Program a výsledky hlasování 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 7. dubna 2011

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 7. 4. 2011 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4

1. Volba návrhové a volební komise

2. Návrh ke znovuzvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4

3. 
a)
Návrh ke zvolení tajemnice kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4
b) Návrh na dovolbu členů kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4

4. Prodej bytových jednotek 
a) k prodeji bytové jednotky 1418/11 v domě č. p. 1418, Nuselská or. č. 51, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

b) k prodeji bytové jednotky 214/4 v domě č. p. 214, Nuselská or. č. 42, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

c) k prodeji bytové jednotky 762/16 v domě č. p. 762, Žateckých or. č. 6, katastrální území Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

d) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 313/16 a 313/31 v domě č. p. 313 Čestmírova or. č. 24 na pozemku parc. č. 343, k. ú. Nusle – zařazených ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

e) k prodeji bytové jednotky č. 791/27 v domě č. p. 791, Lounských or. č. 10, katastrální území Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

f) k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 242, Nuselská or. č. 44  katastrální území Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

g) k prodeji bytové jednotky č. 1041/10 v domě č. p. 1041, 5. května or. č. 36, na pozemku parc. č. 2005, vše v katastrálním území Nusle – zařazeném ve 4c) vlně privatizace bytového fondu - jejímu oprávněnému nájemci

h) k prodeji bytové jednotky č. 1042/3, v domě č. p. 1042, 5. května or. č. 34, na pozemku parc. č. 2004 a v domě č. p. 1043, 5. května or. č. 32, na pozemku parc. č. 2003, vše v katastrálním území Nusle (domy spolu tvoří jeden funkční celek) – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu - jejímu oprávněnému nájemci

i) k prodeji bytových jednotek č. 1143/7 a č. 1143/26 v domě č. p. 1143, 5. května or. č. 61 na pozemku parc. č. 1110, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

j) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 24Z-32/2010 ze dne 2. 9. 2010 k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 1143, 5. května or. č. 61 na pozemku parc. č. 1110, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům, změna se týká bytové jednotky č. 1143/31

k) k prodeji bytové jednotky č. 798/12 v domě č. p. 798, 5. května or. č. 62 na pozemku parc. č. 1128, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím oprávněným nájemcům

l) k prodeji bytové jednotky č. 1432/8 v domě č. p. 1432, V Horkách or. č. 22 na pozemku parc. č. 437/1, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

m) k prodeji bytové jednotky č. 359/2 v domě č. p. 359, Týmlova or. č. 16 na pozemku parc. č. 2903, katastrální území Michle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

n) k prodeji bytové jednotky č. 242/4 v domě č. p. 241, Podolská or. č. 23 na pozemku parc. č. 27 a v domě č. p. 242, Podolská or. č. 25 na pozemku parc. č. 28, vše katastrální území Podolí – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

o) k prodeji bytové jednotky č. 760/14 v domě č. p. 760, Podolská or. č. 110 na pozemku parc. č. 495/2 a v domě č. p. 761, Podolská or. č. 112 na pozemku parc. č. 495/1, vše katastrální území Podolí – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

p) k prodeji bytové jednotky č. 733/21 v domě č. p. 733, Soudní or. č. 3 na pozemku parc. č. 2158, katastrální území Nusle – zařazeno ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím oprávněným nájemcům

5. Majetkové dispozice 
a) k prodeji pozemků parc. č. 1775/26, parc. č. 1775/27 a parc. č. 1775/28, vše v k. ú. Nusle

b) k odnětí části pozemku parc. č. 2834 o výměře 2 m2 , označeného jako díl „b“ nově vzniklého pozemku parc. č. 2835/4 ze správy městské části Praha 4

c) k prodeji id. podílu na zastavěném pozemku parc. čís. 830/1 k. ú. Podolí, příslušejícího k bytové jednotce č. 269/1 ve vlastnictví Kateřiny Matějkové v domě čp. xxx, Na Lysině xx, Praha 4 – Podolí

d) k prodeji pozemku parc. č. 1250/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 397 m², katastrální území Krč, obec hl. m. Praha, kupujícím – vlastníkům jednotek v budově č. p. 1583, ul. Herálecká IV or. č. 4, katastrální území Krč, Praha 4

e) k nevyužití nabídky předkupního práva spoluvlastnického podílu pozemků parc. č. 189/1, 189/3, 189/4, 189/5, 189/6, 189/7, 189/8, 189/9, 189/10, 189/11, 189/12, 189/13, 189/14, 189/15, 189/16, 189/17, 189/18, vše v k. ú. Nusle

f) k nevyužití nabídky předkupního práva spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 758 v katastrálním území Braník

6. Návrh k poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení azylantů v roce 2011

7. Návrh k udělení grantů městské části Praha 4 pro oblast: sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže; kultury a umění; sociální, zdravotní a životního prostředí pro rok 2011

8. Návrh ke schválení financování neinvestičního projektu s pracovním názvem „Švýcarsko – česká spolupráce v oblasti školství“, z programu Fond Partnerství – Ministerstvo financí

9. Návrh ke schválení financování projektu s pracovním názvem „Izolační zeleň“, z programu XXIV. Výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

10. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 5. 1. 2011 do 9. 3. 2011

11. Informace do Zastupitelstva městské části Praha 4 k pozemku parc. č. 1706 v k. ú. Braník

12. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4 
a) finanční výbor
b) kontrolní výbor
c) výbor pro dopravu v klidu

13. Různé
a) Dopisy adresované Zastupitelstvu městské části Praha 4
b) Projednání „Petice za zachování základní školy v Braníku“
c) Ústní projednání - petice „Společenství vlastníků Marold Nusle 1608-1612“
d) Návrh k vytvoření pietního pomníku bitvy u Zborova a památky legionářů na Roztylském náměstí na Spořilově

14. Dotazy a náměty

Vytisknout