Program a výsledky hlasování 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 15. 6. 2016

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 15. června 2016 od 15.00 hodin na Nuselské radnici

1. Složení slibu zastupitelů MČ Praha 4.

2. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

3. Návrh ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření – závěrečný účet městské části Praha 4 za rok 2015.

4. Návrh ke zvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4.
volba probíhala tajným hlasováním

5. Návrh k udělení dotací městské části Praha 4 pro podporu v oblasti: sportu a volnočasových aktivit; kultury a umění; rodinné politiky městské části Praha 4; prevence bezpečnosti a sociálně patologických jevů; integrace národnostních menšin; zdravotní; životního prostředí pro rok 2016.

6. Prodej bytových jednotek
a) k prodeji volné bytové jednotky č. 213/9 na adrese Svatoslavova 213/28, Praha 4 - Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,
b) k prodeji volné bytové jednotky č. 214/1 na adrese Nuselská 214/42, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,
c) k prodeji volné bytové jednotky č. 921/7 na adrese Mikuláše z Husi 921/11, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,
d) k prodeji volné bytové jednotky č. 230/1 na adrese Závišova 230/12, Praha 4 - Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,
e) k prodeji volné bytové jednotky č. 230/2 na adrese Závišova 230/12, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,
f) k prodeji volné bytové jednotky č. 230/4 na adrese Závišova 230/12, Praha 4 - Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemk,
g) k prodeji volné bytové jednotky č. 230/5 na adrese Závišova 230/12, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,
h) k prodeji volné bytové jednotky č. 322/4 na adrese Podolská 322/21, Praha 4 - Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemk,
i) k prodeji volné bytové jednotky č. 788/8 na adrese Marie Cibulkové 788/1, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,
j) k prodeji volné bytové jednotky č. 727/26 na adrese Adamovská 727/5, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,
k) k prodeji volné bytové jednotky č. 727/33 na adrese Adamovská 727/5, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,
l) k prodeji volné bytové jednotky č. 1330/9 na adrese 5. května 1330/8, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,
m) na prodej bytové jednotky č. 762/10 v domě č. p. 762,  Žateckých č. o. 6 na pozemku parc. č. 935, k.ú. Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu nájemci,
n) k prodeji bytové jednotky č. 213/17 na adrese Svatoslavova 213/28, Praha 4 – Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu.

7. Majetkové dispozice

a) k prodeji pozemku parc. č. 1191/2 v katastrálním území Krč,
b) k prodeji pozemku parc. č. 1191/3 v katastrálním území Krč,
c) k prodeji pozemku parc. č. 147/3 v katastrálním území Nusle,
d) k prodeji pozemku parc. č. 2850/2 v katastrálním území Braník,
e) k prodeji id 27203/33948  pozemku parc. č. 302 označené dle GP č. 1229-28/2015 jako pozemek parc. č. 302/2, katastrální území Hodkovičky,
f) k prodeji části pozemku parc. č. 1254/8 v katastrálním území Krč, rozděleného dle GP č. 2715-165/2015,
g) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 1516 a parc. č. 1517/1 v katastrálním území Podolí,
h) k prodeji části pozemku parc. č. 1285/74 označené dle GP č. 2705-132/2015 jako pozemek parc. č. 1285/175 v katastrálním území Krč,
i) k prodeji id 27203/33948 pozemku parc. č. 301 označené dle GP č. 1239-101/2015 jako pozemek parc. č. 301/4, katastrální území Hodkovičky,
j) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 259 a parc. č. 260 v katastrálním území Podolí,
k) k prodeji pozemku parc. č. 65 v katastrálním území Podolí,
l) k prodeji části pozemku parc. č. 2079/1 označené dle GP č. 2864-29/2015 jako pozemek parc. č. 2079/22 v katastrálním území Michle,
m) k prodeji nemovitostí v ulici Údolní, katastrální území Braník, Praha 4,
n) k  úplatnému nabytí pozemku parc. č. 2869/404 v katastrálním území Krč,
o) k nabídce společnosti 1845 Real s.r.o., IČ: 248 26146 na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 10/9, katastrální území Nusle, Praha 4,
p) k  úplatnému nabytí id 11/12 pozemků parc. č. 436 a 438/13, oba v katastrálním území Hodkovičky,
q) k  úplatnému nabytí id ½ pozemků parc. č. 1006 a parc. č. 1011/8, vše v katastrálním území Michle,
r) ve věci souhlasného prohlášení k pozemkům parc. č. 879/1, 879/17, 879/46, 1052/68, 1052/142, 1052/144, 1052/146, 1052/155, 1052/160, 1052/161, 1052/162, 1052/163, 1250/54, 1251/4, 1588/1, 2132, 2869/121, 2869/144, 2869/149, 2869/156, 2869/187, 2869/195, 2869/197, 2869/199, 2869/288, 2869/302, 2869/306, 2869/307, 2869/324, 2869/329, 2869/333, 2869/334, 2869/335, 2869/336, vše v katastrálním území Krč,
s) k prodeji pozemku parc. č. 2910/274 v katastrálním území Nusle,
t) k prodeji pozemků parc. č. 1278/1 a 1282 v katastrálním území Krč.

8. Návrh k žádosti pana Z. F. o prominutí poplatku z prodlení.

9. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s paní K. K.

10. Návrh k žádosti paní Z. N. o uzavření splátkové dohody.

11. Návrh k žádosti paní D. M. o uzavření splátkové dohody.

12. Návrh k žádosti paní D. P. o uzavření splátkové dohody.

13. Návrh k úpravě zřizovacích listin mateřských škol, základních škol a střední odborné školy zřízených městskou částí Praha 4.

14.
a) Návrh k uzavření dodatku Smlouvy č. 14165453 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci investičního projektu „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Na Chodovci, Praha 4“ akceptační číslo: 14165453.

b) Návrh k uzevaření dodatku Smlouvy č. 14165623 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci investičního projektu „Snížení energetické náročnosti objektů MŠ 4 Pastelky, Praha 4“ akceptační číslo: 14165623.

15. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:

a) finanční výbor,
b) kontrolní výbor,
c) výbor pro bezpečnost,
d) výbor pro energetické úspory.

16. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

Aktualizováno: 20.06.2016
Vytisknout