Oddělení obchodních aktivit činnost


  • vydává souhlas k opravám, rekonstrukcím a stavebním úpravám prováděných nákladem nájemců;
  • podílí se na pracích spojených s inventarizací majetku;
  • připravuje návrhy zásad privatizace, zpracovává materiály, které předkládá k projednání Radě a Zastupitelstva městské části Praha 4;
  • zabezpečuje a realizuje privatizace bytového fondu dle usnesení Rady a Zastupitelstva městské části Praha 4;
  • připravuje podklady pro projednávání záměrů o nakládání s majetkem svěřeným městské části Praha 4 a předává podklady pro účetní evidenci svěřeného majetku;
  • organizuje záměry prodeje svěřených nemovitostí a dle rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 4 zabezpečuje převody nemovitostí;
  • kontroluje činnost provozovatele tepelných zařízení;
  • spolupracuje s OSIO ÚMČ Praha 4 při tvorbě plánu oprav a investic;
  • prověřuje připomínky a stížnosti občanů týkající se tepelného hospodářství;
  • vede evidenci nebytových objektů, prostor apod.