Program a výsledky hlasování 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 18. 9. 2013

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 18. 9. 2013 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4

1. Návrh k volbě návrhového a volebního výboru.

2.
a) Návrh ke změně termínu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 v září 2013
b) Návrh ke zrušení termínu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 v prosinci 2013.

3. Návrh k  informaci o plnění rozpočtu městské části Praha 4 za I. pololetí r. 2013.

4. Návrh ke schválení rozpočtového opatření č. 80, 90 a 91.

5.
a) Návrh k Etickému kodexu člena Zastupitelstva městské části Praha 4.
b) Návrh k dopravní situaci v oblasti Spořilova.

6. Prodej bytových jednotek

a) k prodeji volné bytové jednotky č. 1359/32 na adrese Čestmírova 1359/27, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,

b) k zániku předkupního práva k bytové jednotce č. 48/16 v domě č. p. 48, ul. Podolská 156 na zastav. pozemku parc. č. 40 a na zastav. pozemku parc. 61/6, k. ú. Podolí,

c) k předložené nabídce na prodej bytové jednotky č. 761/15 situované v domě č.p. 761 na pozemku parc.č. 495/1 a č.p. 760 na pozemku parc.č. 495/2, k.ú. Podolí,

d) k prodeji bytové jednotky 853/23 v domě č. p. 853, 5.května č.o. 29,  k. ú. Nusle – zařazen ve 4c) vlně privatizace bytového fondu – jejímu nájemci,

e) k prodeji volné bytové jednotky č. 791/30 na adrese Lounských 791/10, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvis. pozemku,

f) k prodeji volné bytové jednotky č. 46/4 na adrese Podolské nábř. 46/20,  Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálních  podílů na zastavěných pozemcích,

g) k prodeji volné bytové jednotky č. 1358/10 na adrese Čestmírova 1358/25, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,

h) k prodeji volné bytové jednotky č. 1358/44 na adrese Čestmírova 1358/25, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,

i) k prodeji nebytové jednotky č. 1360/401 na adrese Čestmírova 1360, Praha 4, katastrální území Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném, pozemku

j) k prodeji bytové jednotky č. 313/7 v domě č. p. 313, Čestmírova č.o. 24 na pozemku parc.č. 343, k. ú. Nusle – zařazených ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci,

k) k vyřazení domů ze 4c) vlny privatizace,

l) k prodeji volné bytové jednotky č. 762/301 na adrese Žateckých 762/6, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,

m) k prodeji bytové jednotky č. 733/1 v domě č. p. 733, Soudní  č.o. 3 na pozemcích parc.č. 2158 a parc.č. 2159, k. ú. Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci.
oprava hlasování: František Kadleček hlasoval PRO návrh 

7. Majetkové dispozice

a) k prodeji části pozemku parc. č. 2893 nově označené dle GP 2706-32/2013 pro k. ú. Braník jako pozemek parc.č. 2893/2 v k. ú. Braník,

b) k prodeji pozemku parc. č. 1285/32 v k.ú. Krč,

c) k prodeji pozemku parc. č. 2869/111 v k.ú. Krč,

d) k prodeji id ½ pozemku parc. č. 585/43 v k.ú. Krč,

e) k prodeji pozemků parc. č. 2869/117 a 2869/352, oba v k.ú. Krč,

f) k projednání dalšího postupu ve věci zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, a to budově čp. 1210 v ulici Viktorinova, na pozemku parc.č. 1041 a pozemku parc.č. 1041, vše v k.ú. Nusle,

g) k revokaci usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 15Z-26/2013 ze dne 19.6.2013 a k prodeji pozemku parc. č. 255/1 a 255/3 v katastrálním území Michle,

h) k prodeji části pozemku parc. č. 141/5 nově označené dle GP 2701-7/2013 pro k. ú. Braník jako pozemek parc.č. 141/7 v k. ú. Braník,

i) k prodeji pozemku parc. č. 5721/68, části pozemku parc. č. 5721/66 a části pozemku parc. č. 5721/205, nově označených dle GP č. 3175-88/2012 jako pozemky parc. č. 5721/219 a 5721/220, vše v katastrálním území Záběhlice a k uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 4119-222766/N,

j) k prodeji pozemku parc. č. 2910/16 v k.ú. Nusle,

k) k prodeji pozemku parc. č. 2848/228 v katastrálním území Záběhlice,

l) k prodeji pozemku parc. č. 2692/10 v k.ú. Braník,

m) k prodeji pozemku parc. č. 2869/88 v k.ú. Krč,

n) k prodeji pozemku parc. č. 1797/2 v k.ú. Braník,

o) k prodeji pozemku parc. č. 1797/3 v k.ú. Braník,

p) k prodeji pozemku parc. č. 1797/5 v k.ú. Braník,

q) k prodeji pozemku parc. č. 568/5 v k.ú. Podolí,

r) ke svěření částí pozemků parc. č. 2888/1 a 2888/7, oba v k. ú. Krč do správy městské části Praha 4,

s) k prodeji pozemku parc. č. 1715 v k.ú. Nusle,

t) k prodeji pozemku parc. č. 2869/116 v k.ú. Krč,

u) k prodeji stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 162 a pozemků parc. č. 162 a 163/1, vše katastrální území Podolí, Praha,

v) k prodeji pozemku parc.č. 433 v k. ú. Nusle,

w) k prodeji pozemku parc. č. 310/103 v katastrálním území Michle,

x) k prodeji pozemku parc. č. 3100/29 a id 1/36 pozemku parc.č. 3100/8, oba  katastrální území Braník,

y) ke svěření pozemků parc. č. 1130, 1131/1, 1132, 1133/1, 1133/2 a stavby bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. 1132 a stavby č. e. 40 na pozemku parc. č. 1130, vše v k. ú. Podolí do správy městské části Praha 4,

z) k prodeji pozemku parc. č. 1542/2, katastrální území Braník, Praha 4.

8. Návrh k informaci o výsledku tzv. „dluhové amnestie“.

9. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s O. B.
oprava hlasování: Jan Petr hlasoval PRO návrh 

10. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody L. Š.
oprava hlasování: Ing. Olgerd Pukl hlasoval PRO návrh 

11. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s P. M.

12. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva č. 15Z-43/2013 ze dne 19.6.2013, k žádosti o uzavření splátkové dohody s M. B.

13. Návrh k poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení azylantů p. B. a p. M. v roce 2013.

14. Návrh k vydání dodatku č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy, Praha 4, Matěchova 1069, kterým se mění její název na Mateřská škola Matěchova, Praha 4, Halasova 1069, a sídlo školy na Halasova 1059, Praha 4, 140 00 a který obsahuje úplné znění zřizovací listiny.

15. Návrh k poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy na poskytování vybraných sociálních služeb pro občany celého správního obvodu městské části Praha 4 pro rok 2013 ve výši 1 013 000 Kč.

16.  Návrh k udělení grantů III. kola grantů městské části Praha 4:

1) na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části Praha 4, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizací pro rok 2013; 2) na podporu nestátních neziskových organizací působících na území městské části Praha 4, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizací při likvidaci škod způsobených povodněmi v roce 2013.

17.  Návrh ke  schválení financování projektu s pracovním názvem „SFŽP – Výsadba izolační zeleně“, z programu OP ŽP.

18.  Návrh ke  schválení realizace projektu s pracovním názvem „Revitalizace památníku Spořilov“ projekt realizovaný na základě výzvy Ministerstva obrany. 

19.  Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:

a) finanční výbor
b) kontrolní výbor
c) výbor pro dopravu
d) ornitologická studie 

20.  Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.  

Vytisknout