Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha 4 a Úřadu městské části Praha 4. Pro vložení dotazu není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha 4 nebo voleným zástupcem samosprávy. Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější nebo zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obrátit se na konkrétní zaměstnance úřadu.

 


Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*  
*  
*    
 
*  


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: trvání výkopových prací (Kateřina Řehákov á 11.05.2017 13:33) – Doprava a parkování
  Dobrý den, již nějakou dobu v ulici Na Zlatnici v Podolí a jí přilehlých probíhají výkopové práce, snad to souvisí s rekonstrukcí el. vedení. Bohužel výkopové práce probíhají v zónách, kde je nějaká šance zaparkovat. Teď jsem tedy, coby rezident P4 nucena parkovat na P10. Do kdy tyto výkopové práce budou trvat? Chybí u nich jakékoliv informace (třeba formou dodatkové tabulky u zákazů zastavení...). Děkuji.
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 17.5.2017 17:21)

   Vážená paní Řeháková,
   v lokalitě katastrálního území Podolí se provádí výkopové práce pro výměnu vedení el. sítí v komunikaci v IV. Etapách, v ul. Na Zlatnici je v současné době povolené zvláštní užívání komunikace ul. Zlatnici, Pod Klaudiánkou, Na Podkovce, Levá v době od 01.05.2017 do 02.06.2017.  Zhotovitel akce fa. Engie Services a.s. , odpovědný vedoucí  p. Vondruška  tel. 725 929 348. Dopravní značení B28 musí mít označení  E13 + uvedený datum platnosti. Informoval jsem zhotovitele akce o urychlené zjednání nápravy a zvýšenou informovanost obyvatelům.

   S pozdravem


   Bc. Petr Vlasák
   vedoucí oddělení dopravy

 • Otázka: rekonstrukce Nuselská (Jiří Francl 07.05.2017 14:02) – Doprava a parkování
  Dobrý den, prosím o informaci, kdy proběhne rekonstrukce chodníků a vozovky v ulici Nuselská.

  Děkuji
  Jiří Francl

  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 16.5.2017 14:53)

   Vážený pane Francle,
   v současné době eviduje silniční správní úřad v ulici Nuselská několik souběžně probíhajících akcí, na které bylo vydáno povolení o zvláštním užívání pozemní komunikace. Jedná se o zejména rekonstrukci kanalizace a vodovodních přípojek, rekonstrukci NTL a STL plynovodů, výkopy pro pokládku optických a sdělovacích kabelů. V období měsíců června – srpna je dále plánovaná úprava elektrické sítě PRE a další dílčí přeložky inženýrských sítí.

   Silniční správní úřad je termínově vázaný především doručením žádostí jednotlivých zhotovitelů a jejich skutečnými termíny, které jsou upřesňovány až prostřednictvím těchto samostatných žádostí i navazujících smluvních vztahů. Dle stále probíhajících informačních a koordinačních jednání na Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s., by se v průběhu druhé poloviny tohoto roku (lépe řečeno až po rekonstrukci všech dotčených inženýrských sítí) měla zahájit od ulice Vladimírova výstavba definitivních povrchů vozovek a jejich přilehlých chodníků, jejíž součástí bude i přemístění podstatné části lamp pouličního osvětlení na stožáry trakčního vedení a úprava parkovacího prostoru v ulici Nuselská.

   S pozdravem


   Ing. Ondřej Horvath

   referent oddělení dopravy

 • Otázka: sběr plastových víček pro Elinku (Zdenka Popelková 14.05.2017 21:53) – Obecné
  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, kam můžu odevzdat plastová víčka pro Elinku ze Spořilova a kdy bude další svoz.
  Děkuji
  Popelková
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 15.5.2017 15:51)

   Dobrý den,
   se svým dotazem se, prosím, přímo obraťte na koordinátorku sbírky Mgr. Alžbětu Korčákovou - alzbeta.korcakova@praha4.cz.

   S pozdravem

   David Polák
   tiskový referent

 • Otázka: vraky na parkovišty (L. Nová 20.04.2017 15:31) – Doprava a parkování
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na následující. Pán z protějšího domu obchoduje s auty, spíše asi soukromý prodej než přes firmu, nabízí je přes bazos.cz. Dříve měl na parkovišti, zaparkováno tak jedno, dvě auta ve slušném stavu, která během měsíce byl schopen prodat, ale nyní jich tam mám cca 10. Jedná se o auta starší 15let a většina z nich působí spíše jako vrak než auto, nemají platnou STK a z některých z nich vytéká cosi na parkoviště. Lidé jsou z toto nešťastní, protože tyto vraky tam budou pravděpodobně ještě dost dlouho a zabírají místa pro parkování. Chci se zeptat, zda se proti tomuto jednání dá nějak bránit?

