Program a výsledky hlasování 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 11. 12. 2013

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 11. 12. 2013 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4

1. Návrh k volbě návrhového a volebního výboru.

2. Informace o zahraniční cestě členů Rady městské části Praha 4.

3. Návrh ke stanovení výše náhrady ušlého výdělku pro rok 2014 neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4.

4. Informace o plnění rozpočtu městské části Praha 4 za I. - III. čtvrtletí r. 2013.

5. Návrh k Zásadám pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části Praha 4 na rok 2014.

6. Prodej bytových jednotek

a) k prodeji volné bytové jednotky č. 437/3 na adrese Na Usedlosti 437/22, Praha 4 - Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném  a souvisejícím pozemku

b) k prodeji volné bytové jednotky č. 1194/6 na adrese Lopatecká 1194/36, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,
oprava hlasování: Ing. Olger Pukl hlasoval PRO návrh 

c) k prodeji volné bytové jednotky č. 423/28 na adrese Týmlova 423/2, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném  a souvisejícím pozemku

d) k prodeji bytových jednotek v domě č.p. 219, Údolní č. o. 47 na pozemku parc.č. 2234 a souvisejícím pozemku parc.č. 2235, katastrální území Braník – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich nájemcům

e) na prodej bytové jednotky č. 1357/36 v domě č.p. 1357, Mečislavova 16 na pozemku parc.č. 339, k.ú. Nusle  – zařazené  ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu nájemci

f) k prodeji bytových jednotek v domě č.p. 867, Pod Svahem č. o. 6 na pozemku parc.č. 1542/1 a souvisejícím pozemku parc.č. 1543, k. ú. Braník – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich nájemcům
materiál byl stažen

7. Majetkové dispozice

a) ke svěření pozemku parc. č. 2869/350 v k. ú. Krč do správy městské části Praha 4,

b) ke společnému prodeji pozemku parc. č. 796 a částí pozemků parc. č. 773/61  a 773/62 nově označených dle GP 1278-13/2013 pro k. ú. Lhotka jako pozemky parc.č. 773/100 a 773/101, vše v k. ú. Lhotka,

c) k prodeji pozemku parc. č. 2381/3 a 2381/10 v k. ú. Braník,

d) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 2869/38 a 2869/299 a částí pozemku parc. č. 2869/324 označených dle GP č. 2450-26/2013 jako pozemky parc. č. 2869/443 a 2869/444, vše v k. ú. Krč,

e) k prodeji pozemku parc. č. 2869/201 v k. ú. Krč a zřízení věcných břemen,
materiál byl stažen

f) ke společnému prodeji pozemku parc. č. 1263/13 a části pozemku parc. č. 1263/25 označenému dle GP č. 2461-12/2013 jako pozemek parc. č. 1263/27, vše v k. ú. Krč,

g) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 455/113, 470/106, 470/210 a 470/223, vše v k.ú. Krč,

h) k prodeji pozemku parc. č. 1052/63 v k. ú. Krč,

i) k prodeji pozemku parc. č. 470/218 v k. ú. Krč,

j) k prodeji pozemku parc. č. 1254/13 v k. ú. Krč,

k) k prodeji pozemku parc. č. 1254/16 v k. ú. Krč,

l) k prodeji pozemku parc. č. 2869/115 v k. ú. Krč,

m) k prodeji id 15585/207354 pozemku parc. č. 1250/10 v k. ú. Krč,

n) k prodeji id 4942/39318 pozemku parc. č. 1309 v k. ú. Krč,

o) k prodeji objektu č.p. 1070, Tilschové (stavba technického vybavení), na pozemku parc. č. 1263/5 a pozemku parc. č. 1263/5, vše k. ú. Krč, Praha 4,

p) k prodeji nebytové jednotky č. 962/801 v domě Hadovitá 962/10, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 145/3389 na společných částech domu a na zastavěném pozemku parc. č. 1521 a včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 145/3389 na souvisejícím pozemku parc. č. 1522, vše k. ú. Michle, Praha 4,

