Oddělení ekonomicko – správní činnost

 • ve spolupráci s OFS sleduje hospodaření s finančními prostředky kapitoly školství a je jejích správcem, navrhuje rozpočtová opatření v rámci kapitoly, sleduje její hospodaření
 • poskytuje poradenskou pomoc při zabezpečení agendy hrazení neinvestičních nákladů na žáky, kteří mají trvalé bydliště v jiné obci než navštěvují základní školu
 • zabezpečuje agendu částečného hrazení neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů zřízených MČ
 • provádí metodický dohled nad úrovní stravování ve školních jídelnách škol s právní subjektivitou v rámci namátkových dohlídek (skladba stravy, plnění výživových norem dle vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, tzv. spotřební koš potravin atd.)
 • provádí dohled nad dodržováním hygienických předpisů v provozu školních jídelen
 • sleduje a eviduje kapacity školních jídelen
 • sleduje platby obědů a počty strávníků na jednotlivých školách, evidenci cizích strávníků a evidenci nákladů na oběd na jednotlivých školách
 • sleduje nabídku trhu v oblasti stravování a nabídku zařízení pro školní kuchyně a jídelny, vyřizuje stížnosti v oblasti stravování
 • spolupracuje s MHMP v oblasti stravování a zabezpečuje přenos informací
 • připravuje materiály do rady a zastupitelstva (zřizovací listiny, rady škol, změny zápisu do rejstříku škol a školských zařízení, stanovisko k uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu apod. u škol a školských zařízení zřízených MČ)
 • poskytuje metodickou pomoc školám při aplikaci právních norem, metodickou pomoc při uzavírání pracovních smluv a právních úkonů
 • projednává dle zákona č. 200/1990 Sb., v pl. znění, přestupky na úseku školství a výchovy mládeže - § 31
 • vede dokumentaci školského majetku, který užívají školské organizace zřízené MČ
 • poskytuje metodickou pomoc při evidenci a nakládání s majetkem, jeho vyřazování a při provádění inventarizace majetku a závazků dle zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění, o účetnictví, u jednotlivých ZŠ a MŠ s právní subjektivitou
 • v agendě mezd zpracovává návrhy rozpisů rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělání (prostředky na platy zaměstnanců ve školství) pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřízená MČ a předává je MHMP
 • sleduje hospodaření se mzdovými prostředky na ZŠ a MŠ a oprávněnost jejich čerpání
 • vykonává rozpočtová řízení se ZŠ a MŠ
 • zpracovává a předkládá MHMP rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu (prostředky na platy zaměstnanců ve školství)
 • zabezpečuje agendu podávání žádostí či změn v rejstříku škol a školských zařízení
 • informuje odbor školství MHMP a MŠMT o provedených změnách ve zřizovacích listinách, zabezpečuje jejich včasné zaslání
 • eviduje zřizovací listiny ZŠ, MŠ
 • eviduje žadatele o byt z řad pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a spolupracuje s OBYP a MHMP
Vytisknout