Program a výsledky hlasování 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 20. 3. 2015

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
 
4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4
 
dne 20. 3. 2015 od 14.00 hodin na Nuselské radnici

1.
a) Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.
b) Návrh k odvolání členů rady

volba probíhala tajným hlasováním
- NIKDO NEBYL ODVOLÁN

2.
Návrh k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2015.
bod nebyl projednán

3. Návrh k „Petice proti výstavbě Administrativního centra Budějovická a za odkup pozemků MČ Praha 4 a hl.m. Praha“.
bod nebyl projednán

4. Prodej bytových jednotek
bod nebyl projednán

a) k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 1330, 5. května č.o. 8,  katastrální území Nusle jejímu nájemci.

b) k prodeji volné bytové jednotky č. 1360/24 na adrese Čestmírova 1360/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.

c) k prodeji volné bytové jednotky č. 113/2 na adrese Nuselská 113/17, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.

d)na prodej bytové jednotky č. 1255/12 v domě č. p. 1255, Nad Jezerkou č.o. 1 na pozemku parc. č. 2035, k.ú. Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím nájemcům

5. Majetkové dispozice
bod nebyl projednán

a) k prodeji části pozemku parc. č. 1231 označené dle GP č. 2619-206/2014 jako pozemek parc. č. 1231/2, v katastrálním území Krč.

b) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 234/3 a parc. č. 236/2, oba v katastrálním území Michle.

c) k prodeji pozemku parc. č. 1178/1 v katastrálním území Krč.

d) k prodeji části pozemku parc. č. 1588/2 označené dle GP č. 2569-27/2014 jako pozemek parc. č. 1588/117, vše v katastrálním území Krč.

e) k prodeji části pozemku parc. č. 1285/74 označené dle GP č. 2570-28/2014 jako pozemek parc. č. 1285/174, vše v katastrálním území Krč.

f) k prodeji pozemku parc. č. 2267 v katastrálním území Nusle.

6. Svěření pozemků
bod nebyl projednán

a) ke svěření pozemků parc.č. 953/1, 953/3, 956, 957/1, 957/3, 957/4 a 957/5 vše v katastrálním území Hodkovičky ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4.

b) ke svěření pozemku parc.č.  2631/4 a části pozemku parc.č. 3386/7 oba v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4.

c) ke svěření pozemku parc.č. 700/1 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4.

7. Návrh k poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany v roce 2015.
bod nebyl projednán

8.
Návrh k žádosti společnosti Virgo s.r.o., IČ 61857947, o prominutí smluvních pokut a úroků z prodlení za pozdní platby nájemného a služeb za nebytový prostor v domě čp. 785, Na Klaudiánce 30, Praha 4, katastrální území Podolí.
bod nebyl projednán

9.
Návrh k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Snížení energetické náročnosti objektu MŠ 4 Pastelky, Praha 4.
bod nebyl projednán

10. Návrh k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Trojlístek, Praha 4.
bod nebyl projednán

11. Návrh k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Na Chodovci, Praha 4.
bod nebyl projednán

12. Návrh ke schválení podání žádostí o dotace a financování projektů – „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Fillova, Praha 4“ a „Separace bioodpadu v MČ Praha 4 – II. etapa“.
bod nebyl projednán

13. Návrh ke schválení odůvodnění významné veřejné zakázky „Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb“ v souladu s ustanovením § 156 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
bod nebyl projednán

14. Návrh ke jmenování Mgr. Evy Šimkové, koordinátorem místní Agendy 21 a ke jmenování Ing. Jiřího Bodenlose odpovědným politikem místní Agendy 21.
bod nebyl projednán

15. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:
bod nebyl projednán

a) finanční výbor,

b) kontrolní výbor,

c) výbor pro výchovu a vzdělávání,

d) výbor pro bezpečnost.

16. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.
bod nebyl projednán

Vytisknout