Program a výsledky hlasování 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 27. 8. 2014

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 27. 8. 2014 od 10:00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4

Z a h á j e n í 

1. Návrh k volbě návrhového a volebního výboru. 

2. 
a) Návrh k udělení čestného občanství městské části Praha 4.

b) Návrh ke zvolení a znovuzvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4.
volba probíhala tajným hlasováním

c) k vyjádření Mgr. Štěpánka k porušení etického kodexu.

3. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2869/127 se stavbou č.p. 1300, Jánošíkova 6 a pozemků parc. č. 2869/146 a 2869/147, vše katastrální území Krč, Praha 4 a k úplatnému nabytí nemovitostí - areál koupaliště Lhotka.

4. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1769/1 se stavbou č.p. 44 (Branický dvůr) a na pronájem pozemků parc. č. 1765/18 a 1770/2, vše katastrální území Braník, Praha 4.

5. Návrh k uzavření dodatku č. 2 smlouvy budoucí kupní uzavřené se spol. Budějovická, uzavřený investiční fond, a.s..

6. Návrh k poskytnutí dotace ve výši 1 540 000 Kč společnosti 4-Majetková a.s. se sídlem Praha 4, Lhotka, Jílovská 1148/14, 142 00 Praha 4, IČ 284 77 456 na úhradu nákladů spojených s pořádáním škol v přírodě pro základní školy zřízené městskou částí Praha 4 v objektu Vápenka v roce 2014.

7.Prodej bytových jednotek:
a) k prodeji bytové jednotky č. 762/14 na adrese Žateckých 762/6, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku jejímu nájemci,

b) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 1009, Antala Staška č.o. 31, katastrální území Krč jejich nájemcům,

c) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 516, Bystřická, č.o. 10, katastrální území Krč jejich nájemcům,

d) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 1407, V Horkách č.o. 19, katastrální území Nusle jejich nájemcům,


e) k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 1237, Sládkovičova č.o. 13, katastrální území Krč jejímu nájemci,

f) k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 733,  Soudní  č.o. 3 na pozemcích parc.č. 2158 a parc.č. 2159, k. ú. Nusle – zařazený ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci,

g) k prodeji volné bytové jednotky č. 359/9 na adrese Týmlova 359/16, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a na souvisejícím pozemku,

h) k prodeji volné bytové jednotky č. 761/1 na adrese Podolská 761/112, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěných a souvisejících pozemcích,

i) k prodeji volné bytové jednotky č. 313/21 na adrese Čestmírova 313/24, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,

j) k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 190,  Bělehradská č.o. 8 na pozemku parc.č. 58, k. ú. Nusle – zařazený ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci,

k) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 322, Podolská č.o. 21, katastrální území Podolí jejich nájemcům,

l) k prodeji nebytové jednotky č. 599/101 v domě č.p. 599, Na Dolinách 14, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 8390/67610 na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 354, katastrální území Podolí, Praha 4,

m) k prodeji bytových jednotek v domě č.p. 1066, Gončarenkova č.o.22 na pozemku parc.č. 380/2 a souvisejících pozemcích parc.č. 380/6 a parc.č. 378/2, k. ú. Braník – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich nájemcům,

n) k prodeji bytových jednotek v domě č.p. 962, Hadovitá č. o. 10 na pozemku parc. č. 1521 a souvisejícím pozemku parc.č. 1522, k. ú. Michle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich nájemcům,


o) k prodeji bytových jednotek v domě č.p. 867, Pod Svahem č. o. 6 na pozemku parc. č. 1542/1 a souvisejícím pozemku parc.č. 1543, k. ú. Braník – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich nájemcům.
 