  Děkuji Nová
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 15.5.2017 15:34)

   Vážená paní Nová,
   bohužel doba odstavení vozidla na komunikacích nehraje v případě posuzování vraku roli a stejně tak chybějící SPZ či vyfouknutá kola vozidla taktéž neindikují vrak. Vozidlo je vrakem v případě poškození mechanizmu nebo karosérie, každé takové vozidlo je posuzováno individuálně Silničním správním úřadem a Správou služeb hlavního města Prahy. Řízení o odstranění vraku obvykle trvá nejméně čtyři měsíce. Vzhledem k tomu, že auta z parkoviště mizí, nelze z hlediska zákona o pozemních komunikacích a zákona o provozu na pozemních komunikacích dotyčného podnikatele zač postihnout.

   Doporučuji Vám obrátit se na živnostenský odbor (http://praha4.cz/Odbor-zivnostensky-OZ) ohledně užívacích prostor pro podnikání, protože veřejná ulice tímto prostorem být nemůže. Dále se můžete kontaktovat oddělení životního prostředí (http://praha4.cz/Oddeleni-zivotniho-prostredi-a-odpadoveho-hospodarstvi), ohledně možného porušení zákonů chránících životní prostředí na úseku ochrany odpadů a čistoty.

   S pozdravem


   Michal Hermann
   referent oddělení dopravy

 • Otázka: Prodej bytů (Sedláčková 15.05.2017 14:39) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, zda se chystá/uvažuje o prodeji bytových jednotek na adrese Viktorinova 1151/3, Praha 4. Děkuji. Sedláčková
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 15.5.2017 15:32)

   Dobrý den,
   k uvedenému dotazu sděluji, že  Obvodní zastupitelstvo Praha 4 na svém 20. zasedání dne 23. 9. 1998 usnesením č. 20Z-43/1998 schválilo seznam obytných domů a příslušných pozemků určených k prodeji v jednotlivých vlnách privatizace bytového fondu. Prodej těchto domů probíhal průběžně a dům na adrese Viktorinova 1151/3, Praha 4 – Nusle, nebyl určen k prodeji v rámci některé vlny privatizace.

   K uvedenému dotazu je možné v současné době konstatovat, že soubor domů určených k privatizaci nebyl o další domy doplněn a tedy dům na adrese Viktorinova 1151/3, Praha 4 – Nusle nadále zůstává zařazen do seznamu domů, které budou ponechány v majetku městské části Praha 4.

   Zároveň si Vás dovoluji informovat, že městská část Praha 4 jako územní samosprávný celek ve své samostatné působnosti hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen hlavním městem Prahou. Hospodaření s byty a bytovými domy patří do této samostatné působnosti obce a řídí se zákony a obecně právními předpisy a je tedy na rozhodnutí orgánů obce, zda jí svěřený majetek prodá či zda si jej ponechá ve vlastnictví.

   V případě, že by v budoucnu došlo k rozšíření seznamu domů určených k prodeji po jednotkách, budou oprávnění nájemci bytů v předmětném domě o této skutečnosti informováni.

   S pozdravem


   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty

 • Otázka: dotaz na výstavbu v ulici Ohradní (Janošcová 15.05.2017 6:31) – Stavební úřad
  Dobrý den, chtěla bych požádat o odpověď na otázky:1) K jakému datu byla schválena výstavba obytného domu v Ohradní ulici v blízkosti MŠ? 2) Jak bude obytný dům vysoký (kolik pater?)? 3)Kdy bude výstavba zahájena? 4) Jak se mohu stát účastníkem řízení? Za odpověď předem děkuji.Janošcová
  • Odpověď: (Ing. Eva Kotasová, vedoucí OST 15.5.2017 15:28)

   Vážená paní,
   v uvedeném místě neevidujeme žádné podání. Obecně platí, že územní řízení je zahájeno dnem podání žádosti žadatele (dosud není nic podáno), okruh účastníků řízení stanoví stavební úřad, účastníci se o tom, že jsou účastníky řízení, dozví v oznámení o zahájení řízení.

