Program a výsledky hlasování 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 21. 12. 2015

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 21. 12. 2015 od 13:00 hod. v sále 301

1.  Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

2. Návrh k návrhu rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2016.

3. Prodej bytových jednotek:
a) k prodeji volné bytové jednotky č. 113/3 na adrese Nuselská 113/17, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,
b) k prodeji volné bytové jednotky č. 845/5 na adrese Na Pankráci 845/18, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku,
c) k prodeji bytové jednotky č. 1143/3 na adrese 5. května 61, Praha 4 – Nusle zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu.

4. Majetkové dispozice:
a) k prodeji pozemku parc. č. 332/6 v katastrálním území Braník,
b) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 2612/16, 2612/17 a 2612/18, vše v katastrálním území Braník,
c) k nepřijetí nabídky úplatného nabytí pozemku parc. č. 2869/404 v katastrálním území Krč,
d) k prodeji části pozemku parc. č. 1285/74 označené dle GP č. 2570-28/2014 jako pozemek parc. č. 1285/174 v katastrálním území Krč.

5. Návrh k podání projektové žádosti v rámci výzvy “Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

6. Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 150 000 Kč FK Slavoji Vyšehrad, s.r.o., sídlem Mikuláše z Husi 1709/1, 140 00 Praha 4, IČ: 49197045 účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy.

7. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:
a) finanční výbor,
b) kontrolní výbor,
c) výbor pro bezpečnost,
d) výbor pro energetické úspory.

8. Informace o plánu výnosů a nákladů ekonomické činnosti.

9. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k podnětům na pořízení úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy.

10. Návrh k vydání dodatku č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy, Praha 4, Němčická 16, kterým se doplňuje zřizovací istina v platném znění o další místo poskytování vzdělávání a školských služeb a který obsahuje úplné znění zřizovací listiny.

11. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

Vytisknout