Program a výsledky hlasování 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 21. 1. 2015

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 21. 1. 2015 od 10.00 hodin na Nuselské radnici

1. Návrh k volbě volebního výboru.

2. Návrh k volbě návrhového výboru.

3. Petice proti drogám vedle škol.

4. Návrh ke zvolení přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4.
volba probíhala tajným hlasováním - NIKDO NEBYL ZVOLEN 

5.
Návrh

a) k jednacímu řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 4,
oprava hlasování: Mgr. Alžběta Rejchrtová hlasovala PRO návrh
oprava hlasování: Mgr. Petra Rejchrtová hlasovala PRO návrh

b) na snížení počtu zastupitelů k potřebě založení klubu.

6.
Prodej bytových jednotek
a) na prodej bytové jednotky č. 762/12 v domě č. p. 762, Dvorecké náměstí č.o. 6 na pozemku parc. č. 1267/1, k.ú. Podolí – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu nájemci,

b) k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 236/6, Pod Vinohradem 4 na pozemku parc.č. 1443, k. ú. Braník – zařazený ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci,

c) k prodeji bytové jednotky 1418/13 v domě č. p. 1418, Nuselská č.o. 51  na pozemku parc.č. 492/1, k.ú. Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím nájemcům,

d) k prodeji bytové jednotky v domě č.p. 219, Údolní č. o. 47 na pozemku parc.č. 2234, k.ú. Braník – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu nájemci,

e) k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 727, Adamovská č.o. 5,  k. ú. Michle jejímu nájemci,

f) k prodeji bytové jednotky 214/5 v domě č. p. 214,  Nuselská  č.o. 42  na pozemku parc.č. 589, k.ú. Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu nájemci,

g) k prodeji bytové jednotky 428/8 v domě č. p. 428, Marie Cibulkové č.o.  12,  katastrální území Nusle jejich nájemcům,

h) k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 1009, Antala Staška č.o. 31, katastrální území Krč jejímu nájemci,

i) k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 1407, V Horkách č.o. 19, katastrální území Nusle jejímu nájemci,
oprava hlasování: PhDr. Petr Kučera hlasoval PRO návrh

j) k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 408, Kapitulská č. o. 10, katastrální území Michle jejímu nájemci.


7. Majetkové dispozice
a) k prodeji pozemku parc.č. 2268 se stavbou bez č.p./č.e. - garáže, vše katastrální území Nusle, Praha 4,

b) ke svěření pozemku parc.č. 96/36 v katastrálním území Michle do správy městské části Praha 4,

c) k prodeji pozemku parc. č. 568/4 v k.ú. Podolí,

d) ke společnému prodeji id 6449/111195 pozemku parc. č. 1837/9 a id 6449/111195 pozemku 1837/3, oba v k. ú. Braník,

e) k prodeji pozemku parc. č.  1837/8 v k. ú. Braník,

f) k prodeji pozemků parc. č. 61/3, 61/23 a spoluvlastnického podílu id. ½ parc. č. 61/16, vše v k. ú. Podolí,

g) na prodej pozemku parc.č. 2108 (zastav. plocha a nádvoří) se stavbou č.p. 1068, pozemku parc.č. 2109/1 (zahrada) a pozemku parc.č. 2109/4 (zahrada) vše katastrální území  Michle, Na Novině 14, Praha 4- Michle,

h) k prodeji pozemku parc. č. 1229/2 v k. ú. Krč,

i) k prodeji id. 538/5500 pozemku parc. č. 1770/58 v k. ú. Podolí,

j) na prodej pozemku parc.č. 1300 (zastav. plocha a nádvoří) se stavbou č.p. 363, pozemku parc.č. 1301 (zahrada) vše katastrální území  Podolí, Na Zvoničce 5, Praha 4- Podolí,
materiál byl stažen

k) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 2311 a parc. č. 2312 v k. ú. Michle,

l) k prodeji pozemků parc. č. 1986 a 1987, oba v k.ú. Nusle,

m) ke společnému  prodeji pozemků parc. č. 1023 a 1030/3 v k. ú. Lhotka,

n) k prodeji části pozemku parc. č. 977/1  označené dle GP 1302-57/2014 pro  k.  ú.  Lhotka jako pozemek parc.č. 977/6 v k. ú. Lhotka,

o) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 290/3 a parc. č. 290/5 v k. ú. Michle,

p) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 1588/3, 1588/4, 1588/5 a části pozemku parc. č. 1588/2 označené dle GP č. 2569-27/2014 jako pozemek parc. č. 1588/116, vše v k. ú. Krč,

q) na prodej pozemku parc.č. 1566/1 (zastav. plocha a nádvoří) se stavbou č.p. 616, pozemku parc.č. 1567(zahrada) a pozemku parc.č. 1566/2 se stavbou bez č.p/č.e, vše katastrální území Podolí, Nad Cihelnou 6, Praha 4 – Podolí,
materiál nebyl schválen

r) k prodeji pozemku parc. č. 1764/2 v k.ú. Nusle,

s) ke společnému prodeji částí pozemku parc. č. 1191,označených dle geometrického plánu č. 2605-177/2014 jako pozemky parc. č. 1191/1 a 1191/4, vše v k. ú. Krč,

t) k prodeji pozemku parc. č. 2457 v k.ú. Nusle.

8. Návrh k prominutí smluvní pokuty Družstvu Štúrova 543 v likvidaci, IČ: 251 40 680 za porušení povinnosti nevydat prohlášení vlastníka předmětné nemovitosti po dobu sedmi let ode dne vkladu práv - kupní smlouva č. 4119-320543/D ze dne 15. 6. 1998.
materiál nebyl schválen

9. Návrh k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Plamínkové, Praha 4.

10. Návrh k vydání dodatku č. 4 ke zřizovací listině Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace, kterým se mění její znění, doplňuje příloha č. 1 a který obsahuje úplné znění zřizovací listiny.

11.
Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V (1. část) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (CVZ V ÚP SÚ hl.m. Prahy - 1. část).

12. Informace k přepokládaným termínům zasedání Zastupitelstva městské části Praha  4.

13. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 4.

14. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:
a) finanční výbor,

b) kontrolní výbor,

c) výbor pro výchovu a vzdělávání,

d) výbor pro bezpečnost.

15. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

Vytisknout