Program a výsledky hlasování 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 14. 9. 2016

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

od 13.00 hodin na Nuselské radnici v sále č. 301

1. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

2.
Návrh k udělení čestného občanství městské části Praha 4.
hlasování probíhalo po navržených jménech
a) Hana Zagorová
b) Štefan Margita
c) Alena Vorlová
d) Jiří Žáček
e) Petr Skarlant
f) Eduard Marek


3. Návrh k úpravě rozpočtu, kterým se realizuje schválené finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy v celkové výši 23 603,7 tis. Kč.

4.
Informaci o plnění rozpočtu a finančního plánu ekonomické činnosti městské části Praha 4 za I. pololetí roku 2016.

5. Prodej bytových jednotek:


6. Majetkové dispozice:
r) k prodeji pozemku parc. č. 1219 v katastrálním území Krč
materiál nebyl schválen

9. Návrh k žádosti paní I. V. o uzavření splátkové dohody.

10. Návrh k poskytnutí věcného daru České republice – Krajskému ředitelství policie hlavního města Prahy a k uzavření darovací smlouvy.

11. Informace ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 13. 1. 2016 do 27. 7. 2016.

12.
Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:
a) finanční výbor
b) kontrolní výbor
c) výbor pro bezpečnost
d) výbor pro energetické úspory

13.
Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.
Vytisknout