti výstavbě Administrativního centra Budějovická a za odkup pozemků MČ Praha 4 a hl.m. Praha“.
bod nebyl projednán

4. Prodej bytových jednotek
a) k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 1330, 5. května č.o. 8,  katastrální území Nusle jejímu nájemci.

b) k prodeji volné bytové jednotky č. 1360/24 na adrese Čestmírova 1360/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.

c) k prodeji volné bytové jednotky č. 113/2 na adrese Nuselská 113/17, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.


d) na prodej bytové jednotky č. 1255/12 v domě č. p. 1255, Nad Jezerkou č.o. 1 na pozemku parc. č. 2035, k.ú. Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím nájemcům.

5. Majetkové dispozice
bod nebyl projednán

a) k prodeji části pozemku parc. č. 1231 označené dle GP č. 2619-206/2014 jako pozemek parc. č. 1231/2, v katastrálním území Krč.

b) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 234/3 a parc. č. 236/2, oba v katastrálním území Michle.

c) k prodeji pozemku parc. č. 1178/1 v katastrálním území Krč.

d) k prodeji části pozemku parc. č. 1588/2 označené dle GP č. 2569-27/2014 jako pozemek parc. č. 1588/117, vše v katastrálním území Krč.

e) k prodeji části pozemku parc. č. 1285/74 označené dle GP č. 2570-28/2014 jako pozemek parc. č. 1285/174, vše v katastrálním území Krč.

f) k prodeji pozemku parc. č. 2267 v katastrálním území Nusle.

6. Svěření pozemků
bod nebyl projednán 

a) ke svěření pozemků parc.č. 953/1, 953/3, 956, 957/1, 957/3, 957/4 a 957/5 vše v katastrálním území Hodkovičky ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4.

b) ke svěření pozemku parc.č.  2631/4 a části pozemku parc.č. 3386/7 oba v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4.

c) ke svěření pozemku parc.č. 700/1 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4.

7. Návrh k poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany v roce 2015.

8. Návrh k žádosti společnosti Virgo s.r.o., IČ 61857947, o prominutí smluvních pokut a úroků z prodlení za pozdní platby nájemného a služeb za nebytový prostor v domě čp. 785, Na Klaudiánce 30, Praha 4, katastrální území Podolí.
bod nebyl projednán

9. Návrh k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Snížení energetické náročnosti objektu MŠ 4 Pastelky, Praha 4.

10. Návrh k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Trojlístek, Praha 4.

11. Návrh k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Na Chodovci, Praha 4.


12. Návrh ke schválení podání žádostí o dotace a financování projektů – „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Fillova, Praha 4“ a „Separace bioodpadu v MČ Praha 4 – II. etapa“.

13. Návrh ke schválení odůvodnění významné veřejné zakázky „Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb“ v souladu s ustanovením § 156 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

14. Návrh ke jmenování Mgr. Evy Šimkové, koordinátorem místní Agendy 21 a ke jmenování Ing. Jiřího Bodenlose odpovědným politikem místní Agendy 21.
bod nebyl projednán

15. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:
bod nebyl projednán

a) finanční výbor,

b) kontrolní výbor,

c) výbor pro výchovu a vzdělávání,

d) výbor pro bezpečnost.

16. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

Aktualizováno: 20.04.2015
Vytisknout