Žáci z Prahy 4 zkoumají životní prostředí na Spořilovské spojce a křižovatce Novodvorská

Základní školy Na Chodovci, Jižní a Jílovské z Prahy 4 se spolu s dalšími 17 pražskými školami zapojily do projektu „Mikroklima okolí školy“, který připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec. Žáci 7. - 9. tříd zkoumají v rámci přírodovědných a ekologických seminářů stav životního prostředí v kritických lokalitách v blízkosti svých škol.

Žáci nejprve oslovili úřad městské části, firmy a neziskové organizace a jednoduchým dotazníkovým průzkumem zjišťovali názory spoluobčanů na problematická místa také v ulicích Prahy 4. Následně zvolili dvě kritické lokality – první dvě jmenované školy Spořilovskou spojku a třetí škola křižovatku ulic Novodvorská a Mariánská. Ty sledují ze tří důležitých hledisek - přítomnosti, funkce a kvality vody, ovzduší a zeleně.

Žáci pod vedením svých učitelek již učinili řadu pozorování a pokusů, při kterých pracují s výzkumnými pomůckami a přístroji. Zkoumají například prašnost míst, teplotu a vlhkost vzduchu nebo měří objem a rychlost vsakování na různých typech povrchů (asfaltový, betonový či zatravněný povrch). Většinu experimentů provádějí pro srovnání také na kontrolních lokalitách, kterými jsou zelené školní hřiště a parkové plochy.

Výsledky s návrhy žákovských řešení na zlepšení životního prostředí problematické spojky a křižovatky se na konci školního roku zveřejní na stránkách škol, webových stránkách projektu a představí se také úřadu MČ.

Průběžně můžete práci dětí a jejich fotografie sledovat na webových stránkách projektu http://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly/. Můžete zde sami okomentovat výsledky, zapojit se do diskusního fóra nebo také přispět na facebookové stránky ZO ČSOP Koniklec.

Projekt finančně podporují Hlavní město Praha a Ministerstvo životního prostředí. Díky podpoře získává škola zdarma pomoc ve formě veškerých potřebných pomůcek, metodických a informačních materiálů, pracovních listů a také asistencí lektorů.

PROJEKT MIKROKLIMA - fotografie
projekt MIKROKLIMA
 projekt MIKROKLIMA
Výzkumný tým žáků ZŠ Jižní, který pracuje na projektu Mikroklima okolí školy.Problematická lokalita – Spořilovská spojka.
  
 projekt MIKROKLIMA projekt MIKROKLIMA
Žáci ZŠ Jílovská instalují Petriho misku k měření prašnosti ovzduší pomocí krému na křižovatce ulic Novodvorské a Mariánské.
Žáci ZŠ Na Chodovci vyhodnotili výsledek pokusu měření prašnosti ovzduší pomocí krému. Misky umístili na dětském hřišti před školou u ulice Bojanovické (vlevo) a na mostě ulice Hlavní vedoucí přes Spořilovskou spojku (vpravo). Na misce vpravo je jasně patrná šedá barva krému s nebezpečnými drobnými šedočernými částicemi prachu. 

zdroj: Tisková zpráva - 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.