Program a výsledky hlasování 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 6. prosince 2012

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 6. 12. 2012 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4

1. Návrh k volbě návrhového a volebního výboru

2. Návrh na odvolání starosty městské části Praha 4 Ing. Pavla Horálka

3. Volba starosty městské části Praha 4

4. Stanovení počtu členů Rady městské části Praha 4 a k počtu uvolněných a neuvolněných členů Rady městské části Praha 4
oprava hlasování: Jan Kotík SE ZDRŽEL hlasování

5. Volba uvolněného člena Rady MČ Praha 4

6. Volba neuvolněného člena Rady MČ Praha 4

7. Volba uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 4

8. Volba předsedy a členů finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 4

9. Návrh ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 za I. - III. čtvrtletí r. 2012

10. Návrh ke schválení rozpočtových opatření

11. Návrh k Zásadám pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části Praha 4 na rok 2013 
oprava hlasování: Karel Šplíchal hlasoval PRO návrh

12. Prodej bytových jednotek
a) k prodeji volné bytové jednotky č. 423/5 na adrese Týmlova 423/2, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku

b) k prodeji volné bytové jednotky č. 8/10 na adrese Michelská 8/27, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

c) k prodeji volné bytové jednotky č. 1143/20 na adrese 5. května 1143/61, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

d) k prodeji volné bytové jednotky č. 1432/13 na adrese V Horkách 1432/22, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejících  pozemcích

e) k pokračování prodeje v rámci privatizace po uplynutí šestiměsíční lhůty k přijetí nabídky na prodej bytové jednotky 113/1 v domě č. p. 113, Nuselská č.o. 17 na pozemku parc. č. 281, k.ú. Nusle – zařazen ve 4c) vlně privatizace bytového fondu

f) k prodeji bytové jednotky 1143/32 v domě č. p. 1143,  5. května 61, k. ú. Nusle – zařazen ve 4c) vlně privatizace bytového fondu jejímu nájemci 
oprava hlasování: Martin Plíšek hlasoval PRO návrh

g) ke zrušení usnesení č. 10Z-28/2012 ze dne 6. 9. 2012

h) k prodeji volné bytové jednotky č. 313/19 na adrese Čestmírova 313/24, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

i) k prodeji volné bytové jednotky č. 785/2 na adrese Na Klaudiánce 785/30, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálních podílů na zastavěných a souvisejících  pozemcích

j) k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 1358, Čestmírova č. o. 25, k. ú. Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu jejich oprávněným nájemcům

k) k prodeji bytové jednotky č. 761/17 v domě č. p. 761, Žateckých or. č. 8, katastrální území Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu jeho nájemci

l) k prodeji volné bytové jednotky č. 21/3 na adrese Michelská 21/61, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

m) k prodeji volné bytové jednotky č. 1241/7 na adrese 5.května 1241/42, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku parc.č. 943 a souvis.pozemku parc.č 944

n) k prodeji volné bytové jednotky č. 761/5 na adrese Žateckých 761/8, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

o) k prodeji volné bytové jednotky č. 1143/16 na adrese 5. května 1143/61, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku parc. č. 1110

p) k prodeji volné bytové jednotky č. 921/14 na adrese Mikuláše z Husi 921/11, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku parc. č. 1573 

13. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s K. S.

14. Návrh k žádosti o zrušení usnesení na uzavření splátkové dohody s E. J.

15. Návrh k žádosti o uzavření dohody o převzetí dluhu s P. B.

16. Návrh k žádosti nájemců, Ing. J. Smetana, IČ: 14902702 a K. Trefil, IČ: 15070794, o prominutí smluvní pokuty – NP Mečislavova 11/414, k. ú. Nusle, Praha 4

17. Návrh k zabezpečení předškolního vzdělávání dětí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním na území městské části Praha 4 s odkazem na ustanovení § 181 odst. 1 písm. c) zákona 561/2004 Sb., (školský zákon) a usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1342 ze dne 4. 9. 2012

18. Návrh ke sloučení Mateřské školy, Praha 4, Na Bučance 5, a Mateřské školy BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a, s účinností od 1. 1. 2013

19. Návrh ke sloučení Mateřské školy, Praha 4, Kukučínova 1150, a Mateřské školy, Praha 4, Tajovského 1309, s účinností od 1. 1. 2013