8. Majetkové dispozice:
a) k prodeji pozemku parc. č. 341/14 v katastrálním území Braník,

b) k prodeji pozemků parc. č. 1224 a 1225, oba v katastrálním území Krč,

c) k prodeji pozemku parc. č. 1255/25 v katastrálním území Krč,

d) k prodeji pozemku parc. č. 3049/3 v katastrálním území Záběhlice,

e) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 2848/810, parc. č. 2848/811, parc. č. 2848/812 a parc. č. 2848/813, všechny v katastrálním území Záběhlice,

f) k prodeji nebytové jednotky č. 1241/1 v domě 5. května 1241/42, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 400/11411 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 943 a na souvisejícím pozemku parc. č. 944, vše katastrální území Nusle, Praha 4,

g) k nabídce Ing. J. T., na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 1921/20, katastrální území Braník, Praha 4,

h) k prodeji id 404/14019 pozemků parc. č. 879/16, 879/84 a 879/86, vše v katastrálním území Krč,

i) k prodeji id 506/5854 pozemku parc. č. 1263/19 v katastrálním území Krč,

j) k prodeji pozemku parc. č. 1285/78 v katastrálním území Krč,

k) k prodeji pozemku parc. č. 1221 v katastrálním území Krč,

l) k prodeji pozemků parc. č. 1277/1 a 1278, oba v katastrálním území Podolí,

m) k prodeji id 96/955 pozemku parc. č. 1254/16 v katastrálním území Krč,


n) ke svěření části pozemku parc. č. 879/57 v katastrálním území Krč do správy městské části Praha 4,


o) k prodeji pozemku parc. č. 915/4 v katastrálním území. Nusle,


p) ke směně části pozemku parc. č. 140/86 označené dle GP 1270-2012525/2012 pro k. ú. Lhotka jako pozemek parc.č. 140/206 v k. ú. Lhotka za části pozemků parc. č. 140/118 a parc. č. 140/119, oba v k. ú. Lhotka, označených dle téhož GP, jako pozemky parc. č. 140/118 díl „b“ a parc. č. 140/119 díl „a“,

q) k prodeji pozemku parc. č. 2341/5 v k.ú. Krč,

r) k prodeji pozemku parc. č. 2341/6 v k.ú. Krč,

s) k prodeji pozemku parc. č 1764/2 v k.ú. Nusle,

t) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 585/5, 585/6, 585/30, 585/31, 604/2, 604/3, 3145/3 a id ½ pozemku parc. č. 585/42, vše v k. ú. Krč,

u) k nabídce O. S., bytem Vašátkova xx, Praha 9 na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 10/7, katastrální území Nusle, Praha 4,

v) k prodeji části pozemku parc. č. 977/1  označené dle GP 1302-57/2014 pro k. ú. Lhotka jako pozemek parc.č. 977/5 v k. ú. Lhotka,

w) k prodeji pozemků parc. č. 2420 a 2421 v k.ú. Nusle,

x) k nabídce Ing. J. P., bytem U Michelského mlýna xx, Praha 4 na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2893/14, katastrální území Michle, Praha 4,

y) k prodeji id 6358163/6392595 pozemku parc. č. 1255/13 v katastrálním území Krč,


z) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 976 a 977/4 v katastrálním území Lhotka,

aa)ve věci souhlasného prohlášení k pozemkům parc. č. 241/1, 253/3, 253/4, 253/5, 265/2, 265/3, 280/2, 281/1, 282/2, 287/1, 289/1, 289/13, 380/1, 380/7, 2381/2, 2381/5, 2381/9, 2381/20, 2612/17, 2612/26, 2612/90, 2612/137, 2612/144, 2612/203, 2612/219, 2612/220, 2692/60, 2692/113, 2692/119 a 2907/3, vše v k. ú. Braník,

bb) k prodeji pozemku parc. č. 1255/15 v k. ú. Krč,

cc) ve věci souhlasného prohlášení k pozemku parc. č. 401/1 v katastrálním území Hodkovičky,
oprava hlasování: Karel Ptáčník hlasoval PRO návrh

dd) k prodeji pozemků parc. č. 61/4, 61/22 a spoluvlastnického podílu id. ½ parc. č. 61/16, vše v k. ú. Podolí,

ee) k prodeji pozemku parc.č. 1748/6 se stavbou č.p. 1268, V Zápolí 25 a pozemku parc.č. 1748/20, vše katastrální území Michle, Praha 4,

