Program a výsledky hlasování 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 19. 6. 2013

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 19. 6. 2013 od 10:00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4

Z a h á j e n í

1. Návrh k volbě návrhového a volebního výboru.

2.
a) Petice o projednání opakovaného zdražování tepelné energie
.
b) Návrh k dalšímu rozvoji 4-Energetické, a.s.

3. Návrh k protikorupční strategii městské části Praha 4.
materiál byl stažen

4. Návrh ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 4 za rok 2012 – závěrečný účet.

5. Informace ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 za I. čtvrtletí r. 2013.

6. Prodej bytových jednotek

a) k prodeji bytové jednotky č. 230/7 v domě č. p. 230, Závišova  č.o. 12  na pozemku parc.č. 10/11, k.ú. Nusle – zařazené  ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu nájemci

b)  na prodej bytové jednotky č. 762/1 v domě č. p. 762, Dvorecké náměstí č.o. 6 na pozemku parc. č. 1267/1, k.ú. Podolí – zařazené  ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu nájemci

c) k prodeji bytové jednotky 423/19 v domě č. p. 423, Týmlova (Pod Stárkou) č.o. 2, k. ú. Michle – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím nájemcům

d) k prodeji bytové jednotky 1359/31 v domě č. p. 1359, Čestmírova č.o. 27,  k. ú. Nusle – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím nájemcům

e) k prodeji volné bytové jednotky č. 241/4 na adrese Podolská 241/23,  Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálních  podílů na zastavěných pozemcích

f) k prodeji volné bytové jednotky č. 48/15 na adrese Podolská 48/156,  Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálních  podílů na zastavěných pozemcích

g) k prodeji volné bytové jednotky č. 962/2 na adrese Hadovitá 962/10, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném  a souvis. pozemku

h) k prodeji bytové jednotky 1041/5 v domě č. p. 1041,  5. května  36,  k. ú. Nusle – zařazen ve  4c) vlně privatizace bytového fondu – jejímu nájemci

i) k prodeji volné bytové jednotky č. 976/3 na adrese Podle Kačerova 976/3, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném  a souvis. pozemku

j) k prodeji volné bytové jednotky č. 1358/13 na adrese Čestmírova 1358/25, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

k) k prodeji volné bytové jednotky č. 1358/38 na adrese Čestmírova 1358/25, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

l) k prodeji volné bytové jednotky č. 527/17 na adrese Krumlovská 527/4, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

m) k prodeji volné bytové jednotky č. 798/4 na adrese 5. května 798/62, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

n) k prodeji volné bytové jednotky č. 1040/13 na adrese 5. května 1040/38,  Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálního  podílu na zastavěném pozemku

o) k výběru 11-ti bytových domů k prodeji po jednotkách se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na zastavěném a případně funkčně souvisejícím pozemku a k pravidlům jejich prodeje a k vyřazení domu ze 4c) vlny privatizace
oprava hlasování: Mgr. Milan Mikunda ZDRŽEL SE

p) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 962, Hadovitá č.o. 10,  k. ú. Michle – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich nájemcům
materiál byl stažen

q) k prodeji volné bytové jednotky č. 962/3 na adrese Hadovitá 962/10, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném  a souvis. pozemku

r) k prodeji podílu 55/64 objektu č.p. 218 ( rodinný dům), U Plynárny na pozemku parc.č. 1217/2 a podílu 55/64 pozemku parc.č. 1217/2, vše katastrální území Michle, Praha 4

7. Majetkové dispozice

a) k prodeji pozemku parc. č. 932/1 v katastrálním území Nusle

b) k prodeji pozemku parc. č. 1904 v katastrálním území Nusle

c) k prodeji pozemku parc. č. 2612/8 v katastrálním území Braník

d) k prodeji pozemku parc. č. 2407/13 v katastrálním území Michle

e) k prodeji pozemku parc. č. 255/1 a 255/3 v katastrálním území Michle

f) k prodeji části pozemku parc. č. 2848/235 katastrální území Záběhlice označené dle GP pro rozdělení pozemku č. 3156-76/2012 jako pozemek parc. č. 2848/891 katastrální území Záběhlice

g) k prodeji pozemku parc. č. 1263/19 v katastrálním území Krč

h) k prodeji pozemku parc. č. 2597 v katastrálním území Krč

i) ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 14Z-31/2013 ze dne 18.4.2013 a k prodeji části pozemku parc. č. 289/1 nově označené dle GP 2638-91/2011 pro k.ú. Braník jako pozemek parc. č. 289/17

j) k prodeji pozemků parc. č. 1204 a 1205, oba v katastrálním území Krč

k) k prodeji stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2904/3 a pozemků parc. č. 2904/3 a 2904/2, vše katastrální území Michle, Praha 4

l) k prodeji pozemku parc. č. 739 v katastrálním území Lhotka

m) k prodeji pozemku parc. č. 310/8 v katastrálním území Michle

n) k prodeji pozemku parc. č. 1132 v katastrálním území Nusle

o) k prodeji pozemku parc. č. 1074 v katastrálním území Nusle

p) k prodeji pozemku parc. č. 366/2 v katastrálním území Braník

q) k prodeji pozemku parc. č. 2848/238 a části pozemku parc. č. 2848/237, označené dle GP pro rozdělení pozemku č. 3156-76/2012 jako pozemek parc. č. 2848/892, oba v katastrálním území Záběhlice

r) k prodeji pozemku parc. č. 1707/4 v katastrálním území Braník

s) k majetkoprávnímu vypořádání pozemku parc. č. 1775/10 v katastrálním území Nusle

t) k majetkoprávnímu vypořádání pozemku parc. č. 1588/1 v katastrálním území Krč

8. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s Petrou Dobrou.

9. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s Marií Bardovou.

10. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s Pavlou Strakovou.

11. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s Ilonou Vrtiškovou.

12. Návrh k poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení azylanta pí. Nikolayenko  v roce 2013.

13. Informace ke 4-Volnočasové, o.p.s. - ústní.

14. Návrh k udělení grantů II. kola městské části Praha 4 na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části Praha 4, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizací pro rok 2013.

15. Návrh k opravě součtové chyby a v důsledku toho ke změně usnesení 14Z-44/2013 ze dne 18.4.2013 k udělení grantů městské části Praha 4 pro oblast: sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže; kultury a umění; sociální, zdravotní a životního prostředí pro rok 2013.

16. Návrh k poskytnutí účelové dotace ve výši 100 000,- Kč příspěvkové organizaci Thomayerova nemocnice, se sídlem Praha 4 - Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59. 

17. Návrh ke  schválení realizace projektu s pracovním názvem „Separace bioodpadů v městské části Praha 4“, projekt realizovaný na základě  výzvy Ministerstva životního prostředí.

18. Návrh ke schválení Deklarace o implementaci Místní agendy 21 a principů udržitelného rozvoje v městské části Praha 4.
oprava hlasování: PhDr. Petr Kučera hlasoval PRO návrh 

19. Návrh k uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 516/07/NAJE/OMO/STAR ze dne 10.9.2007, ve znění pozdějších dodatků, se společností PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s., IČ: 256 98 117 - Jánošíkova 1300/6, katastrální území Krč, Praha 4.

20. Informace - ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 21. 11. 2012 do 29. 5. 2013.

21. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:

a) finanční výbor  

b) kontrolní výbor

c) výbor pro dopravu

22. Návrh k zákonodárné iniciativě Zastupitelstva hl. m. Praha ve věci ochrany občanů hl. m. Prahy před nadměrným hlukem a vibracemi
oprava hlasování: Věra Příhodová hlasovala PRO návrh 

23. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4

Vytisknout