Povolení k pokácení dřevin


Postup vyřízení věci

Žádost o povolení pokácení dřevin nebo oznámení o pokácení dřevin podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

Poznámka:
Kácení dřevin rostoucích mimo les upravuje vyhláška č. 189/2013, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí ustanovení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a krajiny

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona], náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona) nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje:

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří

Ke kácení dřevin s předepsanými velikostmi je nutné povolení s výjimkou kácení z důvodů pěstebních, zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně 15 dnů před plánovaným zahájením akce. Povolení dále není potřeba v případech kácení dřevin, které svým stavem ohrožují život nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.

Rovněž pro řez větví není nutné povolení orgánu ochrany přírody, nesmí však dojít k trvalému poškození dřeviny. Proto je vhodné, aby zásahy prováděl odborník – arborista; seznam certifikovaných arboristů naleznete např. na: www.szkt.cz

 

Žádost i oznámení musí obsahovat:

  • jméno a adresu žadatele
  • souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin (v případě nájemního či uživatelského vztahu)
  • plná moc od žadatele (v případě, že žadatel nejedná sám)
  • doložení vlastnického či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám
  • specifikaci dřevin, počet, druh, včetně situačního zákresu
  • obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, v případě zapojených porostů plocha vm2 
  • zdůvodnění žádosti

Formulář Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (není povinný)


Forma vyřízení
Žádost se všemi doklady se zasílá na Úřad městské části Praha 4.

Záležitost vyřizuje Odbor životního prostředí a dopravy

Právní úprava

  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Vyhláška č. 189/2013 Sb.,  o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

 
Zveřejněno: 30.07.2019 – Vít Drbal
Vytisknout