ff) ke zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, a to pozemkům  parc. č. 1748/112, 1748/113, 1748/114, 1749/2, 1749/3, 1749/4, 1750/2, 1750/3 a 1750/4, vše  v katastrálním území Michle,

gg) ve věci souhlasného prohlášení  k pozemkům parc. č. 96/42, 310/110, 310/112, 310/114, 310/115, 310/154, 700/26, 700/33, 730/2, 1250/2, 1321, 1835/5, 1835/10, 1835/12, 1835/13, 2407/25, 2407/36, 3372/1, 3487/2, 3490/1 v katastrálním území Michle,

hh)ke společnému prodeji pozemků parc. č. 2340 a 2341/2, oba v katastrálním území Krč,

ii) k dohodě o narovnání – pozemek parc. č. 2266 katastrální území Nusle,

jj) k prodeji pozemku parc. č. 65 v katastrálním území Podolí,

kk) k prodeji části pozemku parc. č. 2869/200 v katastrálním území. Krč.

oprava hlasování: Jan Petr hlasoval PRO návrh

9. Návrh k  Informaci o plnění rozpočtu městské části Praha 4 za I. pololetí r. 2014.

10. Návrh ke schválení rozpočtových opatření.

11. Návrh k návrhu úprav rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2014 v oblasti investičních výdajů zrušením akce s názvem „Multifunkční sportoviště v areálu  ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4“ a přesunem finančních prostředků  z této zrušené akce na finanční dokrytí akce „Relaxační centrum Kosmos – stavební úpravy a změna užívání části stavby č.p. 1013, k.ú. Lhotka, Praha 4“ a  do investiční rezervy Rady.
oprava hlasování: Karel Ptáčník hlasoval PRO návrh
oprava hlasování: Jan Petr ZDRŽEL SE hlasování

12. Návrh k uzavření darovací smlouvy s manžely H. aj. J., Příčná xx, Planá nad Lužnicí.

13. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody se Z. B..

14. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s M. B..

15. Návrh k žádosti L. F. o odložení platby ze splátkové dohody.
oprava hlasování: Ing. Jaroslava Jamnická hlasovala PRO návrh

16. Návrh k žádosti o prominutí pohledávek M. S. a M. S..


17. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s P. M..

18. Návrh k upuštění od dalšího vymáhání pohledávek za Ing. J. B..

19. Návrh k poskytnutí finanční podpory Římskokatolické farnosti u kostela sv. Michaela Archanděla v Praze 4 - Podolí na opravu prejzové střešní krytiny kostela ve výši 200 000 Kč z rozpočtu MČ Praha 4.
materiál byl stažen

20. Návrh k poskytnutí finanční podpory Římskokatolické farnosti sv. Václava – Nusle na opravu střechy kostela sv. Pankráce ve výši 200.000,- Kč z rozpočtu MČ Praha 4.
materiál byl stažen

21. Návrh k poskytnutí finanční podpory Římskokatolické farnosti sv. Prokopa – Braník na opravu havarijního stavu hlavního vstupního schodiště kostela ve výši 200.000,- Kč z rozpočtu MČ Praha 4.
materiál byl stažen

22. Návrh k poskytnutí finanční podpory TJ ABC Braník na revitalizaci pozemku parc.č. 2833/5 v k.ú. Braník ve výši 200.000,- Kč z rozpočtu MČ Praha 4.
materiál byl stažen

23. Návrh k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Omezení prašnosti v městské části Praha 4“.

24. Návrh ke schválení financování nezpůsobilých výdajů projektu „OPPK – rozvoj ICT služeb pro občany“.

25. Návrh k financování projektů dotovaných z EU prostřednictvím SFŽP – Snížení energetické náročnosti školských objektů.

26. Návrh k návrhu řešení ochrany veřejné zeleně na území městské části Praha 4.

27. Informace ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 20. 11. 2013 do 28. 7. 2014.

28.
Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:
a) finanční výbor,

b) kontrolní výbor,

c) výbor pro dopravu.

29. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

Vytisknout