Program a výsledky hlasování 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 7. února 2013

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 7. 2. 2013 od 10:00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4

Z a h á j e n í

1. Návrh k volbě návrhového a volebního výboru

2. Návrh k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2013.

3. Návrh k Zásadám hmotné zainteresovanosti příspěvkových organizací městské části Praha 4 na rok 2013 a Zásadám hospodaření pro hlavní a doplňkovou činnost příspěvkových organizací městské části Praha 4 na rok 2013.

a) Návrh k Zásadám hmotné zainteresovanosti příspěvkových organizací městské části Praha 4 na rok 2013

b) Návrh k Zásadám hmotné zainteresovanosti příspěvkových organizací městské části Praha 4 na rok 2013 a Zásadám hospodaření pro hlavní a doplňkovou činnost příspěvkových organizací městské části Praha 4 na rok 2013.

4. Návrh ke stanovení výše náhrady ušlého výdělku pro rok 2013 neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4.

5. Prodej bytových jednotek

a) na prodej bytových jednotek v domě č.p. 1360, Čestmírova č.o. 29 na pozemku parc.č. 342, katastrální území Nusle – zařazených ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich nájemcům

b) k prodeji volné bytové jednotky č. 1359/36 na adrese Čestmírova 1359/27, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

c) k prodeji bytové jednotky č. 762/17 v domě č.p. 762, Dvorecké náměstí č.o. 6 na pozemku parc.č. 1267/1, k.ú. Podolí – zařazené  ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu nájemci

d) k prodeji bytové jednotky 1359/27 v domě č. p. 1359, Čestmírova č.o. 27,  k.ú. Nusle – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím nájemcům

e) k prodeji volné bytové jednotky č. 1360/16 na adrese Čestmírova 1360/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

6. Majetkové dispozice

a) ke společnému prodeji id 13615/14019 pozemku parc.č. 879/16 a id 13615/14019 částí pozemku parc.č. 879/1 označených dle GP č. 2385-40/2012 jako pozemky parc.č. 879/84 a 879/86, vše v k.ú. Krč 

7. Návrh k žádosti o zrušení usnesení na uzavření splátkové dohody s V. S..

8. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s J. K.. 

9. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s J. H..

10. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s L. F..
oprava hlasování: Bc. Lucie Michková hlasovala PRO návrh 

11. Návrh k poskytnutí dotace k ceně rehabilitačních služeb seniorům, občanům s trvalým pobytem na území městské části Praha 4 v roce 2013.

12. Návrh k dodatku č. 12 zřizovací listiny, kterým doplňuje zřizovací listina příspěvkové organizace Zdravotnického zařízení městské části Praha 4, platná od 1. 1. 1992, ve znění všech jejich dodatků.

13. Návrh ke  schválení financování projektu s pracovním názvem „OP PK – Digitalizace listinných písemností v rámci městské části Prahy 4“, z programu OP PK – MHMP.

a) Návrh k informaci o očekávaných finančních spoluúčastí MČ Praha 4 u schválených a žádaných projektů z programu OP PK - MHMP s výhledem pro roky 2013 - 2016.

b) Návrh ke  schválení financování projektu s pracovním názvem „OP PK – Digitalizace listinných písemností v rámci městské části Prahy 4“, z programu OP PK – MHMP

14. „Petice za okamžité odvedení těžké tranzitní dopravy z centra Spořilova“. 

15. Informace (ústní) o aktuálním stavu ve společnosti 4-Energetická, a.s. se sídlem Praha 4, Táborská 350/32, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901, problematika cen energií.

16. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:

a) finanční výbor 

b) kontrolní výbor

c) výbor pro dopravu

K problematice plánovaného "Dvoreckého" mostu.
oprava hlasování: Helena Lejsková hlasovala PRO návrh

Návrh k Obchodní akademii Svatoslavova.

17. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

Vytisknout