Zásady pro poskytování dotací městské části praha 4 pro rok 2017

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
PRO ROK 2017

I. Úvodní ustanovení
1) Dotace městské části Praha 4 (dále jen „MČ Praha 4“) je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu MČ Praha 4 fyzickým nebo právnickým osobám na stanovený účel (dále jen „dotace“). Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

2) Dotace se poskytuje v souladu s § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hlavním městě“), a to vždy na základě rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 4.

3) Dotace může být poskytnuta na účel uvedený v programu (tzv. programová dotace).

4) Zásady pro poskytování dotací dále upravují konkrétní podmínky jednotlivých vyhlášených dotačních programů.

II. Vyhlášení programu

1) Program vyhlašuje jménem MČ Praha 4 Rada MČ Praha 4.

2) Přípravu a výběr dotačních programů s finanční podporou MČ Praha 4 provádí z hlediska jejich potřebnosti a účelnosti věcně příslušné odbory Úřadu MČ Praha 4 (dále jen „odbor“)s případnousoučinností s věcně příslušnými komisemi Rady MČ Praha 4 a Odborem kultury, sportu a dotační politiky (dále jen „OKS“)

3) Návrh podporovaných dotačních programů předkládá souhrnně OKS Radě MČ Praha 4, která dotační programy pro příslušný rok projedná a schválí. Schválené programy OKS zveřejní na úřední desce Úřadu MČ Praha 4, způsobem umožňujícím dálkový přístup a na webových stránkách MČ Praha 4: www.praha4.cz nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti. Programy se zveřejňují nejméně na dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

4) Program se vyhlašuje v návaznosti na rozpočet MČ Praha 4 v souladu s § 10c a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

III. Podmínky přijímání žádostí
1) Žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) přijímá MČ Praha 4 v termínu stanoveném v programu.

2) Žádost může podat právnická osoba, která je registrována v souladu s právním řádem ČR a splňuje všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost, nebo fyzická osoba za předpokladu, že splňují podmínky stanovené v programu (dále jen „žadatel“).

3) Žadatelé podávají žádosti na předepsaném formuláři v jednom vyhotovení vč. souvisejících dokladů a jeden stejnopis zasílají prostřednictvím elektronické pošty (vyplněný formulář v programu MS Word) na adresu: dotace@praha4.cz s uvedením v předmětu zprávy: „Dotační řízení – název dotačního programu“. Elektronická forma se týká všech žadatelů o dotaci a nenahrazuje fyzickou formu žádosti.

4) Žádost musí obsahovat náležitosti stanovené v  § 10a, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

5) Žadatel musí mít řádně odevzdané vyúčtování předchozího grantu či dotace, jinak bude z dotačního řízení vyřazen.

6) Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace, uvedené v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

7) Žádosti se podávají ve stanoveném termínu osobně na podatelnu ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí.

8) Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu a oblasti, které se program týká.

9) Žádosti o dotaci vč. souvisejících dokladů se nevracejí.

IV. Posuzování a hodnocení žádostí
1) Příslušný odbor provede formální kontrolu došlých žádostí o poskytnutí dotace, zejména z hlediska jejich úplnosti (splnění podmínek žadatelem) a též z odborného hlediska a předloží je k posouzení a stanovisku jednotlivým odborným komisím a následně komisi grantové, zahraniční a pro sport, jmenované Radou MČ Praha 4.

2) Příslušný odbor vyřadí žádosti, které neobsahují předepsané údaje a doklady, a u kterých by poskytnutí žádosti v plném rozsahu znamenalo veřejnou podporu podléhající schválení Evropské komise. Odbory se vzájemně informují o žádostech téhož žadatele v různých oblastech dotačního řízení. V průběhu řízení může odbor kontaktovat žadatele a vyzvat jej k předložení dokumentů, které s posuzováním žádosti i nepřímo souvisí.

Odbor vyřadí žádosti o poskytnutí dotace na program, k jehož provedení je titulem již jiná uzavíraná či uzavřená smlouva s MČ Praha 4, a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace by byl obcházen zákon č. 134/2016 Sb. v pl. znění o zadávání veřejných zakázek.

Žádosti, splňující všechny náležitosti, posoudí komise grantová, zahraniční a pro sport, zejména z hlediska:
  • poskytnutí veřejné podpory a podpory malého rozsahu (de minimis)
  • obsahového souladu s tématem vyhlášeného programu
  • počtu a skladbě obyvatel Prahy 4, kterým je program určen,
  • zkušeností s realizátorem programu v předchozích obdobích,
  • výše finanční spoluúčasti žadatele,
  • výše finanční spoluúčasti jiných obecních, krajských a ústředních orgánů a nestátních subjektů,
  • výše finančních prostředků, schválených na dotace v rozpočtu MČ Praha 4 a přiměřenosti požadovaných finančních prostředků ze strany žadatele,
3) Poskytnutí dotace v plném rozsahu, které by znamenalo veřejnou podporu podléhající schválení Evropské komise, je důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího posuzování.

