Oblast poplatků a vymáhání pohledávek

 • vede operativní  evidenci předpisů a plateb k jednotlivým pohledávkám v hlavní činnosti
 • vydává občanům potvrzení o tom, že nedluží za místní poplatky jejichž je správcem
 • vykonává správní řízení v oblasti výherních hracích přístrojů dle zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění, a vyhlášky MF č. 223/1993 Sb., o provozování výherních hracích přístrojů
 • vykonává kontrolní činnost v oblasti provozování výherních hracích přístrojů
 • řídí se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • zodpovídá za odvod vybraného správního poplatku do státního rozpočtu prostřednictvím FÚ pro Prahu 4
 • zodpovídá za odvod místních poplatků do rozpočtu HMP dle Statutu
 • povoluje v rozsahu svěřené působnosti věcné loterie a tomboly
 • provádí dozor při výběru  sbírek pořádaných formou  sběracích  pokladniček, kde rozhodujícím kritériem je umístění pokladniček
 • spravuje pokutové bloky a jiné přísně zúčtovatelné tiskopisy, používané pro placení a předepisování daní a poplatků, pokud jejich správa přísluší Úřadu MČ
 • aktivně spolupracuje s kontrolním odborem při provádění jeho kontrolní činnosti

vykonává faktickou a finanční správu:

 • místního poplatku ze vstupného, vyjma vyhledávací činnosti při faktické správě u sobě nevyhrazených poplatníků
 • místního poplatku z ubytovací kapacity
 • místného poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
 • místního poplatku ze psů

vykonává finanční správu:

 • všech pokut vyměřených odbory úřadu
 • místného poplatku za užívání veřejného prostranství, včetně  zeleně
 • poplatku za kácení stromů
 • poplatku za znečišťování ovzduší

Pod pojmem  faktická správa se rozumí správa místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, vyhlášek HMP o místních poplatcích v platném znění a podle příslušné části zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.

Pod pojmem finanční správa se rozumí vymáhání pohledávek dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.

Vytisknout