Program a výsledky hlasování 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 23. června 2011

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 23. 6. 2011 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4

1. Volba návrhové a volební komise

2. Informace k vyhodnocení koncepce rozvoje školství na území městské části Praha 4

3. Návrh k základním oblastem a směrům pro Koncepci rozvoje školství na území městské části Praha 4 v letech 2011 – 2014

4. Informace k odpovědi Rady městské Praha 4 na petici rodičů a přátel ZŠ a MŠ Sdružení 1080 k zachování výuky a předškolního vzdělávání v ZŠ a MŠ Sdružení jako samostatném subjektu

5. Informace k návrhu pomníku Hrdinům od Zborova na Roztylském náměstí na Spořilově, zpracovaný Ing. Zdeňkem Sendlerem

6. Prodej bytových jednotek
a) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 190, Bělehradská č. or. 8, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu - jejich oprávněným nájemcům

b) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 3Z-6/2011 ze dne 18. 2. 2011 k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 423, Týmlova 2, Pod Stárkou 25 na pozemku parc. č. 2884, katastrální území Michle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům, změna se týká bytové jednotky č. 423/6

c) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 853, 5. května or. č. 29 na pozemku parc. č. 984, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

d) k prodeji bytové jednotky č. 1128/5 v domě č. p. 781, Na Klaudiánce or. č. 19 na pozemku parc. č. 960/3, katastrálním území Podolí a v domě č. p. 1128, Na Klaudiánce or. č. 21 na pozemku parc. č. 960/8, katastrální území Podolí – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

7. Majetkové dispozice
a) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 2Z-38/2011 ze dne 20. 1. 2011 k prodeji pozemku parc. č. 2335, k. ú. Nusle, družstvu – Dolní 4/1476 - družstvo

b) k prodeji spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 1309 v k. ú. Krč

c) k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o svěření pozemků parc. č. 993/3, 994/1, 994/2, 994/5, 994/8, 3198/2, 3198/3 a 3198/4 vše v katastrálním území Michle (výměra 1 635 m2) ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4

d) k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o svěření pozemků parc. č. 1254/28, 1254/30, 1254/51, 1254/52, 1254/60, 1254/64, 1254/65, 1254/66, 1254/67, 1254/69, 1254/85, 3201/11, 3217/3 a části parc. č. 3201/1, 3217/1 vše v katastrálním území Krč, ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 4

e) ke svěření stavby občanského vybavení č. p. 574 na pozemku parc. č. 1751 a pozemků parc. č. 1751 a 1752, vše k. ú. Krč do správy městské části Praha 4

f) ke zrušení usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 4Z-24/2011 ze dne 7. 4. 2011 a k prodeji spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 1250/10 v k. ú. Krč

g) ke svěření pozemku parc. č. 1138/2 v k. ú. Podolí do správy městské části Praha 4

8. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody Anna Červeňáková

9. Návrh k žádosti  o uzavření splátkové dohody Vladimír Minařík

10. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody Jaromír Wittigschlager

11. Návrh k žádosti nájemců bytů v domě Krchlebská 1890/6, Praha 4 – Krč

12. Návrh k záměru hospodárného využití nepotřebného nemovitého majetku

13. Návrh k peněžitému a nepeněžitému vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti 4‑Energetická, a. s. se sídlem Praha 4 – Nusle, Táborská 350/32, IČ: 28550901

14. Návrh k vydání dodatku č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy, Praha 4, Na Zvoničce 13, kterým se doplňuje zřizovací listina v platném znění o další místo poskytovaného vzdělávání a který obsahuje její úplné znění

15. Návrh k vydání dodatku č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy, Praha 4, Boleslavova 1a, kterým se doplňuje zřizovací listina v platném znění o další místo poskytovaného vzdělávání a který obsahuje její úplné znění

16. Návrh ke změně části usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 3Z-12/2011 ze dne 18. 2. 2011 k poskytnutí dotace k ceně vstupného do areálu Plaveckého stadionu Podolí v roce 2011 seniorům, občanům s trvalým pobytem na území městské části Praha 4

17. Informace k vyhodnocení Koncepce sociální oblasti městské části Praha 4 za období 2007 - 2010

18. Návrh ke Zprávě o vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 4 za rok 2010

19. Návrh ke zprávě o výsledku hospodaření městské části Praha 4 za I. čtvrtletí r. 2011

20. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu se společností Budějovická s.r.o. se sídlem Antala Staška 1670/80, Praha 4, IČ: 28957172

21. Návrh k návrhu úprav v oblasti investičních a provozních výdajů rozpočtu na rok 2011 a k převzetí závazku k dalšímu členskému vkladu městské části Praha 4 

22. a) Návrh ke schválení financování neinvestičního projektu s pracovním názvem „OPPK – rozvoj ICT služeb pro občany“, z programu OPPK – MHMP

b) Návrh ke schválení financování projektu s pracovním názvem „Firemní jesle pro zaměstnance MČ P4 a jí zřizovaných příspěvkových organizací“, z programu OPPA - MHMP

23. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 23. 3. 2011 do 25. 5. 2011 

24. Informace o způsobu vyřízení petice proti zástavbě Kavčích hor na pozemcích bývalého zahradnictví parku na Kavčích horách a zrušení usnesení č. 21Z-14/2010 o směně pozemku
 
25. Dotazy a náměty 

26. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4
1. finanční výbor
2. kontrolní výbor
3. výbor pro dopravu v klidu

27. Různé
Dopisy adresované Zastupitelstvu městské části Praha 4

Vytisknout