Program a výsledky hlasování 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 20. ledna 2011

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 20. 1. 2011 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4

1. Volba návrhové a volební komise

2. Návrh ke zprávě o výsledku hospodaření městské části Praha 4 za I. - III. čtvrtletí r. 2010

3. Návrh k doplnění ustanovení čl. 11, bodu 3) Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 4 schváleného usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 1Z-02/2010 ze dne 16. 11. 2010
materiál byl stažen

4. Návrh k jednacímu řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 4

5. Návrh ke zvolení tajemníka kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4

6. Privatizace bytového fondu 
a) k prodeji bytové jednotky č. 1042/4, v domě č. p. 1042, 5. května or. č. 34, na pozemku parc. č. 2004 a v domě č. p. 1043, 5. května or. č. 32, na pozemku parc. č. 2003, vše v katastrálním území Nusle (domy spolu tvoří jeden funkční celek) – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

b) k prodeji bytové jednotky č. 513/23 v domě č. p. 513, Nuselská or. č. 76 na pozemku parc. č. 988/1, katastrální území Michle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

c) k prodeji bytové jednotky č. 798/30 v domě č. p. 798, 5. května or. č. 62 na pozemku parc. č. 1128, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

d) k pokračování prodeje v rámci privatizace po uplynutí šestiměsíční lhůty k přijetí nabídky na prodej bytové jednotky č. 798/1 v domě č. p. 798,  5. května or. č. 62 – zařazeném ve 4c) vlně privatizace bytového fondu

e) k realizaci předkupního práva ve prospěch hlavního města Prahy, svěřeno městské části Praha 4, k jednotce č. 242/20 v domech č. p. 241 na pozemku parc. č. 27 a č. p. 242 na pozemku parc. č. 28, v ulici Podolská, s ideálním spoluvlastnickým podílem 1248/20097 na společných částech domu a ideálním spoluvlastnickým podílem 1248/20097 na pozemcích parc. č. 27 a parc. č. 28, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 5798, k. ú. Podolí, obec hl. m. Praha, vlastníků manželů Václava a Ireny Burlových

f) k realizaci předkupního práva ve prospěch hlavního města Prahy, svěřeno městské části Praha 4, k jednotce č. 242/19 v domech č. p. 241 na pozemku parc. č. 27 a č. p. 242 na pozemku parc. č. 28, v ulici Podolská, s ideálním spoluvlastnickým podílem 699/20097 na společných částech domu a ideálním spoluvlastnickým podílem 699/20097 na pozemcích parc. č. 27 a parc. č. 28, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 5754, k. ú. Podolí, obec hl. m. Praha, vlastníka Patrika Wagnera 

g) k realizaci předkupního práva ve prospěch hlavního města Prahy, svěřeno městské části Praha 4, k jednotce č. 46/23 v domech č. p. 46 na pozemku parc. č. 61/6 v ulici Podolské nábřeží a č. p. 48 na pozemku parc. č. 40, v ulici Podolská, s ideálním spoluvlastnickým podílem 277/36284 na společných částech domu a ideálním spoluvlastnickým podílem 277/36284 na pozemcích parc. č. 40 a parc. č. 61/6, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 6035, k. ú. Podolí, obec hl. m. Praha, vlastníka Ing. Josefa Hoška

h) k prodeji bytové jednotky č. 46/1 v domě č. p. 46,  Podolské nábřeží or. č. 20 v katastrálním území Podolí a domě v č. p. 48, Podolská or. č. 156 v katastrálním území Podolí – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

i) k prodeji bytové jednotky č. 1045/2 v domě č. p. 1045, 5. května or. č. 28 na pozemku p. č. 2001, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, její oprávněné nájemkyni

j) k prodeji bytové jednotky č. 1040/1 v domě č. p. 1040, 5. května or. č. 38 na pozemku p. č. 2006, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

k) k prodeji bytové jednotky č. 1043/13, v domě č. p. 1043, 5. května or. č. 32, na pozemku parc. č. 2003 a v domě č. p. 1042,  5. května or. č. 34, na pozemku parc. č. 2004, vše v katastrálním území Nusle (domy spolu tvoří jeden funkční celek), zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu - její oprávněné nájemkyni

l) k prodeji bytové jednotky č. 318/10 v domě č. p. 318, Nuselská or. č. 6, na pozemcích parc. č. 245/1, parc. č. 245/3 a parc. č. 245/4, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

m) k prodeji bytových jednotek č. 733/8, 733/11, 733/14 a 733/16 v domě č. p. 733, Soudní or. č. 3 na pozemku parc. č. 2158, katastrální území Nusle – zařazených ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

n) k prodeji bytových jednotek č. 798/39, 798/40 a 798/41 v domě č. p. 798, 5. května or. č. 62 na pozemku parc. č. 1128, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

o) k prodeji bytových jednotek č. 845/1 a č. 845/9 v domě č. p. 845, Na Pankráci or. č. 18 na pozemku parc. č. 1583/1, katastrální území Nusle – zařazených ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

p) k prodeji bytové jednotky č. 8/3 v domě č. p. 8, Michelská or. č. 27 na pozemku parc. č. 1348, katastrální území Michle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

q) k prodeji bytové jednotky č. 513/14 v domě č. p. 513, Nuselská or. č. 76 na pozemku parc. č. 988/1, katastrální území Michle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

r) k prodeji bytové jednotky č. 241/1 v domě č. p. 241, Podolská or. č. 23 katastrální území Podolí a v domě č. p. 242, Podolská or. č. 25 katastrální území Podolí – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

s) k prodeji bytových jednotek č. 1278/33 a 1278/45 v domě č. p. 1278, Na Dolinách or. č. 47 na pozemku p. č. 1717 katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

t) k prodeji bytové jednotky č. 761/17 v domě č. p. 761, Žateckých or. č. 8 katastrální území Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

u) k prodeji bytové jednotky č. 242/19 v domě č. p. 242, Nuselská or. č. 44 katastrální území Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím oprávněným nájemcům

v) k prodeji bytové jednotky č. 230/3 v domě č. p. 230, Závišova or. č. 12 katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

w) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 21Z-9/2010 ze dne 21. 1. 2010 k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 798,
5. května or. č. 62 na pozemku parc. č. 1128, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům, změna se týká bytové jednotky č. 798/33

x) k prodeji bytové jednotky č. 1143/36 v domě č. p. 1143, 5. května or. č. 61 na pozemku parc. č. 1110, katastrální území Nusle – zařazených ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