q) k odsvěření budovy č.p. 1095 na pozemcích parc. č. 1052/16, 1052/17 a 1052/18 a k odsvěření pozemků parc. č. 1052/16, 1052/17, 1052/18, 1052/92 a 1052/93, vše katastrální území Krč a k odsvěření pozemku parc. č. 1770/73, katastrální území Podolí, Praha 4 a ke svěření budovy č.p. 1248 na pozemcích parc. č. 310/91, 310/92 a 310/93 a ke svěření pozemků parc. č. 310/91, 310/92, 310/93 a 310/113, vše k. ú. Michle, Praha 4,

r) k prodeji části pozemku parc. č. 1178/1 nově označené dle GP pro rozdělení pozemku č. 2635-16/2013, jako pozemek parc. č. 1178/6 o výměře 88 m2 v k.ú. Michle,
oprava hlasování: JUDr. Jan Kotík hlasoval PROTI návrhu 

s) k prodeji pozemku parc. č. 140/11 v k. ú. Lhotka,

t) k záměru prodeje bytového domu č.p. 319, ul. Svatoslavova  na pozemku parc.č. 562 a pozemku parc.č. 562 v k.ú. Nusle,
oprava hlasování: PhDr. Petr Kučera ZDRŽEL SE 

u) k prodeji pozemku parc. č. 2123/1 v k.ú. Nusle,
materiál byl stažen

v) k prodeji podílu id 1/2 pozemků parc. č. 2250 a 2251, oba v k. ú. Nusle,

w) k prodeji pozemků parc. č. 1655/1, 1655/2, 1656/1 a 1656/2 v k.ú. Nusle,

x) k prodeji části pozemku parc. č. 140/86 označené dle GP 1270-2012525/2012 pro k. ú. Lhotka jako pozemek parc.č. 140/206 v k. ú. Lhotka,

y) ke společnému prodeji pozemku parc. č. 1264/14 a části pozemku parc. č. 1264/16 označenému dle GP č. 2472-104/2013 jako pozemek parc. č. 1264/63, vše v k. ú. Krč,

z) k společnému prodeji pozemků parc. č. 1031/1 a 1032 v k. ú. Podolí,

aa) ke svěření pozemků parc.č. 1138/2 a 1138/4 v k. ú. Podolí do správy městské části Praha 4,

bb) ke svěření pozemků v k. ú. Michle a Záběhlice do správy městské části Praha 4,

cc)

a) k úkolu ke zpracování materiálů Zastupitelstva městské části Praha 4,

b) k úplatnému nabytí id 1/6 pozemku parc. č. 2910/328 katastrální území Nusle.

8. Návrh k uzavření splátkové dohody R. H.

9. Návrh k uzavření splátkové dohody s R. Z.

10. Návrh k uzavření splátkové dohody s D. M.

11. Návrh k  uzavření splátkové dohody s E. L.

12. Návrh k Petici proti prodeji pozemků v areálu ZŠ Jeremenkova.

13. Návrh ke snížení základního kapitálu společnosti 4-Energetická, a.s. se sídlem Praha 4, Táborská 350/32, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901 o nepeněžité vklady v částce 101 760 002,- Kč.

14. Informace ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 5. 6. 2013 do 13. 11. 2013.
materiál byl stažen

15. Informace o vyhlášení grantů městské části Praha 4 pro oblast: sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže; kultury a umění; sociální; podporu rodinné politiky městské části Praha 4; zdravotní; životního prostředí pro rok 2014 a ke schválení Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2014.

16. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:
materiál byl stažen

a) finanční výbor,

b) kontrolní výbor,

c) výbor pro dopravu.

17.

a)  Informace k postupu hlavního města Prahy ve věci „Protidrogová politika hl. m. Prahy na období 2013 až 2020“.
materiál byl stažen

b) Informace k aktualizaci a uplatnění podnětů městské části Praha 4 na změny stávajícího Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
materiál byl stažen

18. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.
materiál byl stažen

Vytisknout