Program a výsledky hlasování 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 18. 4. 2013

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 18. 4. 2013 od 10:00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4

Z a h á j e n í

1. Návrh k volbě návrhového a volebního výboru.

2. Návrh ke znovuzvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4.
volba probíhala tajným hlasováním - NIKDO NEBYL ZVOLEN 

3. Návrh ke změně termínu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 v červnu 2013.

4. Prodej bytových jednotek

a) k prodeji volné bytové jednotky č. 1357/5 na adrese Mečislavova 1357/16, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

b) k prodeji volné bytové jednotky č. 313/28 na adrese Čestmírova 313/24, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

c) k prodeji volné bytové jednotky č. 313/14 na adrese Čestmírova 313/24, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

d) k prodeji volné bytové jednotky č. 313/11 na adrese Čestmírova 313/24, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

e) k prodeji volné bytové jednotky č. 1358/48 na adrese Čestmírova 1358/25, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

f) k prodeji volné bytové jednotky č. 1360/22 na adrese Čestmírova 1360/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

g) k prodeji volné bytové jednotky č. 1041/11 na adrese 5. května 1041/36, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

h) k prodeji volné bytové jednotky č. 1044/10 na adrese 5. května 1044/30, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

i) k prodeji volné bytové jednotky č. 845/4 na adrese Na Pankráci 845/18, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku

j) k prodeji volné bytové jednotky č. 423/9 na adrese Týmlova 423/2, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném  a souvisejícím pozemku

k) k prodeji bytové jednotky č. 785/8 na adrese Na Klaudiánce 785/30,  k.ú. Podolí – zařazen ve 4c) vlně privatizace bytového fondu – jejímu nájemci

l) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 962, Hadovitá č.o. 10,  k. ú. Michle – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich nájemcům
materiál byl stažen

m) k prodeji volné bytové jednotky č. 962/2 na adrese Hadovitá 962/10, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném  a souvis. pozemku
materiál byl stažen

n) k prodeji volné bytové jednotky č. 962/3 na adrese Hadovitá 962/10, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném  a souvis. pozemku
materiál byl stažen

o) ke zveřejněnému záměru prodeje bytového domu na adrese Křesomyslova 570/15, Praha 4 - Nusle,  na pozemku parc. č. 1189 a pozemku parc.č. 1189 v k.ú. Nusle

p) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 607, Budějovická č.o. 110,  k. ú. Krč – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich nájemcům

5. Majetkové dispozice

a) k prodeji pozemku parc. č. 140/5 v katastrálním území Lhotka

b) k prodeji pozemku parc. č. 140/15 v katastrálním území Lhotka

c) k prodeji pozemku parc.č. 140/41 v katastrálním území Lhotka

d) k prodeji pozemku parc. č. 2474 v katastrálním území Nusle

e) k prodeji pozemku parc.č. 258/1, 258/2 a 258/3 v katastrálním území Michle

f) k prodeji pozemku parc.č. 310/15 v katastrálním území Michle

g) k prodeji pozemku parc.č. 310/23 v katastrálním území Michle

h) k prodeji pozemku parc.č. 310/25 v katastrálním území. Michle

i) k prodeji pozemku parc.č. 2848/235 v katastrálním území Záběhlice

j) k prodeji pozemku parc.č. 2848/240 v katastrálním území Záběhlice

k) k prodeji pozemku parc. č. 1254/21 v katastrálním území Krč

l) k prodeji pozemku parc. č. 2869/119 v katastrálním území Krč

m) k prodeji pozemku parc.č. 2612/7 v katastrálním území Braník

n) k prodeji pozemku parc.č. 2612/15 v katastrálním území Braník

o) k prodeji pozemku parc. č. 2692/12 v katastrálním území Braník

p) k prodeji části pozemku parc. č. 289/1 nově označené dle GP 2638-91/2011 pro katastrální území Braník jako pozemek parc. č. 289/17

q) ke společnému prodeji pozemku parc. č. 1239/3 a části pozemku parc. č. 1239/4 označené dle GP č. 2387-19/2012 jako pozemek parc. č. 1239/8, vše v katastrálním území Krč
oprava hlasování: Ladislav Kunert hlasoval PRO návrh 

r) ke zrušení usnesení č. 10Z-37/2012 ze dne 6.9.2012, k uzavření dohody o ukončení uzavřené smlouvy o bezúplatném nabytí pozemků a k uzavření nové smlouvy o bezúplatném nabytí pozemků parc. č. 700/18, 700/19, 700/22 a 700/23 v k. ú. Michle

s) k prodeji části pozemku parc. č. 2848/237 k.ú. Záběhlice označené dle GP pro rozdělení č. 3156-76/2012 jako pozemek parc. č. 2848/237 k. ú. Záběhlice

t) k prodeji nebytové jednotky č. 1360/402 na adrese Čestmírova 1360/29, Praha 4, katastrální území Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

u) k prodeji nebytové jednotky č. 481/301 na adrese Sezimova 481/15, Praha 4, katastrální území Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

v) k prodeji objektu č.p. 1157, Bartoškova 1 na pozemku parc.č. 3201 a pozemku parc.č. 3201, vše katastrální území Nusle, Praha 4

6. Návrh k poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení azylantů v roce 2013.

7. Návrh k protikorupční strategii městské části Praha 4.
materiál byl stažen

8. Návrh ke  schválení realizace projektu s pracovním názvem „Program Leonardo da Vinci - 2013“, z programu EVROPSKÉ KOMISE, Výzva k předkládání návrhů 2013 – EAC/S07/12, Program celoživotního učení (LLP), (2012/C 232/04).

9. Návrh ke  schválení realizace projektu s pracovním názvem „Program Grundtvig - 2013“, z programu NAEP.

10. Návrh ke schválení financování neinvestičního projektu s pracovním názvem „Švýcarsko – česká spolupráce v oblasti školství - Montessori“, z programu Fond Partnerství – Ministerstvo financí.

11. Návrh k poskytnutí  účelové dotace  občanskému sdružení Naděje na terénní služby lidem bez domova na území městské části Praha 4 v roce 2013  a k uzavření smlouvy.

12. Návrh ke schválení odůvodnění významné veřejné zakázky „Stavební úpravy domů Táborská 376/40 a 1691/32, pozemku parc. č. 615/2 k.ú. Nusle, stavební úpravy v souvislosti se změnou užívání domů Táborská ulice č.372/36, 375/38, 377/42 a 378/44, a úprava topného zdroje objektu Táborská 500“ v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
oprava hlasování: Pavel Caldr hlasoval PRO návrh

13. Návrh k udělení grantů městské části Praha 4 pro oblast: sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže; kultury a umění; sociální, zdravotní a životního prostředí pro rok 2013.

14. Informace o vyhlášení II. kola grantů městské části Praha 4 na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části Praha 4, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizací pro rok 2013 a ke schválení změn v Zásadách pro poskytování grantů z rozpočtu městské části Praha 4 na rok včetně souvisejících příloh.

15. Informace k projektům financovaných z dotací EU.

16. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:

a) finanční výbor 

b) kontrolní výbor

c) výbor pro dopravu v klidu

Návrh ke stanovisku Rady městské části Praha 4 k posunutí termínu zavedení zón placeného stání na území městské části Praha 4

17. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.    

Vytisknout