7. Majetkové dispozice 
a) k prodeji pozemků parc. č. 1118 – zastavěná plocha a nádvoří (362 m2) a parc.č. 1117 – ostatní plocha (806 m2) , oba katastrální území Lhotka, Praha 4, obec hl. m. Praha kupujícímu – PLÁŇ, s.r.o. se sídlem Praha 4, V Pláni 531/5, IČ: 49244299

b) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 884 a 887 v k. ú. Krč

c) k prodeji pozemku parc. č. 1976/2 – zastavěná plocha a nádvoří (271 m2), katastrální území Nusle, Praha 4, obec hl. m. Praha kupujícímu – D-13, s.r.o. se sídlem Praha 4, 5. května č. p. 451/25, IČ: 60472995

d) k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o svěření pozemku parc. č. 879/37 v katastrálním území Krč o výměře 941 m2, ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 4

e) k prodeji pozemku parc. č. 840/1 v katastrálním území Lhotka

f) k prodeji pozemku parc. č. 840/14 v katastrálním území Lhotka

g) k prodeji části pozemku parc. č. 140/90, označené dle GP č. 1230-202/2010 jako pozemek parc. č. 140/201 v k. ú. Lhotka

h) k  prodeji  pozemků parc. č. 2612/16, parc.č. 2612/17 a parc. č. 2612/18, katastrální území Braník, Praha 4, obec hl. m. Praha kupujícímu – Bytové družstvo Vavřenova 1144, 1145, 1146  se sídlem Praha 4-Braník, Vavřenova 1144,  IČ: 61464538

i) k prodeji pozemku parc. č. 1748/4 – zastavěná plocha a nádvoří ( 393 m2), katastrální území Michle, Praha 4, obec hl. m. Praha kupujícímu – Družstvo v Zápolí 27 se sídlem Praha 4, V Zápolí 27, IČ: 61861693

j) k prodeji pozemku parc. č. 2335 – zastavěná plocha a nádvoří (366 m2), katastrální území Nusle, Praha 4, obec hl. m. Praha kupujícímu – Dolní 4/1476 - družstvo se sídlem Praha 4, Dolní 4/1476, IČ: 61861006

k) k prodeji pozemku parc. č. 313 – zastavěná plocha a nádvoří (288 m2), katastrální území Nusle, Praha 4, obec hl. m. Praha kupujícímu – VLASTA, s.r.o. se sídlem Praha 4, Vlastislavova 418/9, IČ: 60471859

l) k prodeji spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku parc. č. 848 v katastrálním území Hodkovičky

m) k dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené s MEDICON a. s., se sídlem Praha 4, Antala Staška 1670/80, PSČ 140 46, IČ: 28463293

8. Návrh k žádosti  Martiny Bártíkové, M. Cibulkové 448, Praha 4 na uzavření splátkové dohody

9. Návrh k upuštění od vymáhání pohledávky po zemřelé Jaroslavě Šléglové 

10. Návrh k dopisu pana Juraje Chorváta, bytem č. 6, Na Zámecké 409/6, Praha 4-Nusle, ze dne 16. 11. 2010

11. Návrh k udělení grantů městské části Praha 4 v rámci III. kola grantového řízení pro oblast životního prostředí pro rok 2010

12. Návrhk rozhodnutí o uzavření„Smlouvy č. 08006173 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí“ na projekt zateplení základní školy „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Jílovská, Praha 4“ se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, IČ: 00020729aSmlouvy č. 08005903 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí“ na projekt zateplení základní školy „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Poláčkova, Praha 4“ se Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4,
IČ: 00020729

13. Návrh k vydání dodatku č. 1 k zakládací listině obecně prospěšné společnosti 4-Volnočasová, o.p.s. se sídlem Novodvorská 1013/151, Praha 4, kterým se mění a doplňuje zakládací listina, a který obsahuje její aktualizované úplné znění

14. Informace o výsledku kontroly smluvních vztahů uzavřených s Literární akademií, Soukromou vysokou školou Josefa Škvoreckého, s. r. o.

15. Návrh k podnětu Občanského sdružení Občanská iniciativa Pankráce, Praha 4 ve věci výstavby na Pankrácké pláni

16. Návrh k projednání usnesení Rady městské části Praha 4 schváleného pod č. 1R-31/2011 z 5. 1. 2011 k dokumentaci vlivů na životní prostředí EIA k záměru „Administrativní centrum Kačerov“ umístěném na zeleném pásu oddělující ul. Jihlavská od magistrály.
materiál nebyl schválen


17. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 18. 8. 2010 do 20. 12. 2010

18. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4 
a) finanční výbor
b) kontrolní výbor
c) výbor pro dopravu v klidu

19. Různé
a) Dopisy adresované Zastupitelstvu městské části Praha 4
b) Návrh ke schválení termínu mimořádného Zastupitelstva MČ Praha 4

20. Dotazy a náměty

Vytisknout