Program a výsledky hlasování 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 18. února 2011

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 18. 2. 2011 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4

1. Volba návrhové a volební komise

2. Návrh k doplnění ustanovení čl. 11, bodu 3) Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 4 schváleného usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 1Z-02/2010 ze dne 16. 11. 2010

3. Návrh k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2011

4. Návrh k Zásadám hmotné zainteresovanosti příspěvkových organizací městské části Praha 4 na rok 2011, Zásadám hospodaření pro hlavní a doplňkovou činnost příspěvkových organizací městské části Praha 4 na rok 2011 a Zásadám pro vlastní hospodářskou činnost městské části Praha 4 na rok 2011

5. Návrh k Zásadám prodeje volných bytových jednotek spolu s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na zastavěném (případně souvisejícím/přilehlém) pozemku z majetku MČ Praha 4 formou výběrových řízení realizovaných na základě zveřejněných záměrů

6. Privatizace bytového fondu 
a) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 423, Týmlova 2, Pod Stárkou 25 na pozemku parc. č. 2884, katastrální území Michle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

b) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 1486, Horní or. č. 7, na pozemku parc. č. 2346, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

7. Majetkové dispozice
a) k prodeji pozemku parc. č. 2612/216 v katastrální území Braník

b) k otázce zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, a to budově čp. 1210 v ulici Viktorinova, a pozemku parc. č. 1041, vše v k. ú. Nusle

8. Návrh k postoupení pohledávek za úplatu postupníkovi Martinu Janatovi

9. Návrh k postoupení pohledávek za úplatu postupníkovi Marcele Strouhalové

10. Návrh k poskytnutí dotace k ceně vstupného do areálu Plaveckého stadionu Podolí v roce 2011 seniorům, občanům s trvalým pobytem na území městské části Praha 4

11. a) Informace k dohodě o poskytnutí neplaceného pracovního volna Mgr. Václavu Krištofovi

b) Návrh na odvolání z funkce uvolněného člena Zastupitelstva MČ Praha 4 Mgr. Václava Krištofa

12. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4 
a) finanční výbor
b) kontrolní výbor
c) výbor pro dopravu v klidu

13. Různé
a) Dopisy adresované Zastupitelstvu městské části Praha 4
b) Návrh k námitce člena Zastupitelstva městské části Praha 4 Ladislava Kunerta proti zápisu a proti schválení usnesení č. 2Z-41/2011 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konaného dne 20. 1. 2011 podané dne 16. 2. 2011
materiál byl stažen

14. Dotazy a náměty

Vytisknout