Program a výsledky hlasování 20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 18. 6. 2014

PROGRAM  a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 18. 6. 2014 od 10:00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4

Z a h á j e n í

1. Návrh k volbě návrhového a volebního výboru.

2. Návrh k porušení Etického kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 4 členem Zastupitelstva městské části Praha 4 Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc..

3. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1769/1 se stavbou č.p. 44 (Branický nebo Dominikánský dvůr) a na pronájem pozemků parc. č. 1765/18 a 1770/2, vše katastrální území Braník, Praha 4. 

4. Návrh ke stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 4 na volební období 2014-2018 a k vytvoření 5 devítimandátových volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 4 v roce 2014.

5. Návrh ke zvolení a znovuzvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4.

6. Návrh k návrhu úprav rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2014 v oblasti investičních výdajů.

7. Prodej bytových jednotek
a) k předkupnímu právu k bytové jednotce č. 1041/4 v domě č. p. 1041, ul. 5. května 36 na zastav. pozemku parc. č. 2005, katastrální území Nusle,

b) k prodeji volné bytové jednotky č. 867/4 na adrese Pod Svahem 867/6, Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku,

c) k prodeji volné bytové jednotky č. 318/4 na adrese Nuselská 318/6, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejících pozemcích,

d) k prodeji volné bytové jednotky č. 785/2 na adrese Na Klaudiánce 785/30, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálních podílu na zastavěných pozemcích,

e) k prodeji bytové jednotky 428/1 v domě č. p. 428, Marie Cibulkové č.o. 12,  k. ú. Nusle jejich nájemcům,

f) k prodeji bytové jednotky č. 791/3 v domě č.p. 791,  Lounských č.o. 10,  katastrální území Nusle – zařazené  ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu nájemci,

g) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 1237, Sládkovičova č.o. 13, katastrální území Krč jejich nájemcům,

h) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 408, Kapitulská č. o. 10, katastrální území Michle jejich nájemcům,

i) k prodeji volné bytové jednotky č.762/4 na adrese Dvorecké náměstí 762/6, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku,


j) k prodeji volné bytové jednotky č. 798/28 na adrese 5. května 798/62, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,

k) k prodeji volné bytové jednotky č. 1357/15 na adrese Mečislavova1357/16, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,

l) k prodeji volné bytové jednotky č. 313/20 na adrese Čestmírova 313/24, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,


m) na zrušení usnesení č. 19Z-7/2014 ze dne 7.5.2014, prodej volné bytové jednotky č. 313/21 na adrese Čestmírova 313/24, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,

n) na zrušení bodu II. usnesení ZMČ Praha 4 č. 19Z-20/2014 ze dne 7.5.2014, prodej bytové jednotky č. 761/17 na adrese Žateckých 761/8, k.ú. Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu a k prodeji jeho nájemci,

8. Majetkové dispozice

a)  k prodeji nebytové jednotky č. 113/402 v domě Nuselská 113/17, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 319/8059 na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 281, vše katastrální území Nusle, Praha 4,

b) k prodeji pozemku parc. č. 1142/4 v katastrálním území Krč,


c) k prodeji pozemku parc. č. 1334/1 v katastrálním území Krč,

d) k prodeji pozemku parc. č.  2692/20 v katastrálním území Braník,

e) k odnětí pozemků parc. č. 2612/318, 2856/1, 2950/1 a 2951/4  v k. ú. Braník, a pozemku parc. č. 3329/4 v k. ú. Krč ze správy městské části Praha 4,

f) k prodeji pozemku parc. č. 5190/2 v katastrálním území Záběhlice,

g) k prodeji pozemku parc. č.  2945/2 v katastrálním území Braník,

h) k prodeji pozemku parc. č. 2111/3 v katastrálním území Braník,


i) k prodeji části pozemku parc. č. 2448/1 a části pozemku parc. č. 2450/1, označené dle GP pro rozdělení pozemku č. 1806-50/2013 jako pozemek parc. č. 2448/9, v katastrálním území Nusle,

j) k předkupnímu právu ke spoluvlastnickému podílu  id ¾ pozemku parc. č. 743, k. ú. Michle,

k) ke zrušení usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 19Z-42/2014 a ke společnému  prodeji pozemků parc. č. 1828 a 1829 v k. ú. Braník,


l) k bezúplatnému nabytí pozemků v k. ú. Krč, ulice Točitá,


m) ve věci souhlasného prohlášení k pozemkům parc. č. 1835/9, parc. č. 1835/11, parc. č. 1835/14 a parc. č. 1835/15, vše v k. ú. Michle,

n) na prodej pozemku parc.č. 2473 (zastav. plocha a nádvoří) se stavbou č.p. 381, U Krčského nádraží 10, Praha 4 – Krč a pozemku parc.č. 2474  (zahrada), vše katastrální území Krč, Praha 4,

o) k úplatnému nabytí pozemku parc. č. 430/1 v k.ú. Hodkovičky,

p) k úplatnému nabytí pozemku parc. č. 430/7 v k.ú. Hodkovičky,

q) ke zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, a to pozemku parc.č. 1041, jehož součásti je budova čp. 1210 v ulici Viktorinova, vše v katastrálním území Nusle, zapsáno na LV č. 1021 pro katastrální území Nusle,

r) k nabytí pozemku parc. č. 2869/408 v katastrálním území Krč,


s) k prodeji nebytové jednotky č. 230/315 v domě Závišova 230/12, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 905/6001 na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 10/11, vše katastrální území Nusle, Praha 4.

9. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s M. B.

10. Návrh k uzavření splátkové dohody s K. P.

11. Návrh k uzavření splátkové dohody se S. H.


12. Návrh k uzavření splátkové dohody se Š. K.


13. Návrh k projednání narovnání majetkových vztahů k nemovitostem, a to bytovým jednotkám č. 120/1, 120/2, 120/3 v budově č.p. 120, která je součástí pozemku parc.č. 859/1 v k.ú. Lhotka a společných částí budovy č.p. 120, vypořádání vzájemných majetkových nároků, převodu vlastnického práva o velikosti 1188/3379 pozemku parc.č. 859/1, jehož součástí je bytová jednotka č. 120/2 ve vlastnictví třetí osoby, převodu vlastnického práva k pozemku parc.č. 859/1, jehož součástí je stavba garáže ve vlastnictví třetí osoby.

14. Návrh ve věci vedlejšího účastenství městské části Praha 4 na straně žalujícího hlavního města Praha ve sporu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům v parku Jezerka.


15. Návrh k udělení čestného občanství městské části Praha 4.

16. Návrh ke schválení podání žádosti o dotace – snížení energetické náročnosti školských objektů.
oprava hlasování: Mgr. Jana Marsová hlasovala PRO návrh 
oprava hlasování: Mgr. Martin Píša hlasoval PRO návrh

17. Návrh k poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy na poskytování vybraných sociálních služeb pro občany celého správního obvodu městské části Praha 4 pro rok 2014 ve výši 1 167 700 Kč
.

18. Návrh ke zveřejněné části konceptu odůvodnění Metropolitního plánu (nového územního plánu hl. m. Prahy).

19. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k urgenci žádostí o svěření pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4 (v souvislosti se zveřejněním části konceptu odůvodnění Metropolitního plánu).

20. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:

a) finanční výbor

b) kontrolní výbor

c) výbor pro dopravu

21. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

Aktualizováno: 16.07.2014
Vytisknout