Rodinná politika – výklad pojmu a cíle

Co si představit pod pojmem rodinná politika?
Rodinná politika ve své podstatě představuje souhrn aktivit a opatření za účelem podpory rodiny. Jedná se tedy o politiku průřezovou, která zasahuje do nejrůznějších veřejných oblastí života společnosti, jako je např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce, infrastruktura. Na druhou stranu však zasahuje i do oblasti vysoce soukromé, a musí tedy respektovat autonomii a schopnost rodin samostatně se rozhodovat. Rodinná politika je proto soustředěna na podporu rodin ve výkonu jejich přirozených funkcí, nikoli na přebírání těchto rolí a zasahování do vnitřního života rodin, rozdělení sociálních rolí v rodině. Rodina jako celek je v rodinné politice chápána tak, že rodiny netvoří jen rodiče a děti, ale spolu s nimi i senioři, kteří mají také své specifické potřeby.

Co je cílem rodinné politiky?
Obecným cílem rodinné politiky je vytvořit ve společnosti prostředí celkově přátelské rodině, legislativní i nelegislativní cestou. Cílem regionální rodinné politiky je dostat rodinu do centra pozornosti regionálních a místních samospráv, což znamená v praxi uplatňovat pro-rodinný úhel pohledu na všechny záležitosti, které se dotýkají života rodin.

Je pamatováno na podporu rodiny i v grantech a dotacích Magistrátu hlavního města Praha?
Ano. V rámci grantové politiky je každoročně vyhlašován program určený pro podporu rodiny, do kterého mohou přihlašovat své projekty nestátní neziskové organizace, které pracují v této oblasti. Témata jsou zaměřena na podporu aktivit v oblasti náhradní rodinné péče, v oblasti prevence negativních jevů, souvisejících s životem rodiny, sanace rodiny, projekty zaměřené na volnočasové aktivity prorodinného charakteru a ty, co jsou určeny pro děti a mládež odcházející z výchovných zařízení.

ODKAZ -
http://socialnipece.praha.eu/jnp/cz/nejcasteji_kladene_otazky/rodinna_politika/index.html

  • Rodinná politika na úrovni krajů a obcí (Metodické „doporučení” Ministerstva práce a sociálních věcí ČR) ke stažení ZDE.

 

Obsah:

1) RODINNÁ POLITIKA

1.1) Rodina jako základ společnosti.

1.2) Rodinná politika.

1.3) Cíle rodinné politiky.

1.4) Aktéři rodinné politiky.
1.5) Institucionální zajištění rodinné politiky.

2) REGIONÁLNÍ RODINNÁ POLITIKA

2.1) Proč regionální rodinná politika?
2.2) Cíle regionální rodinné politiky.
2.3) Aktéři regionální rodinné politiky a jejich role2.4 Nastartování regionální rodinné politiky.
2.5) Financování aktivit rodinné politiky.
2.6) Konkrétní opatření vedoucí k naplnění cílů.
2.7) Příklad konkrétního projektu nestátních neziskových organizací.

 

  • NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY ke stažení ZDE.
Vytisknout