Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
1. Název
městská část Praha 4
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
Orgány městské části jsou zastupitelstvo městské části, rada městské části, starosta městské části a úřad městské části.
  • Zastupitelstvo městské části zřizuje výbory jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti.
  • Rada městské části zřizuje komise jako své iniciativní a poradní orgány.
  • Úřad městské části se člení na odbory a oddělení
Úřad městské části tvoří starosta, zástupci starosty, tajemník úřadu městské části a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu městské části. V čele úřadu městské části je starosta. Tajemník úřadu městské části je statutárním orgánem městské části v pracovněprávních vztazích se zaměstnanci zařazenými do úřadu městské části a odpovídá starostovi za plnění úkolů uložených úřadu městské části v samostatné a přenesené působnosti.
Zřizované organizace
4. Kontaktní spojení
adresa
Úřad městské části Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4 – Krč

telefon
261 192 111
fax
241 741 743
WWW stránky
www.praha4.cz
email
posta@praha4.cz
e-mailová adresa pro příjem datových zpráv opatřených el. podpisem a zpracovaných elektronickou podatelnou
radnice@praha4.cz
e-mailová adresa pro běžnou komunikaci bez zaručeného elektronického podpisu
obecný tvar e-mailové adresy na kteréhokoli voleného zástupce nebo zaměstnance úřadu: jmeno.prijmeni@praha4.cz
ID datové schránky
ergbrf7
 
úřední hodiny
pondělí
8.00 - 18.00 hodin
středa
čtvrtek
8.00 - 10.00 hodin
Existuje možnost si v mimořádných případech telefonicky domluvit schůzku mimo stanovené úřední hodiny.
5. Případné platby lze poukázat
  • č. ú.: 19-2000832359/0800 – příjmový účet všeobecný
  • č. ú.: 30015-2000832359/0800 - příjmový účet pro platby v souvislosti s fungováním ZPS
  • č. ú.: 27-2000832359/0800 - výdajový účet
Platby na příjmové účty jsou rozlišovány podle variabilních symbolů, které plátcům přiřazují věcně příslušné odbory.
6. IČ
7. DIČ
00063584
CZ00063584
8. Dokumenty   
Usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 4
Rozpočet městské části Praha 4
Zpráva o výsledcích hospodaření MČ Praha 4
9. Žádosti o informace
Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může požádat o informaci osobně nebo písemně (vč. elektronicky podané žádosti). Pro písemné podání je určen formulář Žádost o poskytnutí informace (soubor rtf).

Z písemné žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
10. Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze:
11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí vydanému podle správního řádu lze do 15 dnů ode dne oznámení, pokud jiný zákon než správní řád nestanoví jinou lhůtu, podat odvolání k Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím úřadu městské části, který rozhodnutí vydal, v počtu stejnopisů o jeden vyšší než je počet účastníků. Z odvolání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování. V odvolání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v odvolání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Odvolání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno (Magistrát hlavního města Prahy), a podpis osoby, která je činí.

Odvolání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že odvolání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno podle předchozí věty, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Při neoznámení rozhodnutí účastníkovi řízení lze podat odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí a řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování, dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho úřad městské části oznámil.
12. Formuláře
13. Popisy postupů
Vybrané návody pro řešení životních situací jsou dostupné v oblasti Potřebuji si vyřídit...
14. Předpisy
  
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Úřad MČ Praha 4 zejména jedná a rozhoduje, je uveden v rámci popisu činnosti jednotlivých odborů.

Veškeré předpisy vydané ve Sbírce zákonů a ve Sbírce hl. m. Prahy jsou k nahlédnutí v Samostatném organizačním oddělení a pro kooperaci s orgány MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 - Krč, 10.patro, kancelář č. 1016, tel.: 261 192 106.
15. Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou MČ Praha 4 poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace za jednotlivá období: rok 2005rok 2006rok 2007rok 2008, rok 2009rok 2010, rok 2011, rok 2012, rok 2013, rok 2014, rok 2015, rok 2016
18. Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 
19. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaných podle § 16a odst. 7
Aktualizováno: 02.07.2019 – Vít Drbal
Vytisknout