20. Návrh ke sloučení Mateřské školy, Praha 4, Plamínkové 1589, a Mateřské školy, Praha 4, Sedlčanská 14, s účinností od 1. 1. 2013

21. Návrh ke sloučení Mateřské školy Zahrádka, Praha 4, Ohradní 1367, a Základní školy, Praha 4, Ohradní 49, s účinností od 1. 1. 2013

22. Limity
a) návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k návrhu limitů ve výstavbě pro vybrané stabilizované lokality na území městské části Praha 4 
oprava hlasování: Pavel Caldr a Lucie Michková hlasovali PRO návrh

b) návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k podnětu se žádostí o zařazení limitů ve výstavbě pro lokality městské části Praha 4 mezi celoměstsky významné změny platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ hl. m. Prahy)

23. Návrh ke schválení odůvodnění významné veřejné zakázky „Relaxační centrum Kosmos“ v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  materiál byl stažen

24. Návrh ke schválení odůvodnění významné veřejné zakázky „Stavební úpravy domů Táborská 376/40 a 1691/32, pozemku parc. č. 615/2, k. ú. Nusle, stavební úpravy v souvislosti se změnou užívání domů Táborská ulice č. 372/36, 375/38, 377/42 a 378/44, a úprava topného zdroje objektu Táborská 500“ v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
materiál byl stažen

25. Návrh ke schválení odůvodnění významné veřejné zakázky „Dům seniorů Hudečkova“ v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

26. Návrh ke stanovení termínů zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 na rok 2013

27. Návrh k zaujetí stanoviska Zastupitelstva městské části Praha 4 k projektu zavedení zón placeného stání na území městské části Praha 4

28. Návrh ke schválení financování projektu s pracovním názvem „OP PK – Revitalizace vnitrobloku Rybářská - Podolí“, z programu OP PK – MHMP

29. Návrh k prominutí povinnosti zaplatit příslušenství pohledávek a smluvní pokuty

30. Majetkové dispozice
a) k odnětí pozemků parc. č. 1950/2, 1951/9 a 1951/17 v k. ú. Braník ze správy městské části Praha 4

b) k prodeji pozemku parc. č. 1982 v katastrálním území Michle

c) k prodeji části pozemku parc. č. 2896/1 nově označené dle GP 2426-54/2011 pro k. ú. Michle jako pozemek parc. č. 2896/3

d) k prodeji pozemku parc. č. 1770/50 v katastrálním území Podolí

e) k žádosti Společenství vlastníků jednotek Krč 1014-1016 o prodej pozemků parc. č. 1278/1, 1282 v k. ú. Krč , případně ve věci věcného břemene k pozemkům

f) k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o svěření části pozemku parc. č. 3193 o výměře 21 m2 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4

g) k prodeji stavby bez č.p./č.e., garáže, na pozemku parc. č. 2074/4 a pozemku parc. č. 2074/4, vše k. ú. Nusle, Praha 4

h) k prodeji id 27212/28022 pozemku parc. č. 2910/13 v k. ú. Nusle

i) k úplatnému nabytí id.11/65 pozemku parc. č. 761 v k. ú. Braník

j) k prodeji objektu č. p. 1300 (objekt občanské vybavenosti), Jánošíkova 6 na pozemku parc. č. 2869/127 a pozemků parc. č. 2869/127, 2869/146 a 2869/147, vše k. ú. Krč,
Praha 4 
materiál byl stažen

31. Informace k vyhlášeným grantům městské části Praha 4 pro oblast: sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže; kultury a umění; sociální, zdravotní a životního prostředí pro rok 2013 a ke schváleným Zásadám pro poskytování grantů z rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2013 včetně souvisejících příloh

32. Informace k žádosti obce Slatina o snížení částky neinvestičních nákladů 38 187 Kč jako úhrady za plnění povinné školní docházky ve školním roce 2011/2012 žákyně ZŠ Plamínkové Š. K. s místem trvalého pobytu v obci Slatina

33. Informace ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 16. 5. 2012 do 14. 11. 2012

34. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4
a) finanční výbor 
b) kontrolní výbor
c) výbor pro dopravu v klidu

35. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4

Vytisknout