Informace ke krmení holubů

Krmení holubů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích či soukromých pozemcích a objektech není samo o sobě žádným právním předpisem zakázáno. Podle obecného právního principu, že lidem je dovoleno činit vše, co není zákonem zakázáno (vyjádřeného v čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod), se tedy jedná o dovolenou činnost.
Znečišťováním ulic a jiných veřejných prostranství se rozumí činnost, v jejímž důsledku se na ulice a jiná veřejná prostranství dostávají pevné nebo kapalné látky nebo jiné věci, které jsou v rozporu s účelem užívání ulic a jiných veřejných prostranství. Znečištěním ulic nebo jiných veřejných prostranství se pro účely obecně závazné vyhlášky č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě), která je účinná od 1. 7. 2008, rozumí i znečištění krmením pro zvířata (§ 2 písm. d) vyhlášky). Porušení tohoto zákazu zakládá skutkovou podstatu přestupku podle § 47 odst. 1 písm.d) zákona o přestupcích, za který lze jako nejpřísnější sankci uložit pokutu do výše 20 000,- Kč. Dle našich praktických zkušeností lze konstatovat, že holubi nezanechávají zbytky potravy, kterou by byla ulice nebo jiné veřejné prostranství znečištěno.  
Nutno poznamenat, že vyhláška o čistotě řeší znečišťování ulic a jiných veřejných prostranství, kterými jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (viz  §14b zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů). V žádném případě se nevztahuje na objekty sloužící např. k bydlení. Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Vlastnictví ale zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem, tak zní čl. 11 Listiny základních práv a svobod.
Krmení zdivočelých městských holubů je z hlediska hygienického a protiepidemického naprosto nevhodné. Tlumení holubích populací, které v Praze způsobují značné materiální škody a představují i zdravotní rizika, je obtížnou a nákladnou záležitostí. Jak je však uvedeno výše, nejedná se o činnost protiprávní a pokud nedojde ke znečištění veřejného prostranství, nelze za ni nikoho postihovat.
V současné době také Úřad městské části Praha 4 přistoupil ke snižování holubí populace na objektech, které jsou ve vlastnictví nebo správě městské části. Každý vlastník objektu má povinnost starat se o svůj objekt s péčí řádného hospodáře tak, jak mu ukládá právní předpis. Je tedy pouze na vlastníku objektu, jaká preventivní opatření příjme, aby nedocházelo k poškozování jeho objektu. Pokud by došlo k poškození celistvosti pláště objektu holuby, které v důsledku krmení nalétávají do dané lokality, může se Vám stát, že po Vás bude požadovat vlastník objektu náhradu škody, samozřejmě, že pokud se nedohodnete na náhradě vzniklé škody, lze náhradu škody uplatnit pouze soudní cestou. 

Mgr. Eva Šimková
odbor životního prostředí a dopravy