   Oznámení řízení s velkým počtem účastníků se oznamuje na úřední desku, účastníci  - vlastníci sousedních pozemků a staveb, jejichž právo může být přímo dotčeno se identifikují označením pozemků  a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

   V případě že se cítíte být účastníkem řízení a stavební úřad Vás jako účastníka řízení v oznámení neoznačí, můžete se jako účastník řízení přihlásit s uvedením důvodů, jak jsou Vaše vlastnická nebo jiná věcná práva přímo  dotčena a stavební úřad rozhodne o Vašem účastenství.

   S pozdravem


   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního

 • Otázka: Dětský občanský průkaz (Jiří Vostrý 15.05.2017 8:47) – Občanské průkazy, cestovní pasy a evidence obyvatel
  Dcera má vydaný občanský průkaz v listopadu 2014, letos v květnu 2017 je jí 15 let. Platnost stávajícího průkazu je do roku 2019, potřebuje od 15 let nový nebo stačí současný platný.
  Děkuji Vostrý
  • Odpověď: (vedoucí OSA Ing. Martin Anděra, 15.5.2017 15:25)

   Dobrý den,
   pokud nedojde ke změně údajů ve stávajícím občanském průkazu, není třeba žádat o nový, dosavadní platí do data v něm uvedeného.

   S pozdravem


   Ing. Martin Anděra
   vedoucí odboru správních agend

 • Otázka: Parkování na Spořilově (Milan Kubizňák 20.04.2017 16:09) – Doprava a parkování
  Dobrý den,
  vzhledem k tomu, že na Spořilově poblíž ulicí Měchenická a Na Chodovci v současnosti probíhají výkopové práce a není tu tím pádem dostatek parkovacích míst, tak by mě zajímalo proč policie ČR uděluje pokuty a to na denní bázi za parkování na dejme tomu sporných místech, pokud město zabere 20% parkovacích míst a že jich v praze není nikdy dostatek, tak tam denně vidím strážníky policie jak udělují pokuty. Přijde mi to absurdní protože město zabere místa na parkování a pak následně uděluje lidem pokuty za to, že nemají své auta kde zaparkovat. Copak se nedokážete domluvit? Zajímá mě jestli město v tomto případě přimhouří oko a pokuty bude promíjet, protože se vlastně jedná o jím způsobený problém. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 11.5.2017 16:01)

   Dobrý den,
   Policie ČR postupuje podle zákona a ten neumožňuje „přimhuřování oka“, proto není možné promíjet pokuty za nesprávné parkování.

   S pozdravem


   Ing. Jan Hartman
   referent oddělení dopravy

 • Otázka: Provozovani jogy v byte (Eva Chalupova 10.05.2017 16:24) – Živnostenský úřad
  Dobry den,

  rada bych se zeptala, za jakych podminek si nase sousedka muze zridit provozovani jogy v byte.

  Dekuji.

  Eva Chalupova
  • Odpověď: (Ing. Pavla Melšová, vedoucí OŽ 11.5.2017 15:54)

   Dobrý den,
   pokud provozování jógy splňuje znaky živnostenského zákona, tzn., že se jedná o činnost soustavnou, provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených v živnostenském zákonem, pak je podmínkou vlastnit živnostenské oprávnění na činnost poskytování  tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti. Způsobilost provozovny a  její schvalování  nespadá do kompetence živnostenských úřadů.

   S pozdravem


   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského

 • Otázka: Značení komunikace - zákaz stání křížení ulic Kaplická/Na Vrstvách (Jana Havlenová 05.05.2017 16:46) – Doprava a parkování
  Dobrý den, prosím o informaci, kde nahlásit nedostatečné značení komunikace - žluté značení na vozovce - zákaz stání. Jedná se o křížení ulic Kaplická a Na Vrstvách, kde parkující vozidla na zákazu stání brání ve vjezdu na pozemek.Předem děkuji za informaci. S pozdravem,
  Jana Havlenová
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 10.5.2017 10:24)

   Dobrý den,
   pro zpracování odpovědi k níže uvedenému dotazu  prosíme o vyzvání žadatelky dotazu o upřesnění obsahu  tohoto podnětu, tj, o jaké stávající nedostatečně vyznačené V 12a (zákaz stání) se přesně jedná a upřesnění  konkrétního místa jeho vyznačení. Po  obdržení  konkrétnějších informací můžeme rádi tazatelce pomoci s výzvou konkrétnímu vlastníkovi a správci takového značení, aby bylo obnoveno a řádně udržováno.

    

   S pozdravem

   Zdeňka Novotná

   referent – dopravní značení

   oddělení dopravZveřejněno: 11.11.2008 – tiskový referent David Polák,
Vytisknout