Ne mrakodrapu na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova!


Praha 4 dlouhodobě a opakovaně odmítá téměř dvacetipodlažní, více než 70 metrů vysokou budovu Administrativního centra Budějovická na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova. Magistrát hlavního města Prahy sice v minulosti vydal rozhodnutí, podle něhož takový projekt není v souladu s územním plánem, přesahuje výškově okolní zástavbu a porušuje předpisy o oslunění a osvětlení, teď ale nepochopitelně otočil a nařídil Stavebnímu úřadu Prahy 4, aby rozhodl ve věci žádosti společnosti OPAL REAL o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané AC Budějovická.

„Od roku 2014 říkáme ne a magistrát s námi souhlasil. Co se stalo, že změnil stanovisko?“ Ptá se radní pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS). „Rozpor s územním plánem potvrzují i znalecké posudky, které jsme magistrátu poskytli v rámci odvolacího řízení. Jsem velmi rozhořčen rozhodnutím odvolacího orgánu, který se zřejmě závěry těchto posudků vůbec nezabýval, a naopak posoudil všechny odvolací námitky investora stavby jako důvodné,“ dodal Patrik Opa.

Developer, společnost OPAL REAL, plánuje vybudovat v sousedství nízkopodlažní zástavby výškový objekt s pěti podzemními a 19 nadzemními podlažími a s výškou přesahující 70 metrů. Městská část Praha 4 nadále trvá na tom, že taková stavba je zejména z hlediska své výšky v rozporu s limity možného rozvoje ve stabilizovaném území, což konstatoval i znalecký posudek a ve svém rozhodnutí z roku 2016 uvedl také Odbor stavebního řádu MHMP, ve kterém je doslova uvedeno: V daném případě je problematická výška stavby a lze tedy konstatovat, že navrhovaná stavba svou hmotou nesplňuje požadavek stanovený Územním plánem sídelního útvaru hlavního města Prahy spočívající pouze v možnosti dotváření stávající urbanistické struktury.

„Takto naddimenzovaná administrativní budova, která naprosto zásadním způsobem ohrožuje funkci okolních obytných budov, do této lokality určitě nepatří,“ uvedl radní Patrik Opa. „Zásadním negativním dopadem je, že obyvatelé domů v okolí přijdou o světlo a o slunce, sníží se jim komfort bydlení i kvalita života.“

Odbor stavebního řádu pražského magistrátu svým rozhodnutím dvakrát v průběhu dvou posledních let zrušil rozhodnutí Stavebního úřadu Prahy 4, který žádost o vydání rozhodnutí o umístění této stavby zamítl. V posledním novém rozhodnutí z 25. listopadu 2021 nazvaném Příkaz – opatření proti nečinnosti, označil postup Stavebního úřadu Prahy 4 za obstrukční a přikázal mu, aby řízení dokončil do 15. prosince 2021 vydáním rozhodnutí ve věci.

„Je to zvláštní, magistrátní úředníci nutí Stavební úřad Prahy 4 vydat rozhodnutí o umístění stavby, o jejíž negativních dopadech na obyvatele Prahy 4 není sporu,“
uvedl dále radní Patrik Opa.

Rada městské části Praha 4 nadále trvá na tom, že navrhovaná stavba s 19 nadzemními podlažími a výškou 72 metrů je v daném místě v rozporu s územním plánem a s požadavky na respektování urbanistického a architektonického charakteru prostředí a na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí.
Záměr na výstavbu AC Budějovická je umisťován do urbanistické struktury sídliště Michelská s výškovou hladinou 21 – 25 metrů a typickým počtem osmi podlaží. Podél ulice Budějovická je nízkopodlažní zástavba objektů občanské vybavenosti s výškovou hladinou do 8 metrů a areály školských zařízení taktéž s výškovou hladinou do 8 metrů.

Na protilehlé straně ulice Budějovická severozápadním směrem se nachází sídlištní zástavba (Zelená liška) s výškovou hladinou 18 - 21 metrů.

Přes ulici Vyskočilova se na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova nachází administrativní budova navazující základní hmotou na výškovou hladinu sídlištní zástavby s výškovou dominantou výšky 46,3 metru.

Na protilehlém rohu směrem západním se nachází budova Reiffeisenbank s výškou (bez technologií na střeše a loga) maximálně 50,5 metru.

Výšková hladina stávající zástavby v bloku mezi ulicemi Vyskočilova Přímětická, Budějovická a Vokáčova, jehož součástí je plánovaná stavba, i převládající výšková hladina Sídliště Michelská je tak navrhovanou budovou o výšce 71,720 metru nad upraveným terénem překročena o cca 47 metrů. Navrhovaná budova svojí výškou převyšuje i budovy na nároží křižovatky Budějovická, Vyskočilova a Olbrachtova o více než 20 metrů.

„Praha 4 opakovaně upozorňuje také na nevhodnost napojení stavby do přetíženého dopravního uzlu Budějovická – Vyskočilova – Ješetická, které by dopravu v lokalitě dále zahustilo. To by následně vedlo k jejímu částečnému odklonění do vedlejších obydlených ulic, zejména Ješetické, která se tím stane hlavní komunikací pro obsluhu AC Budějovická,“ uvedla Lucie Michková (ODS), členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva městské části Praha 4. „Lidé bydlící v Přímětické ulici přijdou o parkovací místa a zahuštění dopravy vyvolané větším pohybem vozidel se nepříznivě projeví na bezpečnosti provozu i chodců v ulici s bytovými domy a mateřskou školou.“

Proti plánované stavbě Administrativního centra Budějovická se řadu let nevymezuje jen městská část Praha 4, ale také nejméně 1850 občanů, kteří podpořili petici proti umístění této stavby na nároží ulic Budějovická a Vyskočilova.

AC Budějovická - II. upravený návrh - zdroj: https://www.studioam.cz/AC Budějovická - II. upravený návrh - zdroj: https://www.studioam.cz/AC Budějovická - II. upravený návrh - zdroj: https://www.studioam.cz/AC Budějovická - II. upravený návrh - zdroj: https://www.studioam.cz/
Ilustrační foto: možné podoby objektu Administrativní centrum Budějovická dle
STUDIO AM Architektonický Ateliér v sekci PROJEKTY - OBČANSKÉ STAVBYAktualizováno: 09.12.2021 – Vít Drbal
Vytisknout