Dotační programy pro oblast zdravotní

Městská část Praha 4
vyhlašuje dotační programy pro oblast zdravotní

na rok 2017

Podmínky pro poskytnutí dotace se řídí Zásadami pro poskytování dotací městské části Praha 4 (dále jen „Zásadami“), která jsou přílohou č. 1 tohoto vyhlášení programů. Žádosti o dotaci musí být podány na předepsaných formulářích, které tvoří přílohy č. 2 a 3 tohoto vyhlášení dotačního řízení.

Vyhlášené dotační programy:
 1. Podpora terénní péče
 2. Podpora pobytové, lůžkové péče
 3. Vzdělávání a programy zdraví
Účel programu:
 1. Podpora zejména terénní zdravotní, ošetřovatelské, psychiatrické, psychologické, psychoterapeutické, rehabilitační a domácí paliativní péče.
 2. Podpora hospiců, rehabilitační a ergoterapeutické péče v lůžkových zařízeních (včetně domácích a následné péče).
 3. Vzdělávání a podpora zdravého životního stylu včetně motivace k odpovědnosti za vlastní zdraví.
Důvody programu:
 1. Podpora současného trendu – poskytování kvalifikované zdravotní péče v domácím prostředí, rozvoj krizových psychiatrických center.
 2. Zlepšení kvality života pacientů (např. onkologických pacientek, pacientů s roztroušenou sklerózou, dětí s mozkovou obrnou atd.), rehabilitační a rekondiční aktivity, lůžková paliativní péče.
 3. Vzdělávání pracovníků zajišťujících přímou ošetřovatelskou péči. Podpora zdravého rozvoje dětí, mládeže, zdravého stárnutí (prevence civilizačních chorob).
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro tyto programy:
1 500 000,- Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých)

Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
1) 150.000,- Kč  (jedno sto padesát tisíc korun českých)
2) 750.000,- Kč (sedm set padesát tisíc korun českých)
3) 30.000,- Kč(třicet tisíc korun českých)

Okruh způsobilých žadatelů:
Podnikatelské právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, spolky, fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku, fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, církevní právnické osoby.

Lhůta pro podání žádostí: 26. 1. 2017 do 14.00 hodin

Kritéria hodnocení žádosti:
 • Obsahový soulad s tématem vyhlášeného programu
 • Řádné vyúčtování předchozích přidělených dotací/grantů MČ Praha 4
 • Přínos pro MČ Praha 4 a její obyvatelstvo
 • Reálnost uskutečnění projektu z hlediska časového, organizačního a ekonomického
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 30. 4. 2017

Podmínky pro poskytnutí dotace:
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 4, v žádosti o dotaci a ve smlouvě o poskytnutí dotace, které jsou přílohou tohoto vyhlášení programu.

Zpracovatel programů / kontaktní odbor:

Odbor sociální

Specifikace údajů v žádosti:
Žádost o dotaci MČ Praha 4 je třeba vypracovat na předtištěném formuláři (příloha č. 2 nebo č. 3), vyplnit v požadovaných bodech včetně všech příloh a v souladu se Zásadami.

Formuláře žádostí a Zásady jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz).

Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném programu a v Zásadách nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Místo a způsob podání žádosti:
Vyplněné žádosti o dotace se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí. Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblastí, které se program týká.

Jeden stejnopis (vyplněný formulář v programu MS Word) se posílá prostřednictvím elektronické pošty na adresu: dotace@praha4.cz s uvedením v předmětu zprávy: „Dotační řízení – název dotačního programu“. Elektronická forma se týká všech žadatelů o dotaci.

Úspěšní žadatelé jsou povinni dotaci využít do 31. 12. 2017

Termín finančního vypořádání dotace: nejpozději do 31. 1. 2018

V Praze dne 30. 11. 2016

Přílohy:
Vytisknout