Soupis žádostí, včetně příslušným odborem vyřazených s uvedením důvodu vyřazení, předloží odbor kultury, sportu a dotační politiky komisi grantové, zahraniční a pro sport Rady MČ Praha 4, včetně zhodnocení podle Pravidel Rady městské části Praha 4 k poskytování veřejné podpory a podpory malého rozsahu, zda se u dané žádosti splňující náležitosti jedná o podporu malého rozsahu, případně v jaké výši lze dotaci jako podporu malého rozsahu (de minimis) ještě poskytnout, aby se nejednalo o veřejnou podporu oznamovanou a schvalovanou Evropskou komisí. Má-li žadatel podáno více žádostí v jednom či v různých dotačních programech, které by ve svém součtu pouze částečně znamenaly veřejnou podporu podléhající schválení Evropské komise, upozorní na to odbor ve svém stanovisku.

4) Komise grantová, zahraniční a pro sport doporučí Radě MČ Praha 4, kterým žádostem splňujícím náležitosti vyhovět poskytnutím dotace MČ Praha 4, a kterým nikoliv. Součástí návrhu je doporučení Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 4 rozhodnout, zda se u dané žádosti jedná o podporu malého rozsahu (de minimis).

5) Komise grantová, zahraniční a pro sport může doporučit Radě MČ Praha 4 podpořit finančními prostředky pouze vybrané položky z rozpočtu programu, příp. jejich snížení.

6) Soupis žádostí s návrhem finanční spoluúčasti MČ Praha 4 předloží OKS s vyjádřením komise grantové, zahraniční a pro sport Radě MČ Praha 4 k projednání a následnému postoupení Zastupitelstvu MČ Praha 4 ke schválení. Až do konečného rozhodnutí o schválení či neschválení dotace nejsou žadatelům poskytovány dílčí informace. Součástí návrhu usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 4 je označení dané dotace jako podpory malého rozsahu (de minimis) v souladu se stanoviskem komise grantové, zahraniční a pro sport Rady MČ Praha 4.

V.
Poskytnutí dotace

1) S konečnou platností rozhodne o udělení či neudělení dotace s přesnou specifikací výše dotace Zastupitelstvo MČ Praha 4, a to na základě návrhu Rady městské části Praha 4.

2) Po schválení dotací Zastupitelstvem MČ Praha4 budou do 30 dnů úspěšní žadatelé zveřejněni na webových stránkách MČ Praha 4 (www.praha4.cz) a následně budou vyzváni k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

3) Neúspěšní žadatelé budou informováni e-mailem uvedeným v žádosti do 15 dnů od zveřejnění úspěšných žadatelů o skutečnosti, že jejich žádostem nebylo vyhověno a o důvodu nevyhovění žádosti.

4) Přidělené dotace budou úspěšným žadatelům uvolněny po provedení příslušných rozpočtových opatření a po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

5) Před uzavřením smlouvy po schválení dotace zkontroluje odbor aktuální stav výše již poskytnuté výše podpory malého rozsahu (de minimis) nahlédnutím do centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis) a dotazem u ostatních odborů.

Odbor znova posoudí, zda by poskytnutí dotace přesáhlo limit pro podporu malého rozsahu (de minimis), jestliže byla žádost o dotaci podána v rozdílném účetním období žadatele, než ve kterém by měla být dotace poskytnuta (tj. původní současné účetní období bude předcházející účetní období, původní přecházející účetní období bude předcházející účetní období 2 a přibude údaj o současném účetním období).

Zjistí-li odbor, že v mezidobí od podání žádosti do vyhotovování smlouvy před jejím předáním k podpisu zástupci MČ Praha 4 získal žadatel podporu malého rozsahu (de minimis), která by spolu s poskytovanými finančními prostředky znamenala v plném nebo částečném rozsahu veřejnou podporu možnou jen na základě povolení Evropské komise, pozastaví uzavírání smlouvy a předloží komisi grantové, zahraniční a pro sport Rady MČ Praha 4 podnět ke změně usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 tak, aby finanční prostředky znamenající podporu malého rozsahu (de minimis) byly poskytnuty a aby finanční prostředky znamenající již veřejnou podporu byly poskytnuty buď až po povolení Evropské komise, nebo poskytnuty nebyly. Komise grantová, zahraniční a pro sport doporučí Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 4, aby usnesení Zastupitelstva MČ Praha, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí finančních prostředků, bylo změněno tímto prvním, nebo druhým způsobem, pokud by poskytnutí finančních prostředků znamenalo veřejnou podporu. Zjistí-li odbor při zápisu podpory malého rozsahu do centrálního registru podpor malého rozsahu a po podpisu smlouvy ze strany MČ Praha, že by poskytovaná dotace znamenala veřejnou podporu, postupuje shora uvedeným způsobem a příjemci dotace nepředá vyhotovení smlouvy o poskytnutí dotace.

