Program a výsledky hlasování 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 11. 11. 2015

PROGRAM a VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4

dne 11. 11. 2015 od 13:00 hod. v sále 301

1. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.

2. Návrh k Zásadám pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části Praha 4 na rok 2016.

3. Návrh k volbě předsedy výboru pro energetické úspory, dovolba členů a tajemnice výboru pro energetické úspory.


4. Návrh k souhlasu se zrušením a likvidací Parkovacího domu Jílovská, družstvo, IČ: 248 04 100 a k odpisu investice.

oprava hlasování: Mgr. Ing. Patrik Šebesta, DiS. hlasoval PROTI návrhu

5.
Prodej bytových jednotek
a) k prodeji volné bytové jednotky č. 219/4 na adrese Údolní 219/47, Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku,
b) k prodeji volné bytové jednotky č. 607/4 na adrese Budějovická 607/110, Praha 4 – Krč, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,
c) k prodeji volné bytové jednotky č. 607/5 na adrese Budějovická 607/110, Praha 4 – Krč, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku,
d) k prodeji bytové jednotky č. 48/12 na adrese Podolská 48/156,  Praha 4 – Podolí – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu,
e) k prodeji bytové jednotky č. 48/19 na adrese Podolská 48/156,  Praha 4 – Podolí – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu,
f) k prodeji bytové jednotky č. 242/18 na adrese Nuselská 242/44,  Praha 4 – Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu,
g) k prodeji bytové jednotky č. 242/22 na adrese Nuselská 242/44,  Praha 4 – Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu,
h) k prodeji bytové jednotky 1359/37 v domě č. p. 1359, Čestmírova č.o. 27,  katastrální území  Nusle – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu,
i) k prodeji bytové jednotky 853/16 v domě č. p. 853, 5. května  č.o. 29,  katastrální území Nusle – zařazené ve  4c) vlně privatizace bytového fondu,
oprava hlasování: PhDr. Petr Kučera hlasoval PROTI návrhu
j) k prodeji bytové jednotky č. 46/24 na adrese Podolská 46/20,  Praha 4 – Podolí – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu,
k) k prodeji volné bytové jednotky 598/2 v domě č. p. 598, Zelinářská 16,  katastrální území Braník včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejících pozemcích.

6. Majetkové dispozice
a) k prodeji pozemků parc. č. 1143/2 a 1143/7 v katastrálním území Nusle,
b) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 2848/800, parc. č. 2848/801, parc. č. 2848/802 a parc. č. 2848/803, všechny v katastrálním území Záběhlice,
c) k prodeji pozemku parc. č. 2425 v katastrální území Nusle,
d) k prodeji pozemku parc. č. 1254/11 v katastrálním území Krč,
e) k prodeji pozemku parc. č. 1263/14 v katastrálním území Krč,
f) k prodeji pozemku parc. č. 2910/274 v katastrálním území Nusle,
materiál byl stažen

g) k prodeji pozemku parc. č. 2848/711 se stavbou č.p. 3035 (stavba občanského vybavení), Choceradská, vše katastrální území Záběhlice, Praha 4,
materiál nebyl schválen

h) ke společnému prodeji id 1/3 pozemku parc. č. 642 a id 1/3 pozemku parc. č. 643, oba v katastrálním území Braník,
i) ke svěření části pozemku parc. č. 2833/2, v katastrálním území Braník, do správy městské části Praha 4,
oprava hlasování: Akad. arch. Jaromíra Eismannová ZDŽELA SE hlasování
j) k prodeji pozemku parc. č. 2156 v katastrálním území Nusle,
k) ke společnému prodeji pozemků parc. č. 2848/807, parc. č. 2848/808 a parc. č. 2848/809,všechny v katastrálním území Záběhlice,
l) k prodeji pozemku parc. č. 2109/3 v katastrálním území Michle,
m) k prodeji pozemku parc. č. 1048/2 v katastrálním území Lhotka,
n) k nabídce E. H., nar. XXX, bytem Střimelická XXX, Praha 4 na úplatné nabytí jednotky č. 527, garáže, na pozemku parc. č. 2820/2, katastrální území Záběhlice, Praha 4,
o) k prodeji pozemku parc. č. 1142/12 v k. ú. Krč.

7. Návrh k dohodám a soudnímu smíru mezi MČ Praha 4 a Sportovním klubem OAZA Praha, spolkem.

8. Návrh ke zrušení Fondu zpětného čerpání na opravy, rekonstrukce a modernizace domů zařazených do 1., 2. a 3. vlny privatizace bytového fondu městské části Praha 4.

9. Návrh k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí – „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Fillova, Praha 4“.

10. Návrh k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí – „Systém domovního a komunitního kompostování – městská část Praha 4.

11. Návrh ke Strategii bezpečnosti a prevence kriminality, primární prevence rizikového chování dětí a mládeže a protidrogové politiky na území městské části Praha 4 na období 2015 – 2018.

12. Návrh k udělení dotací v rámci dotačních programů pro podporu sportovních a volnočasových aktivit; kulturních aktivit; a sociálních aktivit a služeb.

13. Návrh ke stanovení výše náhrady ušlého výdělku pro rok 2016 neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4.

14. Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:
a) finanční výbor,
b) kontrolní výbor,
c) výbor pro bezpečnost.

15. Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4.

Vytisknout