Dotační programy na podporu integrace cizinců a národnostních menšin


Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační programy na podporu rodinné politiky a integrace cizinců a národnostních menšin
na území MČ Praha 4 v roce 2021


Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 (dále jen „Zásadami“), které jsou přílohou č. 1 tohoto vyhlášení programů. Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohy č. 2, 3 a 4 tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášené dotační programy – jednoleté:
 1. Dotace na zmírnění dopadů epidemie koronaviru pro subjekty pořádající jednorázové aktivity v oblasti rodinné politiky na území MČ Praha 4 a pro subjekty zajišťující celoroční aktivity v oblasti rodinné politiky na území MČ Praha 4.
 2. Dotace na podporu národnostních menšin a integrace cizinců do české společnosti.
Účel programu:
 1. Zkvalitnění života rodin žijících na území městské části Praha 4 (rodiče s dětmi, senioři) a udržení kvality života rodin žijících na území městské části Praha 4 (rodiny s dětmi, senioři – aktivizační činnosti) a úhrady nezbytných prokazatelných provozních nákladů organizací (energie, nájmy apod.), způsobených epidemií koronaviru.
 2. Podpora vzdělávacích, kulturních, společenských a dalších aktivit zaměřených na integraci cizinců.
Důvody programů:
Podpora organizací zajišťujících volnočasové aktivity pro celé rodiny, rodiče na MD/RD, mezigenerační setkávání, činnost mateřských, komunitních a rodinných center, aktivní stárnutí (prevence stárnutí, udržení vitality) a preventivní aktivity pro podporu funkční rodiny a mezigeneračního soužití v rodině; Podpora integrace cizinců a organizací národnostních menšin na území MČ Praha 4 s cílem usnadnit začleňování cizinců do společnosti, rozvíjet činnost národnostních menšin, podporovat kulturní a společenský život v Praze 4, mezikulturní dialog a tolerantní vzájemné soužití: pořádání vzdělávacích a informačních aktivit pro děti i dospělé z řad cizinců zaměřené na jejich snazší integraci do společnosti (např. jazykové kurzy, kurzy sociokulturní orientace, orientace na trhu práce apod.), podpora terénní práce, interkulturní práce a komunitního tlumočení, realizace komunitních a volnočasových aktivit zaměřených na společné zapojení majority i cizinců do společenského a kulturního života v Praze 4, aktivity zaměřené na vzájemnou komunikaci mezi majoritou a cizinci a dobrovolnickou práci, aktivity zaměřené na vzájemnou informovanost, komunikaci a dialog mezi národnostmi, aktivity související s prezentací národnostně menšinových kultur včetně pořádání společenských a kulturních akcí a publikačních aktivit.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tyto programy:
600 000 Kč (šest set tisíc korun českých)
Maximální výše dotace v jednotlivém případě jednoleté dotace:
Program č. 1 – 100 000Kč (sto tisíc korun českých)
Program č. 2 – 40 000Kč (čtyřicet tisíc korun českých)

Okruh způsobilých žadatelů:
 • Program 1: neziskové organizace, spolky, mateřská, rodinná, komunitní centra, poradenství pro specifické oblasti, organizace zaměřené na slaďování rodinného a pracovního života, organizace věnující se aktivitám seniorů, které mají sídlo nebo působiště na území MČ Praha 4.
 • Program 2: neziskové organizace, které mají sídlo nebo působiště na územíMČ Praha 4, nebo budou projekt realizovat výhradně na území MČ Praha 4, fyzické osoby, které prokazatelně vykazují činnost v oblasti integrace cizinců a národnostních menšin.
Lhůta pro podání žádostí: 4. 1. - 15. 1. 2021 do 14.00 hodin

Kritéria hodnocení žádosti:
• obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu
• zkušenost s pořádáním akcí
• řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací MČ Praha 4
• kulturní, umělecký či kulturně-vzdělávací přínos pro MČ Praha 4 a její občany
• reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
do 30. 4. 2021
Podmínky pro poskytnutí dotace:
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 4, v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Zpracovatel programů / kontaktní odbor:
Odbor školství, prevence a rodinné politiky
Specifikace údajů v žádosti:
 • Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři v souladu se Zásadami (viz přílohy č. 2, 3 a 4) včetně všech příloh a v souladu se Zásadami. 
 • Formuláře žádostí a Zásady jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz).
 • Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v Zásadách nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení.
 • Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Místo a způsob podání žádosti:
 • Vyplněnou žádost bez souvisejících dokladů (v programu MS Word) a vyplněný podrobný rozpočet (v programu MS Excel) je třeba zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu: dotace@praha4.cz s uvedením v předmětu zprávy: „Dotační řízení – název dotačního programu“.
 • Elektronická forma je povinná pro všechny žadatele o dotaci a je podmínkou přijetí žádosti o dotace.
 • Originály žádostí na předepsaném formuláři v jednom vyhotovení včetně souvisejících dokladů se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději do lhůty pro podání žádostí. Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblastí, které se program týká.
Termín využití jednoleté dotace:
do 31. 12. 2021
Termín finančního vypořádání jednoleté dotace:
nejpozději do 31. 1. 2022
V Praze dne 25. 11. 2020

Přílohy:
Příloha č. 1 - Zásady pro poskytování dotací městské části Praha 4 pro rok 2021
Příloha č. 2 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - právnická osoba – jednoletá dotace
Příloha č. 3 - Žádost o dotaci MČ Praha 4 - fyzická osoba – jednoletá dotace
Příloha č. 4 - Podrobný rozpočet jednoleté dotace
Příloha č. 5 - Smlouva o poskytnutí dotace
Aktualizováno: 18.12.2018 – Vít Drbal
Vytisknout