Program a výsledky hlasování 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 16. 12. 2016

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 16. 12. 2016 od 13.00 hodin v sále 301

1. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

2. Návrh k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2017.

3. K petici se záměrem „Hodkovičky Nad řekou“.

4. Prodej bytových jednotek
a) k prodeji volné bytové jednotky č. 1407/40 na adrese V Horkách 19, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,
b) k prodeji volné bytové jednotky č. 1407/31 na adrese V Horkách 19, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.

5. Majetkové dispozice
a) k prodeji nebytové jednotky č. 428/101 v domě č.p. 428, Marie Cibulkové 12, katastrální území Nusle, Praha 4, včetně ideálních spoluvlastnických podílů na společných částech domu, na stavbě bez čp/če (jiná stavba) a na zastavěných pozemcích parc. č. 1652/1, parc. č. 1652/2 a parc. č. 1652/3
materiál nebyl schválen
b) k prodeji nebytové jednotky č. 428/102 v domě č.p. 428, Marie Cibulkové 12, katastrální území Nusle, Praha 4, včetně ideálních spoluvlastnických podílů na společných částech domu, na stavbě bez čp/če (jiná stavba) a na zastavěných pozemcích parc. č. 1652/1, parc. č. 1652/2 a parc. č. 1652/3
c) k prodeji nebytové jednotky č. 428/103 v domě č.p. 428, Marie Cibulkové 12, katastrální území Nusle, Praha 4, včetně ideálních spoluvlastnických podílů na společných částech domu, na stavbě bez čp/če (jiná stavba) a na zastavěných pozemcích parc. č. 1652/1, parc. č. 1652/2 a parc. č. 1652/3
materiál nebyl schválen
d) ke  smluvnímu vztahu se společností Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. týkajícímu se pozemku parc. č. 1588/1 v k.ú. Krč

6. Návrh na poskytnutí finančního daru společnosti BCD CZ a.s., IČ: 61673145, Bořivojova 878/35, Praha 3 – Žižkov a k uzavření darovací smlouvy.

7. Návrh k vydání dodatku č. 5 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Mendíků 1, kterým se mění její název na Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2, a sídlo školy na Mendíků 2/1000, Praha 4, 141 00 a který obsahuje úplné znění zřizovací listiny a k vydání dodatku č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy, Praha 4, Na Chodovci 2540, kterým se mění její název na Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540, a sídlo školy na Měchenická 5/2540, Praha 4, 141 00 a který obsahuje úplné znění zřizovací listiny.

8. Návrh k vydání celoměstsky významné změny vlny IV č. Z 2756/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

9. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:

a) finanční výbor
b) kontrolní výbor
c) výbor pro bezpečnost
d) výbor pro energetické úspory

10. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

Vytisknout