Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb. a dle zákona č. 123/1998 Sb.

Materiálové náklady1. pořizování stejnopisů podání, které účastník řízení nepředložil v potřebném počtu stejnopisů


15 Kč za každou započatou stránku ve formátu A4 a menším.

Větší formát stejnopisu než A 4 je násobkem ceny za formát A 4.

2. pořizování černobílých kopií A 4
 • jednostranná kopie - 3 Kč
 • oboustranná kopie - 6 Kč

Větší formát kopie než A4 je násobkem ceny za formát A4

3. pořizování barevných kopií A4

 • jednostranná kopie - 11 Kč
 • oboustranná kopie - 22 Kč

Větší formát kopie než A 4 je násobkem ceny za formát A 4.

4. pořizování elektronických kopií (skenování) A4, A3

 •  1 strana  - 1 Kč

5. výtisk z tiskárny počítače A4 jednostranný

 • černobílý výtisk - 3 Kč
 • oboustranný černobílý výtisk - 6 Kč
 • jednostranný barevný výtisk - 11 Kč
 • oboustranný barevný výtisk - 22 Kč
Větší formát kopie než A 4 je násobkem ceny za formát A 4

6. technický nosič dat

CD,DVD - 10 Kč

Vpřípadě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho skutečné pořizovací ceny.

7. náklady za samostatné odborné posudky, odhady apod.

Podle jejich skutečné výše stanovené zpracovatelem.

8. Pokud jsou požadované informace obsaženy v publikaci či v tiskovině vydávané povinným subjektem, stanoví se výše úhrady ve výši ceny příslušného výtisku, poskytují-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v pl. znění


 1.  O mimořádně rozsáhlé vyhledání informace se jedná tehdy, jestliže se vyhledání informace vymyká běžnému poskytování informací co do času stráveného vyhledáním informace nebo co do množství poskytovaných informací. O zvýšenou aktivitu nad rámec běžného poskytování informací se bude jednat tehdy, jestliže zaměstnanec pověřený vyřízením žádosti o poskytnutí informace bude nucen na delší dobu přerušit či odložit plnění svých ostatních úkolů, jako i tehdy, pokud je více zaměstnanců pověřeno vyhledáním informací, aby vzhledem k množství požadovaných informací byly tyto vyhledány dříve, než by je vyhledal jeden zaměstnance, který by byl nucen na delší dobu přerušit či odložit plnění svých ostatních úkolů. Vyhledáním informace se rozumí identifikace a následné shromáždění požadovaných informací a navazující zpracování odpovědi na žádost, tzn. utřídění informací za účelem jejich předání žadateli. Dobu věnovanou anonymizaci údajů nelze do vyhledávání zahrnovat. Identifikací konkrétních informací (včetně zjištění, zda vůbec existují) je vyhledáváním, pokud žadatel neoznačil přesně dokumenty, v nichž jsou informace zaznamenány. Vyhledáváním není čas strávený kopírováním či skenováním. Uvede-li žadatel, že žádá kopii konkrétních dokumentů, není vyhledáváním čas strávený zjišťováním, zda dokumenty existují a kde jsou uloženy, nýbrž následné shromáždění dokumentů.Při mimořádném rozsáhlém vyhledávání informace se do spisu o žádosti o poskytnutí informace uvedou jména zaměstnanců, kteří se na vyhledávání podíleli, jejich zařazení, čas strávený vyhledáváním informace, způsob vyhledávání informace a v čem spočívala mimořádnost.
 2. za každou započatou hodinu jedním zaměstnancem: 220 Kč
 3. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci je výše úhrady dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.
 4. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

Náklady na poštovné a balné při poskytování informací podle zákona č. č. 106/1999 Sb., v pl. znění


 1. Poštovné se hradí ve výši ceny hrazené poskytovateli poštovních služeb
 2. Náklady na balné se nehradí.

Pokyny k používání sazebníku úhrad

 1. Výsledná výše nákladů za poskytnutí informace je součtem uvedených dílčích cen. Do vyhledávání informace nelze zahrnovat čas vynaložený na zpracování již vyhledané informace (kopírování, balení, odesílání).
 2. Pokud žadatel zjevně obchází povinnost k úhradě nákladů za poskytnutí informací podáním více žádostí v jeden okamžik nebo postupně v časovém intervalu, materiálové náklady a náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace lze sčítat. Doba vyhledávání informací se sčítá dohromady.
 3. Úhradu nákladů za poskytnutí informace lze žádat bez ohledu na formu podané žádosti o poskytnutí informace.
 4. Bude-li po žadateli požadována za poskytnutí informace úhrada nákladů, musí mu být tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady ještě před poskytnutím informace. Před poskytnutím informace se rozumí zároveň před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena, jinak nelze úhradu požadovat. Součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., v pl. znění, ze kterého je patrné v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává. Náklady, které není třeba vynaložit před úhradou žadatelem, lze předem vypočítat a daný úkon lze provést až po úhradě nákladů žadatelem (např. kopírování).
 5. Po žadatelích o poskytnutí informace nebude požadována náhrada nákladů za vyhledávání informace, pokud vyhledávání nebude trvat déle než 30 minut. Pokud bude vyhledávání trvat déle než 30 minut, bude náhrada počítána jako započatá 1. hodinu vyhledávání.
 6. Vodůvodněných případech poskytování informací je vedoucí odboru oprávněn stanovenou úhradu nákladů snížit či určit, že nebude účtována vůbec.
 7. Úhradu za poskytnutí informace lze zaplatit bezhotovostně na č.účtu 19-2000832359/0800, VS 1349, nebo v hotovosti v příjmové pokladně v sídle ÚMČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b, Praha 4, vúředních hodinách stanovených pro tuto pokladnu.
 8. Sazby uvedené v tomto sazebníku platí i v dalších účetních obdobích, dokud nedojde ke změně výše sazeb.
Aktualizováno: 10.01.2020
Vytisknout