6) Z dotace lze hradit výdaje v souladu s účelem jejího poskytnutí uvedeným v žádosti a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

7) Příjemce dotace je povinen oznámit MČ Praha 4 svůj zánik, transformaci, sloučení apod., a to do 15 dnů od této skutečnosti. Příjemce dotace je současně povinen přednostně vypořádat případné vztahy s MČ Praha 4.

8) Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), Magistrát hlavního města Prahy v přenesené působnosti. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad.

9) S účinností od 1. 7. 2016 je MČ Praha 4 povinna zveřejnit uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace a její dodatky v registru smluv na portálu Ministerstva vnitra ČR do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku, je-li celková dotace vyšší než 50.000 Kč.

VI. Účetnictví a finanční vypořádání
1) Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití poskytnutých prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty a za jejich řádné (oddělené) sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2) Dotaci lze využít pouze za účelem a v termínu uvedeném v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace.

3) O případné změny v čerpání již přidělených finančních prostředků (dle položkového rozpočtu) či změnu termínu čerpání v daném dotačním období může příjemce požádat Zastupitelstvo MČ Praha 4 prostřednictvím Odboru kultury, sportu a dotační politiky nejpozději do 3 měsíců před koncem dotačního programu.

4) Závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace (vyúčtování) předkládá příjemce dotace na formuláři uvedeném v příloze č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace, spolu se všemi požadovanými náležitostmi, nejpozději v termínu uvedeném v programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace. Závěrečná zpráva (v délce 1500 – 2000 znaků bez mezer) musí obsahovat stručný souhrn výsledků projektu, na který byla dotace poskytnuta. Finanční vypořádání dotace po daném termínu je důvodem k okamžitému vrácení dotace a nepřidělení dotace v následujícím roce.

5) Nevyčerpaná část dotace musí být poukázána na účet MČ Praha 4 ve lhůtě uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace (dále jen „účet MČ Praha 4“).

6) Pokud příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu finanční vypořádání dotace, nebo nevrátí nevyčerpanou část dotace na účet MČ Praha 4, bude MČ Praha 4 vymáhat nevrácenou dotaci na základě příslušných právních předpisů a zároveň bude příjemce z dotačního řízení v následujícím roce automaticky vyřazen.

7) Příjemce dotace, který v průběhu čerpání dotace zjistí, že nemůže dotaci na schválený projekt v plném rozsahu využít, informuje o této skutečnosti MČ Praha 4 a bez zbytečného odkladu vrátí nevyčerpanou část dotace na účet MČ Praha 4.

VII. Kontrola
1) Pověření zaměstnanci příslušných odborů ÚMČ Praha 4 provádějí kontrolu využívání dotací k účelu, na který byly poskytnuty.

2) Pověření zaměstnanci jsou povinni ověřovat v souladu s platnými právními předpisy plnění věcné správnosti použití dotace a její hospodárné a účelné čerpání. V případě, že bude zjištěno, že příjemce dotace nesplnil cíle projektu, tj. nedodržel účel, ke kterému byla dotace poskytnuta, je povinen dotaci vrátit na účet MČ Praha 4 ve lhůtě stanovené v písemné výzvě MČ Praha 4.

3) Věcně příslušný odbor může provádět průběžnou kontrolu programu v rámci své kompetence. Kontrola může být provedena i v sídle příjemce dotace.

VIII. Závěrečná ustanovení
1) Při poskytování dotací se dodržují Pravidla Rady MČ Praha 4 k poskytování veřejné podpory a podpory malého rozsahu. Poskytnutí dotace v plném rozsahu, které by znamenalo veřejnou podporu podléhající schválení Evropské komise, je důvodem k vyřazení žádosti o dotaci z dalšího posuzování.

2) Tato obecná pravidla pro udělování dotací MČ Praha 4 nabývají účinnosti dnem jejich schválení Radou MČ Praha 4.

3) Případné změny těchto pravidel podléhají schválení Radou MČ Praha 4.
Vytisknout