Program a výsledky hlasování 18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 13. 2. 2014

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

18. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 13. 2. 2014 od 10:00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4

1. Návrh k volbě návrhového a volebního výboru.

2.

a) Návrh k postupu městské části Praha 4 v případech rozdílného vlastnictví zastavěného pozemku a stavby prodané v privatizaci bytového fondu.

b) Dodržování kodexu Zastupitele MČ Praha 4.

3. Návrh rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2014.

4. Návrh k Zásadám hmotné zainteresovanosti příspěvkových organizací městské části Praha 4 na rok 2014 a Zásadám hospodaření pro hlavní a doplňkovou činnost příspěvkových organizací městské části Praha 4 na rok 2014.

5. Návrh ke znovuzvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4.

6. Prodej bytových jednotek:

a) k prodeji volné bytové jednotky č. 762/8 na adrese Žateckých 762/6, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,

b) k prodeji volné bytové jednotky č. 1066/1 na adrese Gončarenkova 1066/22, Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejících pozemcích,

c) k prodeji volné bytové jednotky č. 1360/20 na adrese Čestmírova 1360/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,

d) k prodeji volné bytové jednotky č. 1360/29 na adrese Čestmírova 1360/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,

e) k prodeji volné bytové jednotky č. 1360/30 na adrese Čestmírova 1360/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.

Návrh k zajištění zlepšení stavu dopravy v klidu.

7. Návrh k zaujetí stanoviska k návrhu nařízení RHMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze („Pražské stavební předpisy“).

8. Návrh k aktualizaci a uplatnění podnětů městské části Praha 4 na změny stávajícího platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

9. Majetkové dispozice:

a) k prodeji nebytové jednotky č. 607/201 v domě Budějovická 607/110, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 283/4000 na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 2091, vše katastrální území Krč, Praha 4,

b) k prodeji nebytové jednotky č. 607/202 v domě Budějovická 607/110, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 278/4000 na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 2091, vše katastrální území Krč, Praha 4,

c) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 1837/9 a 1837/3, oba v k. ú. Braník

d) k odnětí pozemku parc. č. 2910/193 včetně stavby bez č.p./č.e. v k. ú. Nusle ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 4,

e) k úplatnému nabytí pozemků parc. č. 416/1, 417, 428/2, 428/5 a 428/6, vše v katastrálním území Hodkovičky, od J. Š., M. Š., V. Š. a V. Š.,

f) k neschválení prodeje části pozemku parc. č. 140/86 označené dle GP 1270-2012525/2012 pro katastrální území Lhotka jako pozemek parc.č. 140/206 v katastrálním území Lhotka,

g) k prodeji objektu č.p. 1070, Tilschové (stavba technického vybavení), na pozemku parc. č. 1263/5 a pozemku parc. č. 1263/5, vše katastrální území Krč, Praha 4.

10. Návrh k žádosti společnosti Česká pošta, s. p., IČ: 47114983, na prominutí smluvních pokut a úroků z prodlení za pozdní platby nájemného a záloh na služby za nebytové prostory v nemovitostech čp. 750, Jiskrova 5, Praha 4, katastrální území Braník a čp. 322, Podolská 21, Praha 4, katastrální území Podolí.

11. Návrh k uzavření splátkové dohody se Z. F..

12. Návrh k uzavření splátkové dohody s V. S..

13. Návrh k přistoupení městské části Praha 4 k České parkovací asociaci z.s.p.o..

14. Návrh příprava projektové žádosti „Přenos dobré praxe a pozitivních návyků v oblasti prevence rizikového chování se zaměřením na problematiku šikany a kyberšikany ve školách a školských zařízeních“.

15. Informace ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 5. 6. 2013 do 13. 11. 2013.

16. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:

a) finanční výbor 

b) kontrolní výbor

c) výbor pro dopravu 

17. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

Vytisknout