Program a výsledky hlasování 20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 15. 2. 2017

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 15. 2. 2017 od 13:00 hod. v sále 301

1. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

2. Prodej bytových jednotek
a) k prodeji volné bytové jednotky č. 761/4 na adrese Žateckých 761/8, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
b) k prodeji volné bytové jednotky č. 1407/28 na adrese V Horkách 19, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
c) k prodeji volné bytové jednotky č. 1407/41 na adrese V Horkách 19, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
d) k prodeji volné bytové jednotky č. 1407/43 na adrese V Horkách 19, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
e) k prodeji volné bytové jednotky č. 1407/44 na adrese V Horkách 19, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
f) k prodeji volné bytové jednotky č. 1009/10 na adrese Antala Staška 31, Praha 4 – Krč, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
materiál byl stažen
g)  k prodeji volné bytové jednotky č. 711/12 na adrese Michelská 57, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

3. Majetkové dispozice
a) k prodeji id. 61071/63712 pozemku parc. č. 1233 v katastrálním území Krč
b) k prodeji pozemku parc. č. 1219 v katastrálním území Krč
c) k prodeji id. 12770/49551 pozemku parc. č. 1648 v katastrálním území Krč
d) k prodeji pozemku parc. č. 1264/36 v katastrálním území Krč
e) ke svěření pozemku parc. č. 1285/10 v katastrálním území Krč, do správy městské části Praha 4
f) ke společnému prodeji pozemku parc. č. 2591 a části pozemku parc. č. 2592/1 označené dle GP č. 2775-142/2016 jako pozemek parc. č. 2592/5, oba v katastrálním území Krč
materiál nebyl schválen
g) k prodeji nebytové jednotky č. 1407/101 v domě č.p. 1407, V Horkách 19, katastrální území Nusle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 418, vše katastrální území Nusle, Praha 4
h) k prodeji nebytové jednotky č. 428/101 v domě č.p. 428, Marie Cibulkové 12, katastrální území Nusle, Praha 4, včetně ideálních spoluvlastnických podílů na společných částech domu, na stavbě bez čp/če (jiná stavba) a na zastavěných pozemcích parc. č. 1652/1, parc. č. 1652/2 a parc. č. 1652/3
materiál nebyl schválen
i) k prodeji nebytové jednotky č. 428/103 v domě č.p. 428, Marie Cibulkové 12, katastrální území Nusle, Praha 4, včetně ideálních spoluvlastnických podílů na společných částech domu, na stavbě bez čp/če (jiná stavba) a na zastavěných pozemcích parc. č. 1652/1, parc. č. 1652/2 a parc. č. 1652/3
j) k prodeji souboru 2 staveb – garáží na pozemcích parc. č. 845/2 a parc. č. 845/3, ul. Petra Rezka, Praha 4, vše katastrální území Nusle, Praha 4
k) k prodeji pozemku parc. č. 140 v katastrálním území Nusle
oprava hlasování: Ing. Alois Těšitel hlasoval PROTI
l) k prodeji pozemků parc. č. 2160, 2161, 2162/1 a 2163, vše v katastrálním území Nusle
m) k prodeji pozemku parc. č. 310 v katastrálním území Podolí
n) k nabídce J. J. na úplatné nabytí jednotky č. 526 v budově bez čp/če, garáži, na pozemku parc. č. 2820/2, katastrální území Záběhlice, Praha 4
o) k prodeji pozemku parc. č. 2612/10 v katastrálním území Braník
p) k uzavření dohody o nahrazení dosavadního závazku se společností Sdruna, s.r.o.

4. Splátkové dohody
a) k žádosti paní M. K. o uzavření splátkové dohody.
b) k žádosti paní B. K. o uzavření splátkové dohody.
c) k žádosti paní E. V. o uzavření splátkové dohody.
d) k žádosti pana M. P. o uzavření splátkové dohody
e) k žádosti o splátkovou dohodu H. a V. K.
f) k žádosti o splátkovou dohodu pana S. V.
g) k žádosti paní L. F. o uzavření splátkové dohody
h) k žádosti o splátkovou dohodu pana J. S.
i) k žádosti o splátkovou dohodu paní E. L.

5. Návrh k žádosti nájemce Gymnázium Duhovka, s.r.o., IČ 25107186, o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhrady nájemného a záloh na služby za pronájem nebytových prostor v nemovitosti čp. 250, ul. Boleslavova 1, Praha 4, katastrální území Nusle.
oprava hlasování: Bc. Michal Hroza hlasoval PRO

6. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace ve výši 150.000,- Kč příspěvkové organizaci Thomayerova nemocnice, se sídlem Praha 4 – Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59, IČ: 00064190.

7.
Informace ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 24. 8. 2016 do 14. 12. 2016

8.
Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:
a) finanční výbor
b) kontrolní výbor
c) výbor pro bezpečnost
d) výbor pro energetické úspory

9.
Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

Vytisknout