Program a výsledky hlasování 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 6. září 2012

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 6. 9. 2012 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 301 radnice městské části Praha 4

1. Návrh k volbě návrhového a volebního výboru

2. Návrh ke znovuzvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4

3. Návrh k Petici proti realizaci záměru Rezidence Zelený pruh

4. Prodej bytových jednotek

a) na prodej bytové jednotky č. 269/7 v budově čp. 269, Na Lysině 13, Praha 4 – Podolí, včetně ideálních podílů na společných částech domu a zastavěném pozemku parc. čís. 830/1, k. ú. Podolí oprávněnému nájemci

b) k prodeji volné bytové jednotky č. 791/18 na adrese Lounských 791/10, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku

c) k prodeji volné bytové jednotky č. 1255/18 na adrese Nad Jezerkou 1255/1, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku 

d) k prodeji volné bytové jednotky č. 423/7 na adrese Týmlova 423/2, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku
oprava hlasování: Petr Štěpánek hlasoval PRO návrh

e) k prodeji volné bytové jednotky č. 1143/15 na adrese 5. května 1143/61, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

f) k prodeji volné bytové jednotky č. 762/3 na adrese Žateckých 762/6, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

g) k prodeji volné bytové jednotky č. 1042/11 na adrese 5. května 1042/34, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěných pozemcích

h) k zániku předkupního práva k bytové jednotce č. 761/8 v domě č. p. 761, Podolská 112 na zastav. pozemku parc.č. 495/1, katastrální území Podolí

i) k pokračování prodeje v rámci privatizace po uplynutí šestiměsíční lhůty k přijetí nabídky na prodej bytové jednotky č. 213/17 v domě č. p. 213, Svatoslavova č.o. 28, k. ú. Nusle – zařazeném ve 4c) vlně privatizace bytového fondu

j) k prodeji bytové jednotky 213/10 v domě č. p. 213, Svatoslavova č. o. 28, katastrální území  Nusle – zařazen ve 4c) vlně privatizace bytového fondu - jejímu nájemci

k) ke změně části usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 8Z-15/2012 ze dne 8. 3. 2012 - prodej bytové jednotky 1359/18 v domě č. p. 1359, Čestmírova č. o. 27, k. ú. Nusle

l) k prodeji bytové jednotky 1043/9 v domě č. p. 1043 a č. p. 1042, 5. května 32 a 34, k. ú. Nusle – zařazen ve 4c) vlně privatizace bytového fondu – jejímu nájemci

m) k prodeji bytové jednotky 853/12 v domě č. p. 853, 5. května č. o. 29, k. ú. Nusle – zařazen ve 4c) vlně privatizace bytového fondu – jejímu nájemci

n) k prodeji volné bytové jednotky č. 190/4 na adrese Bělehradská 190/8, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

o) k prodeji volné bytové jednotky č. 242/23 na adrese Nuselská 242/44 Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

p) k prodeji volné bytové jednotky č. 513/18 na adrese Nuselská 513/76, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku

q) k prodeji volné bytové jednotky č. 1143/22 na adrese 5. května 1143/61, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

r) k prodeji volné bytové jednotky č. 761/14 na adrese Žateckých 761/8, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

s) k prodeji volné bytové jednotky č. 1044/6 na adrese 5. května 1044/30, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

t) k zániku předkupního práva k bytové jednotce č. 1357/32 v domě č. p. 1357, Mečislavova 16 na zastav. pozemku parc. č. 339, k. ú. Nusle

u) k prodeji bytové jednotky 1360/28 v domě č. p. 1360, Čestmírova č. o. 29, k. ú. Nusle – zařazen ve 4c) vlně privatizace bytového fondu – jejímu nájemci

v) k prodeji volné bytové jednotky č. 1432/14 na adrese V Horkách 1432/22, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejících  pozemcích

w) k prodeji volné bytové jednotky č. 190/2 na adrese Bělehradská 190/8, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

x) k prodeji volné bytové jednotky č. 26/10 na adrese Vodárenská 26/5, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

y) k předložené nabídce na prodej bytové jednotky č. 48/16 situované v domě č. p. 48 na pozemku parc. č. 40 a č. p. 46 na pozemku parc. č. 61/6, k. ú. Podolí

z) k prodeji bytové jednotky č. 359/9 v domě č. p. 359, Týmlova or. č. 16 na pozemku parc. č. 2903, katastrální území Michle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci

aa) k prodeji nemovitostí zařazených ve 4b) vlně privatizace bytového fondu – obytného domu č. p. 1265, ul. Nad Nuslemi or. č. 20 na pozemku parc. č. 2304 a pozemků parc. č. 2304 a parc. č. 2305, vše v katastrálním území Nusle, Praha 4, obec hl. m. Praha v souladu s usnesením Obvodního zastupitelstva Prahy 4 č. 20/Z/43-98 ze dne 23. 9. 1998

bb) k prodeji volné bytové jednotky č. 1040/11 na adrese 5. května 1040/38, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku

cc) k optimalizaci bytového fondu prodejem jednotek se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na zastavěném a funkčně souvisejícím pozemku

dd) k prodeji bytové jednotky 527/4 v domě č. p. 527, Krumlovská 4, k. ú. Michle-zařazen ve 4c) vlně privatizace bytového fondu jejímu uživateli

