Povolení svodu zvířat

Postup vyřízení věci

SVOD ZVÍŘAT - soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle plemenářského zákona.

Hospodářskými zvířaty jsou podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „veterinární zákon“) zvířata využívaná převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, běžci, králíci, kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a jiní vodní živočichové a včely.

Jako pořadatel svodu zvířat je nutné, abyste podali písemnou žádost orgánu státní správy ve věcech veterinární péče. Povinnost požádat o povolení svodu zvířat vyplývá z § 9 odst. 2 veterinárního zákona.

Pro vydání rozhodnutí ve věci povolení ke konání svodu zvířat je nezbytné doložení veterinárních podmínek, které vydá orgán veterinární správy. Veterinární podmínky na území hl. m. Prahy vydává Městská veterinární správa v Praze. Veterinární podmínky vydá veterinární správa rovněž na základě předložené žádosti pořadatele svodu zvířat.

Poznámka:

§ 9 Svod zvířat
(1) Svod zvířat lze pořádat jen pod státním veterinárním dozorem.
(2) Pořadatel svodu zvířat je povinen požádat obec o povolení konání svodu zvířat.
(3) Pořadatel svodu je dále povinen vyžádat si před podáním žádosti podle odstavce 2 od krajské veterinární správy veterinární podmínky pro konání svodu zvířat a zajistit jejich dodržování.

§ 46 Obec
a) schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště) a po určení veterinárních podmínek místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje konání těchto trhů a svodů. Na území hlavního města Prahy schvalují tato místa a povolují konání těchto trhů a svodů městské části hlavního města Prahy.

Žádost musí obsahovat:

  • Identifikační údaje žadatele
  • místo a datum konání
  • druh a počet zvířat, která se mají svodu zúčastnit
  • veterinárních podmínky, které vydá orgán veterinární správy
Formulář není používán
Forma vyřízení

Žádost opatřená doklady se zasílá na Úřad městské části Praha 4.
Záležitost vyřizuje Odbor životního prostředí a dopravy
Právní úprava

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči ve znění pozdějších změn a doplňků

Aktualizováno: 27.10.2014
Vytisknout