5. Majetkové dispozice 
a) k nevyužití nabídky předkupního práva spoluvlastnického podílu pozemků parc. č. 585/42 a 585/43, oba v k. ú. Krč

b) k prodeji pozemku parc. č. 1193/8 v katastrálním území  Krč

c) k prodeji id. spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 1250/10 v k. ú. Krč

d) k uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí pozemků parc. č. 700/18, 700/19, 700/22 a 700/23 v k. ú. Michle

e) k bezúplatnému nabytí id. 11/65 pozemku parc. č. 763 v katastrálním území Braník

f) k prodeji pozemku parc. č. 1770/59 v katastrálním území Podolí

g) k prodeji pozemku parc. č. 1194/4 v katastrálním území Krč

h) k prodeji id. 9924/11000 pozemku parc. č. 1770/58 v katastrálním území Podolí

6. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s M. K.

7. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s V. S.

8. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s K. Š.

9. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s J. V.

10. Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody s E. J.

11. Návrh k žádosti M. M. o prominutí poplatku z prodlení 

12. Návrh k žádosti M. M. o prominutí smluvní pokuty

13. Návrh k žádosti S. F. o prominutí poplatku z prodlení

14. Návrh k žádosti H. a P. B. o prominutí poplatku z prodlení

15. Návrh k žádosti L. N. o prominutí smluvní pokuty

16. Návrh k poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení azylanta R. N. v roce 2012

17. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k návrhu limitů ve výstavbě pro vybrané stabilizované rezidenční lokality na území městské části Praha 4

18. Návrh ke Zprávě o plnění rozpočtu městské části Praha 4 za I. pololetí r. 2012

19. Návrh ke schválení rozpočtových opatření, kterými se mění závazné ukazatele schváleného rozpočtu na rok 2012

20. Návrh k poskytnutí dotace ve výši 984 000,- Kč společnosti 4-Volnočasová, o.p.s. se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1013, 142 00 Praha 4, IČ: 28389841 na úhradu nákladů spojených s pořádáním škol v přírodě pro základní školy zřízené městskou částí Praha 4 v objektu Vápenka v roce 2011 a k poskytnutí účelové dotace ve výši 900 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním škol v přírodě pro základní školy zřízené městskou částí Praha 4 v objektu Vápenka v roce 2012

21. Návrh k poskytnutí účelové dotace pro oddělení Dětské psychiatrie a oddělení urologie Thomayerovy nemocnice, Praha 4 - Krč

22. Návrh k poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy na poskytování vybraných sociálních služeb pro občany celého správního obvodu městské části Praha 4 pro rok 2012 ve výši 839 100,- Kč

23. Návrh k výběru poskytovatele lázeňských služeb seniorům, občanům s trvalým pobytem na území městské části Praha 4 a k poskytnutí dotace k ceně služeb v roce 2012

24. Návrh ke změně usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 9Z-34/2012 ze dne 7. 6. 2012 k poskytnutí účelové dotace ve výši 200 000 Kč občanskému sdružení Hospic Štrasburk, se sídlem Praha 8, Bohnická 12/57, PSČ 180 00, IČ: 61383457, určené k zajištění provozu hospicového zařízení v ul. Malovická č. p. 3304/2, Praha 4 a k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi MČ Praha 4 a výše zmíněným občanským sdružením Hospic Štrasburk

25. Návrh ke schválení financování projektu s pracovním názvem „OP LZZ – Otevřená Městská část Praha 4“, z programu OP LZZ – MV ČR

26. Návrh ke  schválení financování projektu s pracovním názvem „OP LZZ - Optimalizace finančního řízení a zavedení strategického plánování v oblasti bezpečnosti na Praze 4“, z programu OP LZZ – MV ČR

27. Návrh ke schválení financování projektu s pracovním názvem „OP LZZ – Komplexní systém vzdělávání úředníků MČ Praha 4 prostřednictvím e-learningové infrastruktury“, z programu OP LZZ – MV ČR
materiál byl stažen

28. Informace
a) ústní informace o počtu žáků ve třídách ZŠ 
b) ústní informace o dopravě na území MČ Praha 4 

Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4
c) finanční výbor 
d) kontrolní výbor
e) výbor pro dopravu v klidu

29. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4

Vytisknout